Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Den modige byen

Under den modige byen er det flere langsiktige mål vi skal jobbe for frem mot 2030. For å nå slike mål kreves langsiktig utviklingsarbeid. Under resultater for 2018 trekkes det frem hvordan det har blitt jobbet mot disse målene i løpet av året. Den modige byen er skapende, innovativ og har et godt utdanningstilbud. Campus Kristiansund har vært og vil være en avgjørende brikke i dette, og prosjektet har tatt flere steg det siste året.

Mål

  • Vi har en gjennomgående entreprenør- og innovasjonskultur.
  • Vi har en sterk delingskultur og har samarbeidsprosjekter mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv.
  • Vi har etablert et kompetansemiljø for toppidrett.
  • Vi har etablert et senter for kunst og kreative næringer i vår region.
  • Vi har funnet og tatt i bruk gullet i vår egen bakgård.
  • Vi har et miljø- og klimaperspektiv på alt vi gjør.
  • Vi har etablert oss som et attraktivt reisemål.

Resultater

For å oppnå en gjennomgående entreprenør- og innovasjonskultur har vi i 2018 signert en utvidet avtale med Vindel som innebærer fortsatt satsing på Ungt Entreprenørskap og Hopp ID. Dette betyr at barn og unge starter med entreprenørskap allerede i barneskolen og får tilgang til kunnskap og tjenester hos Vindel i mange ulike program. Næringsfondet har gitt ut 950 000 kroner i støtte til 17 ulike etableringer. Innovasjon Norge har etablert en prosjektstilling som rådgiver i Kristiansund.

For å jobbe mot en sterk delingskultur og oppnå samarbeidsprosjekter mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv, har vi i 2018 jobbet videre med prosjektet Campus Kristiansund. I 2018 har prosjektet kommet et godt stykke videre blant annet gjennom inngått intensjonsavtale med fylkeskommunen, vedtak om flere studieplasser og parallelloppdrag for utvikling av Devoldholmen. Vi har samarbeidet med øvrige kommuner, fylkeskommune og forskningsmiljø om utarbeiding av en egen ringvirkningsanalyse for kulturinstitusjoner spesielt her i Kristiansund. 

Vi jobber med å etablere en nasjonal linje for bryting i videregående opplæring, i samarbeid med fylkeskommune og brytemiljø lokalt og nasjonalt for å få etablert et kompetansemiljø for toppidrett.

Vi har i 2018 jobbet for å reetablere Nordic Light, med fokus på en utvikling av Fotohuset der vi nå jobber for å samle flere kunst-/kulturaktører under samme tak. Per i dag har blant annet KKKK AS tilhold i bygget. Dette er starten på et senter for kunst og kreative næringer i vår region.

For å få tatt i bruk gullet i vår egen bakgård er det viktig å foredle ressurser vi allerede har og som har potensiale til å bli noe større. I 2018 har vi støttet prosjektet om å gjøre den gamle fôrfabrikken i Vågen om til Kulturfabrikken, og gjennomført prosjektet Den polykrome by.

For å innarbeide et miljø- og klimaperspektiv på alt vi gjør er det i 2018 vedtatt å utarbeide et klimabudsjett fra 2020, gjennomført spørreundersøkelse i alle enheter for å samle forslag om klimatiltak, igangsatt arbeid med miljøplan for offentlig innkjøp, installert landstrøm for flere skip i sentrum i regi av Kristiansund og Nordmøre Havn og vedtatt hovedplan for avfall. Vi har også hatt fortsatt fokus på klimautslipp fra egen virksomhet gjennom klimaregnskap.

For å bli et attraktivt reisemål har vi i 2018 etablert halvårlige temamøter for reiselivsaktørene. Vi har gjennomført et vellykket samarbeidsprosjekt med Småbåtlaget om bobilparkering i Vågen. Servicetorget har bistått turistinformasjon på Piren. Vi har i året som gikk også gått inn med markedsstøtte til Visit Nordmøre og Romsdal for å sikre god markedsføring av regionen vår. Arbeidet fortsetter i 2019.

Utfordringer og planer

Nåsituasjon og framtidsbilde for den modige byen er omtalt i kapittel 2 i kommuneplanens samfunnsdel.

Klikk utenfor for å lukke