Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Aleksander Lehmann / Tidens Krav
decorative element
Foto: Aleksander Lehmann / Tidens Krav

Arne Ingebrigtsen

2018 avsluttet med kun balanse i regnskapet til tross for omfattende ekstraordinære inntekter i løpet av året. Mens 2017 avsluttet med en betydelig vekst i kommunens tjenesteproduksjon som vi tok med inn i driftsåret 2018, gjorde en formidabel jobb mellom tillitsvalgte, ansatte og politisk ledelse at vi ikke drar med oss ytterligere utfordringer inn i de kommende årene. Foran oss ligger en krevende periode hvor vi skal og må redusere tjenestene.

Nordmøres definitivt største arbeidsplass og samfunnsbygger må ta utfordringene regionen står overfor på alvor. Vi må være en utmerket arbeidsgiver, levere gode økonomiske resultater og en tjenestekvalitet vi kan være stolte av. Vi samarbeider på nye områder med våre nabokommuner, og hemskoen kommunereformen var i starten av bystyreperioden er et tilbakelagt stadium. Aure, Smøla, Averøy og Kristiansund gjort vedtak om å slutte seg til Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste. Et steg i riktig retning for oss alle.

Våre måter å løse offentlige utfordringer på vekker interesse, både i Norge og utlandet. Vi har presentert kommuneplanen hos Nordisk ministerråd og bistått nye Ålesund, Namsos og Lindesnes i deres arbeid med å skape nye fremtidsrettede kommuner. Vår Smart-by satsing har vi kalt «påkobla Kristiansund», og vi samarbeider tett med fylket, Molde og Ålesund.

I 2018 begynte flere av prosjektene dette bystyret har vedtatt å ta form – barnehager, skoler, omsorgsboliger, base for omsorgspersonell i Skolegata, Rokilde og nytt avlastningssenter for funksjonshemmede er under planlegging på Sommerro. Prosjektering av 11 dagplasser for funksjonshemmede i Østerveien 4 er påbegynt, ett av de to langhusene i Tollåsenga med 18 omsorgsleiligheter og base er ferdigstilt. Fullføring av ytterligere 14 leiligheter er under arbeid. Vågeveien 4 med samling av publikumsrettede tjenester og servicetorg er ferdigstilt med nytt beredskapsrom. Fargepaletten for den polykrome by er ferdig og etterspørres både av private og borettslag. Tomt for Campus Kristiansund ble besluttet med plan om åpning i 2022/23. Ny brannstasjon på Goma er vedtatt og prosjektet er godt i gang. Det er lagt overføringsledning i Brunsvika, og Meldalsholmen og Karihola er knyttet til det nye avløpsrenseanlegget, med fint anlagt turvei over ledningstraseen.

Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealplan er godt i gang og det kommunale selskapet Bolgneset Utvikling AS er i innspurten med reguleringsplan for sjønært areal for fremtidens store havteknologisatsing.

Havteknologisenteret i Bolga hadde oppstart av sitt planprogram. Innendørs kunstisbane ble åpnet på Atlanten. I samarbeid med fylket og “Byen som regional motor” rustet vi opp Rådhusplassen, Gågata og Carolines plass. Det ble bygget ny hovedtrase for sykkel i Clausens gate og sentrum og Sundbåtkaiene fikk værbestandig sykkelparkering. Prosjektet med ny autonom Sundbåt fikk finansiell støtte fra mange hold og er på plan for sjøsetting i 2022/23. Den lenge etterlengtede opprustingen av Atlanten stadion ble påbegynt, og våre planer for Opera- og kulturhus fikk statsstøtte for å ta ned prosjektomfanget slik at det kan realiseres i et spleiselag mellom stat, fylke og kommune.

Klimaendringer vil påvirke avløp, el-forsyning og infrastruktur, og kommunen har en sentral rolle i det grønne skiftet. Staten bidrar gjennom nasjonal politikk og bevilgninger, men mange av utfordringene må løses lokalt. Det krever nye samarbeidsformer og rolleforståelse for sammen å utvikle og levere bærekraftige tjenester.

I 2018 ble det startet en stor endringsprosess fordi innbyggerne har behov for mer helhet og sammenheng i tjenestene, tilpasset deres individuelle behov. Myndighetene forventer at vi løser oppgavene på nye måter, innenfor rammen av det de folkevalgte har bestemt. Vi vet at de demografiske endringene vil føre til en betydelig større andel eldre. Samtidig får vi færre barnehagebarn og skolebarn.

Som arbeidsgiver fokuserer vi på arbeidsmiljø, helse og sikkerhetsarbeid. Våre ledere har gjennomført del én av et 4-årig lederprogram med fokus på å skape mestringsorienterte ledere som skal gå foran i å bygge en arbeidsplass med mestringskultur. At alle ansatte føler at man mestrer sitt arbeid og at kompetansen er verdsatt virker direkte inn på arbeidsmiljøet og indirekte inn på nærværet på arbeidsplassen. Dette arbeidet fortsetter med uforandret styrke inn i årene som kommer.

Samspillet med hovedtillitsvalgte og verneombud er godt. Alle enheter har HMS-grupper. Det jobbes målrettet med heltidskultur, kompetanse og arbeidsnærvær. Sykefraværet for 2018 ble på 10,2 %. Sykefraværsarbeidet må prioriteres høyere, gjennom en tredelt strategi: å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Sammen med vernetjenesten håper vi at en fortsatt god internkontroll skal bidra til at vi oppnår trygge arbeidsplasser og gode resultater.

System for avvikshåndtering og varsler er godt forankret i kommunen, og Arbeidsmiljøutvalget håndterer avvik etter definerte kriterier. Vi har ansatt en kvalitetsleder for å styrke vår internkontroll og kvalitetsarbeid. Vi skal bli bedre på virksomhetsstyring og i 2019 får vi et gjennomgripende virksomhetsstyringssystem. Det vil bedre styring og kontroll av bevilgninger, mål og resultat. Vi er vinnere av Farmandprisen for beste årsrapport, og gjør rapporteringen enda bedre gjennom god bruk av virksomhetsstyring. Det styrker den mer tidskritiske rapporteringen mellom administrasjon og politikk. Bedre informasjonsflyt mellom administrasjon og politikk prioriteres i budsjettarbeidet for 2020, med nye verktøy.

I Norskehavets beredskapsby er vi spesielt fornøyd med at Kristiansund i 2017 bygget et beredskapsrom vi kan være stolte av. Vi var valgt som en av få kommuner som skulle være toneangivende i den nasjonale helseøvelsen, «Trident Juncture» i 2018. Den sammenfalt med NATO sin øvelse i Midt-Norge hvor vi hadde en sentral rolle. Vi er langt framme på samfunnssikkerhet og beredskap, og det bekreftet evalueringen av øvelsen.

Mens 2017 hadde involvering og utarbeidelse av ny oppvekstplan på programmet for hele sektoren, ble denne sluttført og vedtatt i 2018. Elever, foreldre, frivillige, ungdomsråd og politikere har bidratt med ønsker for fremtidens oppvekst i Kristiansund. Vi har lagt til grunn FN sine bærekraftmål og de fire byene fra kommuneplanens samfunnsdel i oppvekstplanen. I 2019 skal det arbeides videre med handlingsplaner, og vi vil se om tiltakene i oppvekst gir måloppnåelse i forhold til oppvekstplanen i virksomhetsstyringssystemet.

Gjennomføringen av IKT-strategi for grunnskolene startet i 2018, og er ferdig implementert høsten 2020 med 1:1 dekning på digitale læringsmidler for alle elever. IKT-strategien innebærer også et stort fokus på kompetanseheving for lærerne, ny og endret pedagogikk og samarbeid i nettverk.

Fagfornyelsen og ny rammeplan krever et kontinuerlig utviklingsarbeid på våre skoler og barnehager. En god hjelp i dette arbeidet er vår deltakelse i Læringsmiljøprosjektet, Kristiansund kommune som realfagskommune og vår deltakelse i Nettverk Nordmøre.

I viktige støttetjenester som pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten har 2018 vært krevende med vakante stillinger grunnet rekrutteringsutfordringer og fravær. Det har bidratt til at tjenesteleveransen ikke har vært av det omfang og/eller den kvalitet vi ønsker. Fylkesmannen åpnet tilsyn med barneverntjenesten høsten 2017 grunnet fristbrudd i undersøkelsesarbeidet og manglende oppfølging av barn i fosterhjem. Barneverntjenesten har jobbet med dette gjennom hele året, og kan vise til nedgang i fristbrudd pr 31.12.18. Fra 1.12.2018 startet Nordmøre og Romsdal interkommunale barnevernvakt opp.

Innen våre pleie- og omsorgstjenester fortsetter vi vår krevende omstilling til mer hjemmebaserte tjenester og flere variasjoner i våre omsorgstilbud. Det er viktig at vi kan tilby flere tjenestenivå enn tidligere. Storhaugen helsehus med fokus på helse og mestring har vist seg å være et viktig steg i riktig retning. Friskliv og mestring ble utnevnt til Utviklingssenter 2017, og i 2019 åpner vi Frisklivhallen. Presset på institusjonsplasser var svært høyt i første kvartal 2018 – Vi tok grep, og fikk bedring mot slutten av året.

Levekårsundersøkelser viser våre utfordringer innen levekår, levevaner og sykdom. Helsefremmende og forebyggende arbeid gagner innbyggerne, samtidig som vi ønsker å mobilisere våre innbyggere til å ta ansvar for egne liv og handlinger. I samarbeid med frivilligheten kan vi inkludere flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter, skape en kultur sammen med MOT der alle er inkludert, utvikle et sentrum der møteplasser stimulerer til fellesskap mellom generasjoner og videreutvikle nye friskliv- og mestringstilbud vil på sikt gi bedre folkehelse. Byggingen av Frisklivhallen og en ny frivillighetssentral i Skolegata er sentralt her. StikkUt engasjerer. Vi har flest registreringer av alle kommuner i Nordmøre og Romsdal.

Arbeidsledigheten er redusert i 2018. Det mest bekymringsfulle er at det rapporteres vanskelig å fylle stillinger samtidig som ledigheten ikke går ytterligere ned, samt økt behov for sosialstønad etter masseoppsigelsene i oljerelatert industri fra 2015 gjennom NAV. Bredere tilbud på Campus vil gjøre oss mer rustet til å treffe med riktig kompetanse til våre næringer fremover. Her hviler et stort ansvar på alle aktørene, både innbyggere, akademia, kommuner og næringsliv.

Kommuneledelsen kjenner også for 2018 mer lettelse enn glede i de økonomiske resultatene. Driftsnivået utfordrer oss stadig, budsjettet for 2019 er strammet ytterligere til og samtidig har vi etablert et spareprosjekt som skal munne ut i et permanent nedtrekk i flere tjenester. Vi får fortsatt ikke produsert nok tjenester for hver krone i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, og den forskjellen må utlignes om vi skal kunne bli et attraktivt regionssenter inn i fremtiden.

signatur Arne Ingebrigtsen Rådmann

Klikk utenfor for å lukke