Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Mål og resultater

Kommunen har i 2018 utviklet seg på flere områder, gjennom blant annet digitaliseringsarbeid i Påkobla Kristiansund, Byregionprogrammet og fylkeskommunens prosjekt Byen som regional motor, og arbeid med Campus Kristiansund.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kristiansund kommune skal legge til rette for muligheter for innbyggere, brukere, næringslivet og frivilligheten.

I november 2017 vedtok bystyret en ny samfunnsdel til kommuneplanen for 2018 – 2030. Den nye samfunnsplanen er fundert på FNs bærekraftmål – og presentert som fire beskrivelser av framtidas Kristiansund som en varm, klok, modig og smart by. De fire byene gir visjoner for hvordan Kristiansund kommune skal være i 2030. I årsrapporten rapporteres det på hvordan det i 2018 har blitt arbeidet for å nå de ulike visjonene.

Utfordringer og planer

Kommuneplanens samfunnsdel for 2018 – 2030 ble vedtatt i 2017. I 2018 ble det startet en prosess med å utvikle mål og tiltak til samfunnsdelen i kommunens politiske organer. Dette arbeidet fortsetter i 2019. Implementeringen av nytt system for virksomhetsstyring startet i 2018 og vil fortsette i 2019.

Klikk utenfor for å lukke