Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Grunnskoler

Det jobbes med å realisere ny skolestruktur. Vi er realfagskommune fra høsten 2018, og ut 2019. Tre av skolene våre deltar i det nasjonale læringsmiljøprosjektet. Det jobbes med å implementere IKT-strategi for grunnskolen. Oppvekstplan ble ferdigstilt og vedtatt i november 2018, og iverksettes fra 1. januar 2019. Kvalitetsplan for SFO ble ferdigstilt og vedtatt i 2018.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • 9 barneskoler med skolefritidsordning. En av barneskolene har 3 innføringsgrupper for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. En av barneskolene har forsterket skoletilbud.
 • 3 ungdomsskoler. En av disse har 2 innføringsgrupper (1 fra høsten 2018) og forsterket skoletilbud.
 • Voksenopplæring

Tjenesten skal legge til rette for et godt og tjenlig grunnskoletilbud som sikrer elevene gode basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

 • Vi har årsverk knyttet til ledelse på samme nivå som i 2017.
 • Vi har redusert årsverk til ordinær undervisning med ca 10 fra 2017 til 2018
 • Vi har økt årsverk til spesialundervisning med ca 6 fra 2017 til 2018.
 • Vi har avsluttet perioden som språkkommune i 2018, og prosjektene knyttet til språkopplæringen anses nå som en del av ordinær drift.
 • Vi har følgende resultat på nasjonale prøver:
  • 5. trinn har tilsvarende resultater som i 2017.
  • 8. trinn har en liten forbedring fra 2017 til 2018.
  • 9. trinn har en liten tilbakegang fra 2017 til 2018.
  • Oppsummert ligger vi marginalt over landsgjennomsnittet for 5. og 8. trinn, mens vi ligger under landsgjennomsnittet i 9.trinn.
 • Vi har følgende resultat fra elevundersøkelsen:
  • 7. trinn og 10. trinn viser en nedgang i mobbing på skolen fra 2017 til 2018.

Tjenesteutvikling

 • Vi har utredet lokalisering av to nye skolebygg.
 • Vi har hatt prosesser knyttet til oppvekstplan, og den er vedtatt.
 • Vi har utarbeidet og vedtatt en kvalitetsplan for SFO.
 • Vi er i gang med en realfagssatsing.
 • Vi er i gang med en satsing på læringsmiljø.
 • Vi har iverksatt IKT-strategien for grunnskolene og det er gjennomført kompetansehevingstiltak av ansatte.
 • Vi har MOT inne i alle trinn i de tre ungdomsskolene.

Organisasjonsutvikling

 • Vi har tatt i bruk nytt bygg for forsterket skoletilbud på Dale barneskole ble tatt i bruk. Tidligere lokaler på Bekkefaret er utfaset.

Utfordringer og planer

Utfordringer og planer tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og eksisterende handlingsplaner.

Oppvekstplan for Kristiansund (2019 – 2027) er en helhetlig strategiplan som skal gjelde for en samlet oppvekstsektor. Planen trer i kraft fra 1.1.2019. Det er jobbet prosessorientert med planen og alle enheter har på en eller annen måte bidratt i arbeidet. I arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og implementere disse i drift er det viktig å fortsette det gode arbeidet med medvirkning i og på tvers av enheter og rammeområder. I 2019 vil arbeidet med å lage gode handlingsplaner – både i sektorene, tverrfaglig og i enhetene være det viktigste arbeidet i å gå fra mål og strategier til å starte aktiv handling og tiltak

Vi har i dag en ressurskrevende skolestruktur som skal effektiviseres gjennom gjennomføring av vedtatt skolestruktur. Lokalisering av skolene er første milepæl. Det ligger også muligheter for effektivisering gjennom organisatorisk samarbeid og endrede skolekretsgrenser.

Kristiansund har en høy andel elever med spesialpedagogisk undervisning i skolene. Det må legges opp til et arbeid der grunnskolen i større grad greier å tilrettelegge for alle barn i det ordinære opplæringstilbudet og der PPT bidrar med mer kompetanseheving og veiledning i skolene.

Kristiansundsskolene har mange prosjekter og utviklingsarbeid å forholde seg til. Ny oppvekstplan, fagfornyelsen, realfagskommunearbeid, læringsmiljøprosjekt, samt implementering av ny IKT-strategi. Dette krever at vi alle greier å se satsingsområdene i en sammenheng.


Spesialundervisning

Antall elever med spesialundervisning varierer fra år til år. I 2014 var antallet 253 elever, mens det i 2018 kan rapporteres 311 elever i Kristiansundsskolen som mottar spesialundervisning. Vi ser at økningen i all hovedsak skjer på barnetrinnet, mens antallet på ungdomstrinnet holder seg mer jevnt. Vi kan konstaterer at spesialundervisningen øker, og det er et fokusområde som vi skal jobbe med og følge opp tett framover.
Fordelingen av enkeltvedtak er henholdsvis 138 gutter og 65 jenter på barneskolen, og 79 gutter og 29 jenter på ungdomsskolen i 2018.

Klikk utenfor for å lukke