Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Psykisk helse og rus

Vi har i mange år hatt en jevn økning i søknader/etterspørsel etter tiltak og tjenester. Mange av enhetens tilbud har derfor opplevd stort press som følge av økende tjenestebehov og flere brukere. God organisering og løpende utvikling av tilbud og tjenester, både når det gjelder kvalitet og kapasitet, har vært en vesentlig for å kunne tilby et tilfredsstillende tjenestetilbud, som samlokalisering av tjenesten til Brannstasjonskvartalet, etablere «Housing First»-tilbud og forberedelse og oppstart av boligfellesskap i tilpassede boliger i Tollåsengaområdet.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
 • Bofellesskap
 • Ulike aktiviseringstiltak
 • Rustjeneste
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Prosjektet “Housing First”
 • Tempokjelleren og basen i Dalegata 52b
 • Prosjekt forebyggende team for ungdom

Tjenesten skal sikre et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker med alvorlige rusutfordringer.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

 • Vi har økning i antall tjenestemottakere som mottar tjenester fra Psykisk helse og rus. Totalt har 777 personer mottatt tjenester. Økningen på tjenester har vært knyttet til hjemmebaserte tjenester både når det gjelder rus og psykiatri Dette er en vesentlig økning fra året før. Tjenestemottakerne er og yngre og behovet de har for tjenester er omfattende. Tjenesteutøvelsen fordeler seg som følgende 264 personer mottok hjemmebaserte tjenester i form av psykiatrisk hjemmesykepleie. 143 personer mottok tilbud gjennom aktiviseringstiltak med fokus på arbeidsforberedende trening, og for disse menneskene er GAF arbeidet. 31 personer mottok heldøgns bo og veiledning gjennom tilbudet de har med omsorgsbolig med base. 128 personer mottok tjenester fra rustjenesten i form av rusomsorg og/eller LAR oppfølging. 211 personer mottok behandling gjennom Rask Psykisk Helsehjelp av disse så er 82% av de helt eller delvis i arbeid gjennom eller etter behandlingen, og hele 87% av de som mottok denne behandlingen melder at de opplever vesentlig bedring etter endt behandling.

Tjenesteutvikling

 • Vi har etablert et «Housing First» tilbud som et sentralt satsningsområde. I gjennomføringen og etableringen av dette tilbudet har det være nødvendig med omfattende delinnsatser som rekruttering og ansettelser. Avklaring av lokalisering som endte opp med lokalisering i brannstasjonslokalet og arbeidet med en samordning/samarbeide med interne og eksterne tjenester. Likeså opplæring og implementering av metodikk og prinsipper for arbeidete med målgruppen var svært viktig. Samt utarbeidingen av retningslinjer og prosedyrer for innlemming og prioritering av brukere Tilbudet er rettet mot målgruppen bostedsløse personer med sammensatt problematikk
 • Vi har hatt forberedelse av oppstarten av boligfellesskap i tilpassede boliger i Tollåsenga. Gjennom utarbeidelsen av en konkret plan med prioritering av oppgaver og aktiviteter i arbeidet med forberedelse og gjennomføring/ innflytting i området. I denne planen angis det hvordan man skal arbeide med tiltak for å forbedre tjenestetilbudet og samordne tilbudene i området. Samarbeid og informasjon, både internt og eksternt er viktige problemstillinger som er konkretisert og innarbeidet i dette arbeidet. Utvikling av felles filosofi som grunnlag for god praksis/tjenester og holdninger til bolig og bomiljø var en naturlig del av arbeidet.
 • Vi har utviklet sentrale tilbud til ungdom ned til 16 år. Forebyggende team rus er det ene prosjektet, og det andre prosjektet er rask psykisk helsehjelp-tilbud til ungdom ned til 16 år, hvor fokuset har vært å utvikle gode digitale selvhjelpsprogram spesielt rettet mot ungdom.

Organisasjonsutvikling

 • Vi har samlokalisert sentrale deler av tjenesten til Brannstasjonskvartalet. Gjennomføringen ble vellykket med god samordning, oversikt og god informasjon – samt en konkret og forpliktende flytteplan. Vi har nå flere deler av tjenesten samlet.
 • Vi har arbeidet med overgang til turnusarbeid i rustjenesten, samt utvikling av forebyggende team rus som er rettet spesifikt mot ungdom ned til 16 år.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil bygge opp et godt faglig og effektivt tjenestetilbud som kan møte det voksende behovet for tjenester knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk. Forebygging fremfor rehabilitering skal vektlegges.


Tjenestemottakere

I 2017 skyldtes reduksjonen av tjenestemottakere tilfriskning og utskriving av pasienter, en gledelig utvikling etter flere år med økning i antallet pasienter. I 2018 har tilfanget av tjenestemottakere økt slik det fremkommer av tabellen.

Klikk utenfor for å lukke