Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Petter Ingeberg
Foto: Petter Ingeberg

Dette er Kristiandsund

Vi har et attraktiv, trygt og bærekraftig lokalsamfunn, med gode vilkår for innbyggerne i alle livets faser. Vi har en unik geografi, med et hav av muligheter for næring og utvikling. For innbyggerne gir naturen oss rekreasjon og inspirasjon. Vi har gode kommunale tjenester som er befinner seg i små lokalmiljø og fungerer i samspill med brukere, frivillighet og andre offentlige tjenester.

Slik står det til i kommunen

Næringslivet går bedre og bedre, og nå med en lav arbeidsledighet. Folketallet har gått ned i Kristiansund, men er positivt i flere av kommunene i regionen. Vi har god privatøkonomi, kommuneøkonomien er i balanse og vi kan selv prioritere våre investeringer. Idrettslivet har både bredde og topp, kulturlivet blomstrer, folk investerer i nye boliger og handelsnæringa presenterer stadig nye tilbud.

Bak det positive førsteinntrykket, må det også vites om utfordringer i årene som kommer. Den positive utviklingen i befolkningsveksten har snudd, og Kristiansund og resten av fylket får en redusert andel av landets befolkning. Dette betyr at vi får en mindre andel av den samlede samfunnskaka som fordeles etter folketall.

I 2030 skal Kristiansund ha

 • god helse og livskvalitet for alle, uansett alder
 • inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle
 • et inkluderende og bærekraftig arbeidsliv
 • etablert Kristiansundskvaliteten ved å gi like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger, med spesielt fokus på barnefattigdom
 • en trygg by som er tilgjengelig for alle
 • en fremtidsrettet by og region
 • møteplasser der kunnskap deles, der tanker utfordres og der spørsmål stilles
 • styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap
 • blitt den foretrukne og mest innovative samarbeidspartner for våre naboer
 • en mangfoldig frivillig sektor som samarbeider tett med oss om å skape gode lokalsamfunn, tjenester og tilbud til befolkningen
 • en plan for bevaring av matjorda og lærer av våre nabokommuner
 • en solid infrastruktur
 • bevart våre marine ressurser og bruker havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling
 • kontroll på vår gjeld i et langsiktig perspektiv
 • en effektiv, attraktiv og moderne by
 • arenaer som stimulerer til kulturell skaperkraft og plasserer byen i det internasjonale miljøet
 • en gjennomgående entreprenør- og innovasjonskultur
 • en sterk delingskultur og har samarbeidsprosjekter mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv
 • etablert et kompetansemiljø for toppidrett
 • etabler et senter for kunst og kreative næringer i vår region
 • funnet og tatt i bruk gullet i vår egen bakgård
 • et miljø- og klimaperspektiv på alt vi gjør

 

2014 2015 2016 2017 2018
Innbyggertall 24 507 24 526 24 442 24 300 24 274
Driftsinntekter (1000 kr) 1 785 140 1 837 404 1 951 535 2 015 958 2 047 948
Driftsutgifter (1 000 kr) 1 802 216 1 816 072 1 865 898 1 997 868 2 076 479

 

 «Hundrelappen» – hva brukes skattepengene til?

kroner
Hjemmetjenesten 19,8
Grunnskole 19,7
Sykehjem 14,2
Barnehage 11,7
Eiendomsforvaltning og kommunale boliger 6,7
Politisk styring, administrasjon og fellesutgifter 5,5
Sosial 5,3
Kultur 3,4
Barnevern 3,2
Dag- og aktiviseringstilbud (for eldre og personer med funksjonsnedsettelse) 2,4
Behandling, habilitering og rehabilitering 2,2
Forebygging barn og unge 1,3
Samferdsel 1,2
Brann- og ulykkesvern 1,2
Kirke 1,2
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 0,9
Næringsforvaltning 0,1

Det er de tradisjonelt store sektorene som har de høyeste andelene av 100-lappen.

Klikk utenfor for å lukke