Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Eiendomsdrift

Vi har fullført renoveringen av de kommunale omsorgsboligene i P Bendixens gt 39, fullført totalrenovering av Vågeveien 4 til nytt kommunalt administrasjonsbygg. Ombygging i Øvre Enggt 8B til nytt administrasjonsbygg for Helseinovasjonsenteret. Nye Karihola barnehage ble fullført i juni, og nye Nordlandet Barnehage stod ferdig til jul. Nye lokaler for IKT Orkide og IKT KSU, i Kongens Plass 5, ble ferdigstilt i juli. Nytt bygg for forsterket skole ved Dale Barneskole ble tatt i bruk til skolestart i august. Ny heis og vesentlige ombygginger ved Barmannhaugen eldresenter ble ferdigstilt i desember. Det er rustet opp kommunale kirkebyggbygg, Kirklandet kapell og Nordlandet kirke, ved hjelp av ekstraordinære sysselsettingsmidler.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • kommunens byggherrefunksjon
  • kjøp og salg av eiendommer
  • forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
  • renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg og entreprise har tjenesten eksterne kontakter/brukere.

Tjenesten skal forestå strategiske oppkjøp, bygge og drive kommunale bygg samt forvalte, vedlikeholde og utvikle den kommunale bygningsmassen. Tjenesten skal også ivareta innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

  • Vi har organisert enheten i fire avdelinger: Prosjekt, Bolig og forvaltning, Drift og vedlikehold, samt Renhold. I stab direkte underlagt enhetsleder er Personal og Kjøp, salg og utleie av eiendom. Enheten har til sammen ca 80 ansatte, med 16 i administrasjon

Tjenesteutvikling

  • Vi har lagt stor vekt på å utarbeide bemanningsplaner og kompetanseplaner for ansatte. Det er også utarbeidet og innarbeidet nye renholdsplaner, samt ajourførte vedlikeholdsplaner for kommunalt eide bygg.

Organisatoriske endringer

  • Enheten gjennomgått omorganisering for å bedre bruk av felles ressurser. Det er    derfor opprettet egen avdeling for renhold, som administrerer ca. 60 renholdere. I tillegg er Personal og Eiendomsforvalter lagt i stab, under enhetsleder.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil vektlegge estetikk, energiøkonomisering og miljøtiltak i planlegging av nye offentlige bygg.

Eiendomsstrategien for kommunens formålsbygg skal implementeres og det skal utarbeides en langsiktig forvaltningsplan for å sikre en god eiendomsforvaltning, herunder handlingsplaner for vedlikehold. Det er også under arbeid en boligsosial plan, der den store øking av eldre fra 2014 blir ivaretatt og innarbeidet. I tillegg er planlegging av nytt kulturhus, ny brannstasjon og nytt bygg for funksjonshemmede, nytt skolebygg på Drei, samt nytt krisesenter i prosess


Eiendomsforvaltning

Etterslepet på skolebygninger har holdt seg stabilt i perioden frem til år 2013. Nedgang i etterslep på skolebygg i perioden 2014 og 2015 sees i sammenheng med ferdigstillelse av Nordlandet ungdomsskole. Tilstanden til ungdomsskolene er generelt god. På grunn av ekstraordinære midler som ble tilført Q2 i 2016, er det gjort en stor innsats i å stoppe vedlikeholdsetterslepet for skoler og barnehager. De fleste av disse objektene er pusset opp og malt utvendig. Store utbedringer er også gjort innvendig. Etterslepet i skoler er estimert til 92 mill. kroner ved utgangen av 2018. I 2017 ble det vedtatt ny skolestruktur i Kristiansund der fire av dagens barneskoler skal avvikles, og erstattes med to nye skoler, en som erstatter Bjerkelund og Rensvik på Frei, samt en som erstatter Goma og Dalabrekka barneskoler

Klikk utenfor for å lukke