Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Brann og redning

I 2018 har vi blitt alarmert og rykket ut ca. 450 ganger. Mange av disse utrykningene gjennomføres sammen med de andre nødetatene. Det forebyggende arbeidet er spesielt rettet mot utsatte grupper som barn, eldre hjemmeboende og steder i kommunen som vi tror har ett stort skadepotensiale og kan medføre store konsekvenser på liv, helse, miljø og materielle verdier. Fokus på sikkerhet i offentlige bygg som sykehjem, barnehager, skoler og ulike boenheter er også høyt prioritert. Vi har også ansvar for brann og redning i Averøy kommune.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste
 • feiing og boligtilsyn i private boliger
 • tilsyn i særskilte objekt som hotell og sykehjem
 • vertskommune mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner
 • Vertskommune for kjemikalieberedskap for 11 kommuner
 • beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune

Tjenesten skal sikre en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkessituasjoner. Tjenesten ivaretar også innbyggernes behov på andre områder på vegne av kommunen, selv om det ikke dekkes av brannlovgivningen.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

 • Vi leverer gode tjenester til innbyggerne som også er i tråd med de krav som stilles i lov og forskrift som gjelder for brann- og redningstjenester i kommunene.

Tjenesteutvikling

 • Vi har en økt satsning på forebyggende arbeid, basert på risikovurderinger i 2018.

Organisasjonsutvikling

 • Vi har planlagt nytt brannsamarbeid, sammen med kommunene Aure, Averøy og Smøla.
 • Vi har planlagt ny brannstasjon med lokalisering.
 • Der ikke foretatt organisasjonsendringer i enheten i 2018.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet blant annet gjennom at forebyggende arbeid og beredskap ved ulykker og krise vektlegges.

Kompetanseutvikling og øvelser på alle områder som tilligger enheten skal intensiveres og dokumenteres.


Netto driftsutgifter i kr pr innbygger for beredskap mot branner og andre ulykker

Brann og redning har arbeidet strukturert over flere år for å yte kvalitativt gode tjenester effektivt. Utviklingen viser lavere forbruk i kr pr innbygger, og at nivået nærmer seg kommunegruppe 13.

Klikk utenfor for å lukke