Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Sykehjem

Vi har fortsatt fokus på forbedringsarbeid og kompetanse til ansatte som står nærmest pasienten som fortsettelse av Helsedirektoratets “Trygghetsstandard i sykehjem”. Alle ansatte er opplært i VIPS (personsentrert omsorg) og “Livets siste dager” (palliasjon). Andre fokusområder har vært ernæring og aktivitet. Vi har kontinuerlig opplæring i Demensomsorgens ABC og flere ansatte har gjennomført opplæring i Velferdsteknologi ABC.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • 161 årsverk fordelt på 216 faste stillinger
 • 4 sykehjem
 • støttetjenester til andre enheter og direkte til publikum innenfor
  • kjøkken/kantinedrift
  • vaskeri
  • transport
  • Hjelpemiddelformidling

Tjenesten skal gi et variert pleie- og omsorgstilbud av høy kvalitet innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemmelse.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

 • Vi har økt årsverk ved Bergan omsorgssenter for demens i tråd med bystyrevedtak og budsjett 2018.
 • Vi har redusert ett årsverk (sjåfør) ved Interne tjenester, som et ledd i kutt høst 2018.
 • Årsverk i administrativ ledelse er redusert med 0,7 årsverk sekretær, som et ledd i kutt høst 2018.
 • Vi har styrket vakthavende sykepleierteam med 0,25 årsverk.
 • Vi har unngått vikarbyrå på dag og aften i 2018. Vikarbyrå ble benyttet for å dekke vakante sykepleierstillinger på natt ved Bergan, Kringsjå og Barmanhaugen 2. etasje.
 • Vi har hatt 102 % belegg, perioder med pasient i gangen ved Bergan demens 3 og på badet ved Frei sykehjem
 • Vi har nedgang i sykefraværet, fra 15,5 % i 2017 til 12,7 % i 2018.

Tjenesteutvikling

 • Prosjektet Bergan omsorgssenter avsluttet
 • Vi har innført Multidose i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger
 • Vi har gjennomført Helsedirektoratets pilot Trygghetsstandard, og har implementert det i ordinær drift ved Bergan omsorgssenter
 • Vi har satt kurs i Hjerte lunge redning for ansatte i system og driftes av vakthavende sykepleierteam
 • Vi har innført VIPS (personsentrert omsorg) i hele enheten. 6 instruktører ivaretar veiledning og videre drift.
 • Vi har gjennomført kurs og innført Livets siste dager i alle sykehjemsavdelingene
 • Vi har sertifisering i medisinskteknisk utstyr for alle ansatte satt i system og driftes av vakthavende sykepleierteam
 • Vi har videreutviklet funksjonen og arbeidsoppgaver til Vakthavende sykepleierteam
 • Vi har planlagt og tilrettelagt for lagerstyringssystemet Aktiv forsyning, som blir innført som pilot i 2019 ved Frei sykehjem for effektivisering av innkjøp for medisinsk forbruksmateriell.

Organisasjonsutvikling

 • Årsverk for stedlige sykepleiere er redusert med 9.70% (årsverk midlertidig overført til helsefagarbeider. Dette med bakgrunn i rekrutteringsutfordring)
 • Ny ledelsesstruktur ved Kringsjå sykehjem: Reduserte til én avdelingsleder ved Kringsjå fra 01.09.18, samtidig opprettet fristilt sykepleier med tillagt fagsykepleierfunksjon i 100 % årsverk

Utfordringer og planer

Rådmannen vil i samsvar med bystyrets vedtatte plan for fremtidig bruk av kommunens sykehjem – og heldøgnsplasser for pleie- og omsorg;

 • fortsette ombyggingen/rehabiliteringen av Rokilde til boliger med differensiert bemanning i 2019
 • jobbe aktivt med drift av Bergan som omsorgssenter med fokus på demens / kognitiv svikt

Rådmannen vil i samsvar med bystyrets vedtak;

 • Jobbe aktiv med å forbedre kvaliteten i tjenesten spesielt med fokus på ernæring
 • Utrede økt grunnbemanning i institusjon
 • Fortgang i å utvikle kvalitetssystem for sykehjem

 • Heldøgnsplasser langtid, korttid og øyeblikkelig hjelp

  Totalt antall plasser er redusert i perioden, i samspill mellom helse- og omsorgstjenestene for å møte brukernes behov. I tillegg til plassene gitt i illustrasjonen driver vi ved Storhaugen helsehus et interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud med 5 plasser hvorav Kristiansund kommune disponerer 3,5 plasser.

Klikk utenfor for å lukke