Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Helseinnovasjonssenter

Regionalt responssenter (RRO) er lokalisert i 1. etasje av Helseinnovasjonssenteret. RRO er kommunens velferdsteknologiske sentrum og er bemannet 24 timer i døgnet, syv dager i uken, hele året. I tillegg til operatører med helsefaglig bakgrunn, er det også tilsatt driftstekniker og responsteam. Responssenteret (RRO) betjener i dag mottak og videreformidling av ca. 1600 trygghetsalarmer fra 11 kommuner på Nordmøre og i Romsdal. RRO har også mottak av automatiske brannalarmer og andre tekniske alarmer fra flere kommunale og private bygninger i Kristiansund. I tillegg er det etablert samarbeid med Neas, Kommunalteknikk og Cowi vaktsentral, om overvåkning, mottak av feilmeldinger og formidling fra både kommuner og privat næringsliv.

Fakta

Regionalt responssenter

 • 8,5 årsverk
 • Nye lokaler med oppdatert teknologisk infrastruktur og nødstrøm 2019
 • Døgnbemannet sentral
 • Økte fra 5 til 11 medlemskommuner i 2017
 • Tilknyttet velferdsteknologisk laboratorium og egen driftstekniker
 • Utstrakt samhandlingsaktivitet med medlemskommuner, intern organisasjon i Kristiansund kommune og privat næringsliv

Responsteam

 • 3 årsverk – spesialsykepleiere innenfor ulike områder
 • Betjener velferdsteknologiske alarmer for 3 roder i Kristiansund kommune
 • Assisterer hjemmetjenesten på 3 roder ved komplekse situasjoner og/eller sykepleieveiledning
 • Gjennomfører opplæring av andre ansatte på tvers av 1. og 2.linjetjenesten
 • Kompetanseheving/veiledning og undervisning av annet helsepersonell, både i Kristiansund kommune og ved sykehuset i Kristiansund
 • Følger opp pasienter i “Hjemmesykehus”

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutvikling

 • Komplekst fagområde i en økende digital hverdag
 • Lang opplæringsperiode av nye ansatte før selvstendig virke
 • Etablert plan for nyopplæring av ansatte og egen fadderordning
 • Anskaffet og implementer nytt, digitalt system for håndtering av velferdsteknologiske alarmer, samt system for lokaliseringsteknologi
 • Tjenesteinnovasjon gjennom etablering av “responsteam”

Organisasjonsutvikling

 • Økning på 5,5 årsverk i 2018 med bakgrunn i økt medlemsmasse og etablering av responsteam
 • Driftstekniker leder eget “nettverk for driftsteknikere” på Nordmøre. Tjenesteinnovasjon
 • Opprettet velferdsteknologisk laboratorium
 • Flere ansatte med pågående og relevant videreutdanning

Utfordringer og planer

Utfordringer og planer tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og eksisterende handlingsplaner.

Det er få ansatte i regionene med kompetanse på området. Det gjør det krevende å rekruttere personell som kan gå rett inn å heve kvaliteten i tjenesten. Å bygge opp medarbeidere til å lede an i tjenesteutøvelsen og –utviklingen vil være en suksessfaktor fremover.

Klikk utenfor for å lukke