Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kristiansund skal være en trygg kommune å leve og virke i. Øvelser gjennom året viser at beredskapen er god og fungerer etter intensjonene.

Mål

Kristiansund skal være en trygg kommune å leve og virke i.

VI SKAL

  • Ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet.
  • Oppfylle vår lovfestede beredskapsplikt.

Resultat

IVARETA SIKKERHET OG TRYGGHET

Vi har i løpet av 2018:

  • Gjennomført årlig nasjonal varslingsøvelse initiert av Justis- og beredskapsdepartementet rettet mot kommunens kriseledelse.
  • Deltatt i beredskapsøvelsen «Fårikål 2018» i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
  • Gjennomført Nasjonal helseøvelse 2018 i samarbeid med hovedaktører som leverer helsetjenester innen spesialisthelsetjenesten og i kommunen og våre samarbeidspartnere. Inklusiv Forsvaret.
  • Nytt beredskapsrom for kriseledelsen blir etablert i Vågeveien 4, 5. etasje.

Innfasing av ny velferdsteknologi for mottak av trygghetsalarmer har pågått i hele 2018. I tillegg har vi arbeidet aktivt med opplæring og bruk/øvelser av nødetatenes samvirke knyttet til pågående livstruende vold (PLIVO).

OPPFYLLE LOVFESTET BEREDSKAPSPLIKT

Kommunens kriseberedskap er ikke aktivert i 2018, men noen få små hendelser er registrert i CIM (kommunens krisehåndteringsverktøy) Øvelsene dekker lovkravet om beredskapsplikt.

Utfordringer og planer

For å kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet er det viktig å gjennomføre realistiske øvelser. Det er planlagt 2 ulike beredskapsøvelser i løpet av 2018:

  • Varslingsøvelse i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
  • Det er planlagt en stor øvelse med NOFO, der det lokale NIUA deltar. Dette vil involvere store ressurser fra stedlige brannvesen på Nordmøre.
  • Evalueringen etter den Nasjonale Helseøvelsen 2018 medfører mye etterarbeid og vi har skaffet oss mange “læringspunkter”. EPS (evakuert og pårørendesentra) er et viktig tema som det skal arbeides med i 2019. Sivilforsvaret i MR, beredskapslederne i Molde, Kristiansund og Ålesund er interessert i at det blir utarbeidet et felles opplegg for EPS i Møre og Romsdal. Derfor planlegger vi en samling i 2019, der dette temaet skal diskuteres og håpet er at vi får en felles plattform som tar fatt i organisering, etablering og ansvarsforhold.

Klikk utenfor for å lukke