Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Velferd

I løpet av 2018 har arbeidsledigheten i Kristiansund blitt redusert med 108 personer. Antallet sosialhjelpsmottakere er omtrent som for 2017, men utbetalingene har økt. Spesielt har vi erfart at mange har behov for bistand til å betale husleie og strøm. Flyktning- og innvandrertjenesten har i 2018 bosatt totalt 52 flyktninger der de fleste nå er i gang med introduksjonsprogrammet.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • sosialtjeneste
  • flyktningetjeneste

Tjenesten skal bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

  • Vi har prioriterte målgrupper i barnefamilier, ungdom, flyktninger, langtidsledige og ledige med helseutfordringer for NAV.
  • Vi har arbeidet for målsettingen om innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet i Flyktning og innvandrertjenesten. Dette gjennom å styrke den enkeltes forutsetninger og synliggjøre deres muligheter.

Tjenesteutvikling

  • Vi har tatt i bruk flere digitale løsninger for bedre samhandling mellom NAV og bruker. Brukerne kan gjennom sin aktivitetsplan kommunisere direkte med sin veileder. Vi har også innført digitalt arkiv i forhold til Sosiale tjenester.
  • Vi har for Flykning- og innvandrertjenesten koordinering av det kommunale arbeidet ift flyktninger vært sentralt, samt utstrakt samarbeid med lokalsamfunn, frivilligheten og andre viktige samarbeidspartnere.

Organisasjonsutvikling

  • Vi har organisert Flyktning og innvandrertjenesten som egen enhet i 2017. Kontoret ble i 2018 organisert og spesialisert etter målsettingen om arbeid og praksis eller skole og utdanning. Kontoret har videre hatt fokus på arbeid med barnefamilier.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil videreutvikle samarbeidet mellom kommune, tiltaksarrangører og lokalsamfunn for økt og rask deltakelse i arbeid/samfunn. I tillegg vil vi utvikle et tettere samarbeid med helse og utdanning for at enda flere skal komme i arbeid og bli selvhjulpenhet.

  • gjennomføres bosetting i tråd med bystyrets vedtak og tilskuddet kommunen mottar for bosetting skal i større grad enn tidligere benyttes til formålet

NAV: Andel overgang til arbeid i 2018

Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid var på 74 % i 2018, opp fra 65 % i 2017. Måltallet er at 65 % arbeidssøkende skal ha overgang til arbeid. Andel personer med nedsatt arbeidsevne som har overgang til arbeid er var på 41 % i 2018. Det er en nedgang fra 45 % i 2017. Måltallet er at 45 % at andel personer med nedsatt arbeidsevne skal være på minst 45 %.


Flyktning- og innvandrertjenesten: Andel overgang til arbeid og utdanning

Klikk utenfor for å lukke