Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Den smarte byen

Under den smarte byen er det flere langsiktige mål som vi skal jobbe for frem mot 2030. For å nå slike mål kreves løpende utviklingsarbeid. Under resultater for 2018 trekkes det frem hvordan det har blitt jobbet mot disse målene i løpet av året. Sammen med våre naturgitte forutsetninger er god kommunikasjon, både fysisk og digitalt, viktig for utvikling av Kristiansund som en moderne kommune. Dette er en forutsetning for at Kristiansund skal være et naturlig sentrum på Nordmøre. Byens ulike aktiviteter og tilbud innen kultur og næringsliv dekker behov både for kommunen, omlandet og reiselivet. Kommunen arbeider systematisk med å ivareta aktive utviklingsprosesser innenfor de økonomiske rammene som vi styrer etter.

Mål

• Vi har solid infrastruktur.
• Vi har bevart våre marine ressurser og bruker havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.
• Vi har kontroll på vår gjeld i et langsiktig perspektiv.
• Vi har en effektiv, attraktiv og moderne by.
• Vi har arenaer som stimulerer til kulturell skaperkraft og plasserer byen i det internasjonale bilde.

Resultater

En effektivisering av infrastruktur er basis for god samfunnsutvikling. I løpet av 2018 har utbedring av riksvegen i flyplasskrysset gitt en raskere og tryggere avvikling av trafikken. Kommunens sykkelplan er vedtatt, og det arbeides nå med tiltak som skal gjøre sykkelalternativet attraktivt.
En tilrettelegging av gang- og sykkelnettet vil gi økte muligheter for miljøvennlige og effektive transportvalg for innbyggere med korte avstander mellom hjem, arbeidsplass, barnehage og skole.

Byen er inne i en utviklingsprosess for å bedre skole- og barnehagestrukturen. Åpning av nye Karihola barnehage er første skritt i denne prosessen, der en også har vektlagt klima og miljøvennlige løsninger i materialbruken.

Vann- og kloakknettet er en viktig del av kommunens infrastruktur, og prosjektet med nytt kloakknett videreføres. Kun ett avløpsanlegg gjenstår før alt er tilknyttet det nye renseanlegget på Hagelin, og vi får et enda reinere havmiljø.

Byen har også bygd ut WiFi infrastruktur i noen av byrommene, spesielt for tilrettelegging for ungdom.

Havet har alltid vært byens viktigste naturgitte ressurs, enten som transportvei, som matfat eller som energikilde fra olje og gass. Kommunen skal legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av disse ressursene. Utviklingen av næringsarealet Bolgneset til et senter for marin teknologi er igangsatt. Dette vil styrke vår posisjon for denne viktige delen av vårt næringsliv.

Det arbeides også med et prosjekt med miljøvennlig autonom Sundbåt for å utvikle persontrafikktilbudet mellom de ulike “landene”.

Gjeldsgraden har økt de siste årene, og vil fremdeles øke som følge av større investeringer de nærmeste årene. Det er fremdeles nødvendig med tilpasning av driftsnivået for å møte økte finansutgifter.

Det er viktig i et bymiljø at det er lett å finne fram, dessuten trivelig og spennende. Gjennom programmet “Byen som regional motor” er flere av byrommene oppgradert og skiltet slik at vi har fått tilgjengelige områder tilrettelagt for økt livsutfoldelse.

Kommuneledelsen har arbeidet iherdig med å få ferdig finansiert nytt Opera- og kulturhus. Ny søknad skal være ferdig i 2019. Nytt Opera- og kulturhus med museum, opera, biblioteket og kulturskole skal etter planen stå klart i 2020.

Byens spydspisser i kulturelle aktiviteter er fortsatt Operaen, Nordic Light og KKKK-festivalen. Sistnevnte har fått ny daglig leder og er i ferd med å etablere tydelige samarbeid på tvers av kulturelle arenaer. I Carolines bakgård er vi i ferd med å etablere en ny arena for ungdom mellom 15 – 25 år. Nordic Light har fått ny organisering og har satsing på prosjektet Fotobyen.

Utfordringer og planer

Nåsituasjon og fremtidsbilde for den smarte byen er omtalt i kapittel 2 i kommuneplanens samfunnsdel.

Klikk utenfor for å lukke