Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på 14,6 mill. kroner. Vi investerte foruten finanstransaksjoner for 563 mill. kroner i 2018. Av dette utgjorde Kommunalteknikk sine prosjekter 170 mill. kroner, 168 mill. kroner vedrørte Grunnskoler og Barnehager, og 49 mill. kroner vedrørte Rokilde – ombygging til omsorgsboliger. 12 av 14 rammeområder med investeringstiltak hadde mindreforbruk i 2018.

Investeringsregnskapet

(tusen kroner) Regnskap
2014
Regnskap
2015
Regnskap
2016
Regnskap
2017
Regnskap
2018
Budsjett
2018
Budsjett-
avvik
Salg av driftsmidler og fast eiendom -71 849 -15 408 -14 046 -17 492 -10 770 -113 990 -103 220
Andre salgsinntekter -1 677 -3 031 -2 520 -802 -874 0 874
Refusjoner og statlige overføringer -48 366 -100 974 -37 196 -76 047 -154 850 -175 858 -21 008
Andre overføringer 0 0 -17 126 0 -34 066 0 34 066
Renteinntekter og utbytte -46 -169 -34 -24 -14 0 14
Sum inntekter -121 938 -119 582 -70 922 -94 365 -200 574 -289 848 -89 274
Lønn og sosiale utgifter 5 493 2 283 1 693 3 599 9 630 0 -9 630
Kjøp av varer og tjenester 285 449 315 149 211 237 309 707 466 277 683 439 217 162
Renteutgifter og overføringer 42 420 54 945 22 591 52 715 87 379 0 -87 379
Fordelte utgifter 0 -48 0 -233 0 0 0
Sum utgifter 333 363 372 330 235 521 365 788 563 286 683 439 120 153
Avdrag på lån 18 402 18 901 24 763 30 648 20 761 0 -20 761
Utlån og aksjekjøp 184 682 69 376 80 716 71 431 71 063 46 000 -25 063
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 10 245 0 13 664 13 664
Avsatt til ubundne kapitalfond 0 0 0 0 9 006 9 006
Avsatt til bundne fond 9 464 11 499 12 775 8 360 9 954 0 -9 954
Sum finanstransaksjoner 212 547 99 775 118 254 120 684 101 778 68 670 -33 108
Finansieringsbehov 423 972 352 522 282 851 392 105 464 488 462 261 -2 227
Overført fra driftsregnskapet 0 0 -4 990 -11 000 -2 777 -11 000 -8 223
Bruk av lån -296 739 -320 880 -228 645 -336 057 -415 970 -442 261 -26 291
Aksjesalg og mottatte avdrag -108 570 -21 900 -27 106 -21 540 -22 359 -9 000 13 359
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0
Bruk av fond -18 664 -9 743 -11 865 -14 503 -8 811 0 8 811
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansiering -423 972 -352 522 -272 606 -383 100 -449 917 -462 261 -12 344
Udisponert
Udekket 0 0 10 245 9 006 14 572 0 -14 572
Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens investeringer.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på 14,6 mill. kroner. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansieringsbehovet. Dog har kommunelovens § 50 begrensninger i hva kommunene har mulighet til å lånefinansiere, og det er dette som har gjort at kommunen har et udekket beløp i 2018. Det er handlet aksjer og andeler for et høyere beløp enn de frie inntekter utgjør, noe som har medført udekket i investeringsregnskapet. Dette skal dekkes inn i 2019.

Kommunen hadde også noe udekket i investeringsregnskapet fra 2017. Totalt udekket per 31.12.2018 utgjør 23,6 mill. kroner.

Kommunen hadde i 2018 en samlet investeringskostnad på 665 mill. kroner. Dette er 87 mill. kroner lavere enn budsjettert, og 178,6 mill. kroner høyere enn samlede investeringskostnader i 2017. Budsjettavviket skyldes forsinkelser i oppstart og gjennomføring av vedtatte investeringer, hovedsakelig på grunn av manglende kapasitet. Ved utgangen av 2018 var det tatt opp 26,8 mill. kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis.

På grunn av noe lavere påløpte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2018 lavere enn budsjettert. Investeringsregnskapet hadde en samlet finansiering på 650,5 mill. kroner, med følgende inndekning:

  • bruk av lånemidler 416 mill. kroner
  • salg anleggsmidler 10,8 mill. kroner
  • mottatte avdrag på utlån 22,4 mill. kroner
  • overføringer med krav til motytelse 72,8 mill. kroner
  • bruk av fond og avsetninger 8,8 mill. kroner
  • andre inntekter 0,89 mill. kroner
  • kompensasjon for merverdiavgift 82 mill. kroner
  • Andre overføringer/husbanktilskudd 34 mill. kroner
  • overføring fra drift 2,8 mill. kroner

Totale investeringer siste fem år

Vi ønsker å gi best mulige tjenester og er avhengig av både å bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg for å oppfylle dette. Etter flere år på ROBEK fikk totale investeringer en betydelig økning i 2014 og 2015 som følge av renoveringen av Nordlandet ungdomsskole og Storhaugen helsehus, samt byggingen av det nye renseanlegget på Hagelin. I 2016 er man nede på et noe lavere nivå. Dette skyldes at kommunen igjen er på ROBEK og mange store prosjekter har derfor vært inne i en planleggings- og prosjekteringsfase. I 2017 er man igjen opp på nivå med 2015 i totale investeringer. I 2018 er mange av prosjektene som i en periode har vært under prosjektering, kommet til utførelse, og investeringsnivået er høynet ytterligere. Dette gjelder blant annet bygging av to nye barnehager, Atlanten stadion, ombygging av Rokilde til omsorgsboliger, samt totalrenovering av kommunale boliger i Tollåsenga.

 

Rammeområdene

12 av 14 rammeområder med investeringsmidler hadde samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket varierer fra 0,1 mill. kroner til 81 mill. kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomføringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomføringsbeslutning. To av rammeområdene hadde merforbruk i investeringene. Merforbruket utgjorde 5,5 mill. kroner til sammen. Av kommunens samlede brutto investeringer på 563 mill. kroner gjennomført i 2018, var 72,5 mill. kroner knyttet til de kommunale selvkostområdene.

Store prosjekter

(tusen kroner)
Prosjekt navn
Vedtatt
kostnads-
ramme
Forbruk
tidligere år
Forbruk
i 2018
Forbruk
totalt
Gjenstående
budsjett/
merforbruk
Kommentar
Rokilde – ombygging til omsorgsboliger (inkl sansehage) 307 750 7 142 49 152 56 294 251 456 Bygging av 38 nye omsorgsboliger, samt dagsenter for demente, felles kontor for sykehjemsadministrasjon, sammenbygging av de tre helsebyggene og sansehage. Prosjektet vil få Husbanktilskudd på om lag 77 mill. kroner.
Storhaugen helsehus 162 600 162 597 68 162 665 -65 Nytt kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk.
Barmannhaugen – ny heis og personalgarderober 16 500 769 12 573 13 342 3 158 Barmanhaugen bo- og servicesenter skal utvides med en heis nr. 2 og dessuten tilbygg for større areal i inngangsparti. Det etableres en ny rullestolrampe ved den nye hovedinngangen. I kjelleren utvides garderobekapasiteten for hjemmetjestenene. Det blir etablert nye tøyrom for sykehjemsdriften i 2. etasje. Underetasjen vil i tillegg bli oppgradert med hensyn til brann og adgangskontroll.
P Bendixens gate 39 53 821 31 218 21 182 52 400 1 421 Renovering av boliger i P. Bendixens gate 39. Prosjektet har fått tilsagn på Husbanktilskudd på inntil 20,2 mill. kroner. Bygget ble tatt i bruk oktober 2018.
P Bendixens gate 41 42 000 0 24 584 24 584 17 416 Renovering av boliger i P. Bendixens gate 41. Prosjektet har fått tilsagn på Husbanktilskudd på inntil 16 mill. kroner. Bygget tas i bruk i juni 2019.
Dale barneskole – tilbygg 33 000 5 674 23 682 29 356 3 644 Tilbygg for forsterket skole, samt 3 ekstra klasserom på Dale barneskole. Bygget ble tatt i bruk i august 2018. Prosjektet vil avsluttes med et mindreforbruk.
Karihola barnehage nybygg 117 875 58 415 55 628 114 043 3 832 Eksisterende bygningsmasse i Karihola barnehage er revet. Bygging av en ny og større barnehage med 8 avdelinger og plass til 140 barn er ferdigstilt og tatt i bruk sommeren 2018. Denne erstatter gamle Karihola barnehage inkludert avdeling Lilleputten, Myra barnehage, Stella Maris barnehage samt Fløya barnehage.
Ny barnehage på Nordlandet 94 125 4 583 76 333 80 916 13 209 Det bygges en ny barnehage på Nordlandet, med 6 avdelinger dimensjonert for 105 barn. I planen ligger det en mulighet for senere utvidelse til 8 avdelinger. Barnehagen er klar for å tas i bruk i begynnelsen av 2019. Barnehagen erstatter Juulenga barnehage og Fosna barnehage.
Godhaugen – nye boliger funksjonshemmede 35 440 1 486 7 664 9 150 26 290 Seks nye boliger for sterkt funksjonshemmede på Frei. I tillegg vil det være base, samt fellesarealer. Ferdigstillelse i oktober 2019.
Øvre Enggate 8 b – helseinnovasjonssenter 12 000 0 8 824 8 824 3 176 Prosjektet gjelder nye lokaler til Helseinnovasjonssenteret i “brannstasjonskvartalet”. Prosjektet ble ferdigstilt i 2018, med unntak av arbeid med nytt hovedtavlerom i kjelleren.
Atlanten stadion 111 560 1 596 34 374 35 970 75 590 Opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. Det er utfordringer i prosjektet i forhold til kostnadsbildet, da mengden av masse som må leveres til godkjent avfallsmottak langt overstiger det som er tatt med i tilbudsforespørselen.
Overføringsanlegg til renseanlegg 225 073 82 052 33 958 116 010 109 063 Bygging av pumpestasjoner og overføringsledninger for spillvann fra Kirkelandet, Innlandet, Gomalandet og Nordlandet til renseanlegg på Hagelin. Anlegget skal ferdigstilles innen utgangen av 2021. Prosjektet har en prognose på sluttbruk lik 267,5 mill. kroner. Det forventes at resterende midler avsettes i årene fremover.
Hagelin – nytt renseanlegg for avløp 100 000 112 727 519 113 246 -13 246 Bygging av nytt avløpsrenseanlegg på Hagelin. Arbeidet startet i april 2015, og anlegget ble satt i drift i 2017. Det har vært noen mindre reklamasjonssaker i etterfølgende prøveperiode. Det har vært flere utfordringer i forhold til grunn- og byggearbeider. Ekstrakostnader ser ut til å medføre et merforbruk på om lag 13 mill. kroner, tilsvarende 13 %. For et så komplisert og stort anlegg som dette, er ekstrakostnader i en slik størrelsesorden ikke uvanlig.
Gatelys 43 091 21 591 9 521 31 112 11 979 Gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund fram mot år 2026. Overgang til LED pærer i alle gatelys, samt et styre- og overvåkningssystem, som blant annet automatisk varsler ved vedlikeholdsbehov.
Sanering J.P Clausensgate vann/avløp 16 410 15 346 804 16 150 260 Utskifting av gammelt og dårlig ledningsnett, samt separering av overvann og spillvann i egne ledninger. Prosjektet ble ferdigstilt i 2018.

Tabellen viser investeringsprosjekter med en kostnadsramme over 10 mill. kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens økonomireglement.

Investeringer per rammeområde

(tusen kroner) Regnskap
2015
Regnskap
2016
Regnskap
2017
Regnskap
2018
Budsjett
2018
Budsjett-
avvik
Kommentar
Politisk styring 0 0 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
Sentraladministrasjonen 4 034 8 633 52 498 19 021 15 500 -3 521 Budsjettet i 2018 har bestått av 12,5 mill. kroner til digitalisering av Kristiansund kommune, samt 2 mill. kroner til ferdigstillelse av Vågeveien 4, og totalt 1 mill. kroner til diverse ombygging på rådhuset og kemnerkontoret.

Merforbruket skyldes i hovedsak IT-investeringer ut over budsjett samt kostnader på prosjekt Skansen, som ikke hadde midler i 2018.

PP-tjenesten 0 0 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
Grunnskoler 133 294 14 173 24 394 36 053 42 880 6 827 Området har i 2018 en rekke ulike prosjekter på skolene rundt om i kommunen.  Totalt er 84 % av midlene benyttet. Det vesentligste prosjektet i 2018 foregår på Dale barneskole. Her er det satt opp et nytt tilbygg, og tilhørende nytt ventilasjonssystem. I 2018 var det totalt 28 mill. kroner i budsjett på disse to prosjektene. Nærmere 24 mill. kroner av dette er brukt opp. Et annet vesentlig prosjekt er IKT i grunnskolen. Her var det i 2018 et budsjett på 5 mill. kroner til kjøp av elev ipader og elev PC’er. Prosjektet hadde i 2018 et merforbruk på 1,2 mill. kroner.
Barnehager 609 6 049 56 588 131 961 139 003 7 042 Av budsjettet på 139 mill. kroner, gjelder 59,5 mill. kroner nybygg ved Karihola barnehage, og 79,5 mill. kroner ny barnehage på Nordlandet. Nybygget ved Karihola barnehage hadde byggestart sommeren 2017, og stod ferdig og ble tatt i bruk i 2018.  På Nordlandet har byggingen pågått i 2018, og barnehagen blir tatt i bruk i løpet av mars 2019.
Kultur 3 294 3 517 8 577 41 485 53 068 11 583 Rammeområdet har et budsjett på 53 mill. kroner, fordelt på 9 store og små prosjekter. Dette omfatter blant annet 42,2 mill. kroner til Atlanten stadion. Her er det medgått 34,3 mill. kroner i 2018.  Det er avsatt 5,6 mill. kroner til Caroline kino og konferansesenter, nytt ventilasjonssystem. Her er det gått med 1,7 mill. kroner. Det er satt av 1,5 mill. kroner til forprosjekt Opera og kulturhus, her er det medgått 1,1 mill. kroner i 2018.
Fellestj. pleie og omsorg 12 383 2 053 1 562 854 3 449 2 595 Prosjekter på dette området er blant annet HMS innen pleie og omsorg, velferdsteknologiske tiltak og investeringer ved vaskeri og kjøkken. Kostnader er påløpt uten overskridelser i 2018.
Sykehjem 79 256 6 481 3 030 16 271 21 945 5 674 Av budsjettmidlene på 22 mill. kroner, gjelder 16 mill. kroner ny heis og personalgarderober på Barmanhaugen. Her er det medgått 12,6 mill. kroner i 2018. Prosjektet vil bli avsluttet første halvår 2019. 1,5 mill. kroner gjelder ombygging av 2. etasje på Barmanhaugen. Dette prosjektet ble avsluttet med et lite mindreforbruk.
Hjemmetjenester 126 1 718 236 336 400 64 På dette området vedrører hele budsjettet nytt tak i Bedriftsveien 10, som er base for kommunens hjemmetjenester.
Psykisk helse og rus 0 0 1 979 4 270 4 321 51 Midlene vedrører i sin helhet nye lokaler for Psykisk Helse. Prosjektet er ferdigstilt, og avsluttet med et lite mindreforbruk i 2018.
Velferd 7 333 3 621 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
Barn, familie, helse 0 0 433 1 034 1 067 33 Barn, familie, helse har et budsjett på 1 mill. kroner til kjøp av el-biler, og nytt inventar. Midlene er benyttet, biler og inventar er kjøpt inn som planlagt.
Bo og habilitering 15 359 34 224 49 012 122 883 204 437 81 554 Vesentlige prosjekter under dette området er renovering av kommunale boliger i Tollåsenga, med et budsjett i 2018 på 44,6 mill. kroner, Godhaugen – nye boliger for funksjonshemmede, med budsjett på 34 mill. kroner, Rokilde – ombygging til omsorgsboliger, med 48 mill. kroner i budsjett, samlokalisering av avlastningstilbud på Sommero med 5 mill. kroner.  Øvre Enggate 8b – Nye lokaler for Helseinnovasjonssenteret med 12 mill. kroner.  I tillegg har vi et generelt prosjekt for boligtiltak, som i praksis styres av Eiendomsdrift. Her er det i 2018 et budsjett på 2,5 mill. kroner. Skolegata omsorgsboliger ligger også inne i kommunens investeringsbudsjett. Dette for å sikre borettslaget husbanktilskudd. Her skal imidlertid kommunen kjøpe andelene i borettslaget, for så å selge disse til de enkelte andelseierne. Kommunen vil derfor sitte med disse andelene i kun kort tid. Det er på området medgått totalt 122,8 mill. kroner. Rokildeprosjektet har benyttet ca. 0,9 mill. kroner mer enn budsjett. Dette skyldes større fremdrift i prosjektet enn forventet. Merforbruket avregnes mot midler i prosjektet i 2019. Ellers er det medgått 45,8 mill. kroner på Tollåsengaprosjektet, og 8,8 mill. kroner på Helseinnovasjonssenteret.
Kommunalteknikk 107 814 136 230 161 325 170 117 168 093 -2 024 Se egen tabell.
Plan og byggesak 947 3 151 0 1 419 3 210 1 791 Rammeområdet har et budsjett på totalt 3,2 mill. kroner. 2,6 mill. kroner vedrører prosjekt for sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv. I tillegg var det satt av 0,4 mill. kroner til kjøp av en tjenestebil. Bil er innkjøpt innenfor budsjett, og det er medgått 1,1 mill. kroner på arkivprosjektet.
Eiendomsdrift 2 739 14 972 4 247 11 599 17 185 5 586 Av det totale budsjettet på 17,2 mill. kroner, vedrører 8,4 mill. kroner ulike enøktiltak. 4,8 mill. kroner av dette er benyttet. Mindreforbruket skyldes manglende kapasitet til å planlegge og gjennomføre prosjekter. Det er også satt av 3,8 mill. kroner til kjøp av biler, og 2,8 mill. kroner til anskaffelse av IKT-verktøy for Eiendomsdrift. Bilene er anskaffet, og deler av IKT-verktøyet likeså.
Brann og redning 5 142 700 1 908 5 983 8 381 2 398 Det er i 2018 satt av 8,4 mill. kroner til ulike prosjekter på området. Blant annet til tankbil, arbeids-/brannbåt og utstyr til feiervesenet. 6 mill. kroner av midlene er benyttet. Det vesentligste prosjektet er anskaffelse av tankbil, til 4 mill. kroner. Denne er bestilt, og delvis betalt i 2018. Vil bli levert i 2019. Det er også satt av 1,5 mill. kroner til forprosjektering av ny brannstasjon. Dette er et større prosjekt utover i økonomiplanperioden, med et totalbudsjett på 126,5 mill. kroner frem til 2020. Prosjektet har et merforbruk i 2018 på grunn av oppkjøp av eiendom rundt gamle Goma skole. Dette vil bli avregnet mot midler som ligger i prosjektet i 2019.
Utlån 0 0 0 500 500 Utlån til Sundbåtvesenet vedrørende forprosjekt batteridrevet Sundbåt.
Sum investeringer 372 329 235 521 365 788 563 285 683 439 120 153

Kommunalteknikk

(tusen kroner) Regnskap
2016
Regnskap
2017
Regnskap
2018
Budsjett
2018
Budsjett-
avvik
Kommentar
Avløp 76 547 59 399 53 200 50 415 -2 785 Avløp er det området i investeringssammenheng hvor det er brukt mest midler i 2018, dersom vi ser bort fra anleggsbidragsavtaler kommunen har med ulike utbyggere. 31 % av medgåtte midler er brukt her. Dette skyldes i hovedsak arbeid med overføringsanlegget til det nye renseanlegget på Hagelin, hvor det er påløpt 34 mill. kroner i 2018. Under avløp ligger også en justeringsavtale med Ørnvika vest på 7,6 mill. kroner. Dette er noe kommunen ikke betaler for, og som ikke ligger inne i budsjettet, men som skal tas inn i kommunens regnskap. Det slår derfor ut som et merforbruk på området, som ikke er reelt.
Boligområder 312 334 5 899 37 808 31 909 Området har i 2018 to vesentlige prosjekt. Et av prosjektene er opparbeidelse av Skorpa boligområde. Prosjektet har en total kostnadsramme på 125 mill. kroner. 29 mill. kroner av beløpet ligger i budsjettet for 2018. Det er budsjettert med tilsvarende beløp i tilskudd og momskompensasjon, slik at dette samlet sett er et nullspill i økonomiplanperioden. Kostnadene i 2018 er fordelt ut på egne prosjekter under områdene vann, avløp og vei. I tillegg er det i 2018 satt av 7,4 mill. kroner til ferdigstilling av Draget. Av dette er 5,2 mill. kroner benyttet.
Næringsområder 8 721 2 256 8 634 16 094 7 460 Det er to større prosjekter under dette området i 2018. Det er satt av 11,8 mill. kroner til erverv av grunn ved Bolgneset. Her er det brukt 5,3 mill. kroner. Dog ble noe grunn ervervet via aksjeselskapet Vadsteinsvika Eiendom AS. Her kjøpte kommunen aksjer for tilsammen 3,4 mill. kroner. Det er satt av 2,8 mill. kroner til Løkkemyra Industriområde. 2,4 mill. kroner av midlene er benyttet.
Renovasjon 3 702 3 671 1 287 4 488 3 201 På dette området er det avsatt 1 mill. kroner til biler/maskiner, og 2,9 mill. kroner til nytt driftsbygg. Totalt er det benyttet 1,3 mill. kroner i 2018.
Vann 12 400 26 228 30 871 22 239 -8 632 På grunn av justeringsavtale ved Ørnvika vest, samt Skorpa boligområde, ser det av tabellen ut som om dette området har et merforbruk. Dersom vi ser bort fra disse to prosjektene, har området et samlet forbruk på 18 mill. kroner, dvs et mindreforbruk på 4 mill. kroner. Det vesentligste prosjektet er garderobe og tankrom ved Storvatnet, hvor det i 2018 er et budsjett på 8 mill. kroner, og et forbruk på 6,5 mill. kroner.
Vei 27 951 61 461 66 834 26 549 -40 285 Av oversikten kan det se ut som om området har et merforbruk på 40,2 mill. kroner. Dette har sammenheng med veidelen av Skorpautbyggingen. Denne har en kostnad i 2018 på 20,9 mill. kroner. Utbyggingen er ikke en kostnad for kommunen, men en anleggsbidragsavtale. I tillegg ligger det 19,3 mill. kroner på Ørnvika vest – justeringsavtale, som ikke er en kostnad for kommunen. Av reelle kostnader er det medgått 10,2 mill. kroner på gatelys-prosjektet. Her var det for 2018 satt av 9,5 mill. kroner. Det er også medgått 4,8 mill. kroner til nyasfaltering, samt 2 mill. kroner til prosjekt sykkelby.
Slam 817 345 0 0 0 Det er ingen prosjekter på dette området i 2018.
Park og grøntanlegg 5 779 7 632 3 392 10 500 7 108 De to vesentligste prosjektene under dette området i 2018 er byen som regional motor med 7 mill. kroner og Nordlandet gravsted – urnelund med 1,5 mill. kroner. Midlene til urnelund er ikke benyttet, men prosjektet vil bli gjennomført i 2019. Av prosjektet byen som regional motor er det benyttet 1,5 mill. kroner til jubileumstiltak i sentrum. Det er benyttet 0,6 mill. kroner til oppgradering av lekeplasser, samt 0,6 mill. kroner til biler/maskiner parkvesenet.
Sum investeringer 136 229 161 326 170 117 168 093 -2 024

Utlån, kjøp av aksjer og andeler

Det ble i 2018 kjøpt aksjer og andeler for til sammen 29 mill. kroner.

8,5 % av aksjene i Vikan Eiendom AS ble kjøpt for 10,9 mill. kroner. Dermed har kommunen majoritet i selskapet med 71,8 % av aksjene. I tillegg ble aksjekapitalen i Bolgneset Utvikling AS, hvor kommunen er eneaksjonær, utvidet med 2 mill. kroner.

Det er betalt inn et egenkapitalinnskudd til KLP på 11,9 mill. kroner. Per 31.12.2018 er kommunens andel totalt på 51 mill. kroner.

I tillegg er 100 % av aksjene i Vadsteinsvik Eiendom AS kjøpt for 3,4 mill. kroner, og det er kjøpt aksjer for 0,8 mill. kroner i Kristiansund Kirke Kunst og Kulturfestival AS.

Utfordringer og planer

Rådmannen foreslår et investeringsprogram som innebærer en investeringskostnad på 1,45. mrd. kroner over fire år (2019-2022) inklusiv VAR-investeringer, eller 947 mill. kroner eksklusiv VAR-investeringer. Beløpene fremkommer etter at bystyret tok ut 580 mill. kroner som var lagt inn til to nye barneskoler i perioden. Investeringene ligger i all hovedsak på ny brannstasjon, digitalisering, bo- og avlastningstilbud, omsorgsboliger, og kulturhus. For vann, avløp og renovasjon foreslås omlag 500 mill. kroner brukt i økonomiplanperioden. Den største satsingen skjer innenfor området avløp med omlag 226 mill. kroner, hvorav nye renseanlegg og overføringslinjer representerer de største kostnadene.

Rådmannen foreslår at det tas opp startlån i Husbanken på inntil 35 mill. kroner per år.

Rådmannen anbefaler en egenfinansiering av øvrige investeringer på 25 %, men det vil ta noe tid å nå denne målsetningen.

Klikk utenfor for å lukke