Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Barnehager

Vi er realfagskommune fra høsten 2018. Barnehagene har jobbet videre med innføring av ny rammeplan for barnehage. Vi har startet arbeidet med et felles digitalt kvalitetsvurderingssystem for de kommunale barnehagene for å sikre lik og høy kvalitet i Kristiansundsbarnehagen og arbeid i tråd med rammeplanens intensjoner. Vi har startet utviklingsarbeid for alle barnehager knyttet til barnehagens læringsmiljø med vekt på relasjonelle og strukturelle faktorer.

Fakta

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

 • drift av 7 kommunale barnehager
 • tilskudd til 11 private barnehager
 • tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager etter barnehageloven

Tjenesten skal gi et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legge til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet. Som barnehagemyndighet er kommunen ansvarlig for godkjenning av barnehager, gi veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak, samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

 • Vi har fra 1. august innført ny pedagognorm og bemanningsnorm for barnehageområdet. Barnehagene har samlet sett få dispensjoner fra utdanningskravet grunnet de økte kravene.
 • Vi har fortsatt satsingen på ICDP foreldreveiledning, i form av flere foreldreveiledningsgrupper og ansattopplæring.

Tjenesteutvikling

 • Vi har bemannet barnehagene i tråd med nasjonale føringer
 • Vi har startet opp ny barnehage i Karihola august 2018
 • Vi har startet opp ny barnehage på Nordlandet mars 2019
 • Vi er i gang med å utarbeide en egen IKT-strategi for barnehageområdet
 • Vi jobber med å implementere og iverksette oppvekstplanen

Organisasjonsutvikling

 • Vi har endret struktur i de kommunale barnehagene og gått fra flere små enheter til færre større enheter
 • Vi har samlet de kommunale barnehagene i én enhet med én felles enhetsleder

Utfordringer og planer

Utfordringer og planer tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og eksisterende handlingsplaner.

Oppvekstplan for Kristiansund (2019 – 2027) er en helhetlig strategiplan som skal gjelde for en samlet oppvekstsektor. Planen trer i kraft fra 1.1.2019. Det er jobbet prosessorientert med planen og alle enheter har på en eller annen måte bidratt i arbeidet. I arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og implementere disse i drift er det viktig å fortsette det gode arbeidet med medvirkning i og på tvers av enheter og rammeområder. I 2019 vil arbeidet med å lage gode handlingsplaner – både i sektorene, tverrfaglig og i enhetene være det viktigste arbeidet i å gå fra mål og strategier til å starte aktiv handling og tiltak.

Kristiansund har en større andel barn som lever i lavinntektsfamilier enn kommuner det er nærliggende å sammenligne seg med. Dette gir seg utslag i et økende antall familier med vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage. Dette gjelder foresatte både i kommunale og private barnehager. Kommunens kostnader knyttet til disse ordningene er økende, og høyere enn dagens statlige overføringer. Vi har de siste årene hatt en negativ utvikling i barnetallet, noe som medfører ledig kapasitet i våre barnehager. Det går i dag flere barn i private barnehager enn i kommunale barnehager.

Kristiansund har en høy andel barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagene Det må legges opp til et arbeid der barnehagene i større grad greier å tilrettelegge for alle barn i det ordinære barnehagetilbudet og der PPT bidrar med mer kompetanseheving og veiledning i barnehagene sammen med spesialpedagogene i opplæringstjenesten. Dette arbeidet er satt i gang og vil fortsette i 2019.

Kristiansundsbarnehagene har mange prosjekter og utviklingsarbeid å forholde seg til. Ny oppvekstplan, rammeplan og realfagskommunearbeid. Dette krever at vi alle greier å se satsingsområdene i en sammenheng.

Den kommunale barnehagestrukturen er endret fra 10 til 7 barnehager i løpet av få år. I 2018 ble ny barnehage i Karihola tatt i bruk og i 2019 tas ny barnehage på Nordlandet i bruk. Kommunen vil da ha 6 barnehager i en ny og effektivisert barnehagestruktur.

Økt bemanningsnorm og økt pedagognorm ble innført fra 1.8.2018.
Desentralisert barnehagelærerutdanning starter opp i Kristiansund fra og med høsten 2019.

Figuren over viser utviklingen i antall barn i barnehage, og fordelingen i antall barn mellom kommunale og private barnehager.

Klikk utenfor for å lukke