Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde økonomi

Netto driftsresultat ble negativt med én prosent av brutto driftsinntekter i 2018. Det er en forverring fra 2017 til 2018. Vi har hatt økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Lånegjelden er økende. Det forsiktige bidraget til disposisjonsfondet i 2017 ble brukt opp i 2018.

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Gjennomgående målekort – fokusområde økonomi

Hovedmål – God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom

 

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Endring fra

sist måling

Godt økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat

1,75 %

0,5 %

3,43 %

1,0 %

Pil ned, uakseptabelt resultat

Langsiktig gjeld i forhold til brutto driftsinntekter

Reduksjon

Økning

Økning

Økning

Strek, akseptabelt resultat

Egenfinansiering av investeringer

25 %

19,2 %

14,3 %

10,4 %

Pil ned, uakseptabelt resultat

Likviditetsgrad 1

2,0 %

1,42 %

0,90 %

1,03 %

Ønsket resultat

Egenkapitalprosent

10 %

2,74 %

6,41 %

9,9 %

Pil ned, uakseptabelt resultat

Gjeldsgrad

25 %

35,53 %

14,60 %

9,1 %

Pil ned, uakseptabelt resultat

God økonomistyring Rammeområdene
– avvik i forhold til budsjett

≥ 0 %

– 1,6 %

– 2,2 %

– 0,8 %

Pil ned, uakseptabelt resultat

Avsetning disposisjonsfond
– avvik i forhold til budsjett

0

0

– 6 356

0

Ønsket resultat

Effektiv tjenesteproduksjon Andel utvalgte produktivitets-indikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn K13

Fokusområdet Økonomi er skilt ut som eget målekort og utvidet med flere suksessfaktorer og måleindikatorer. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen. Det er ikke definert egne resultatgrenser for alle måleindikatorene.

Økonomisk handlingsrom

Sentrale finansielle nøkkeltall

(alle nøkkel­tall
i prosent av sum
drifts­­inntekter)
Kristiansund K13 Lgj.sn
2014 2015 2016 2017 2018 2018 2018
Brutto drifts­resultat -0,9 1,2 4,3 0,9 -1,4 1,6 1,7
Netto drifts­resultat -1,9 0,5 3,4 1,0 -0,9 1,9 2,1
Finans­utgifter 4,9 5,0 5,7 4,8 4,9 4,4 4,2
Netto låne­gjeld 83,1 93,0 93,2 100,9 113,6 76,6 78,5
Disposisjons­fond 0 0 0 0,2 0 9,7 9,6

Utviklingen viser at Kristiansund kommune ikke har et godt økonomisk handlingsrom.

Det vises til områdene Drift, Investering og Balanse for en grundigere gjennomgang av regnskapet for 2018.

Økonomistyring


Kommunal tjenesteproduksjon

Grafen viser avvik fra budsjett for den kommunale tjenesteproduksjonen. Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde et netto merforbruk på 11,3 mill. kroner i forhold til budsjett i 2018. Det har vært et samlet merforbruk knyttet til kommunens rammeområder de siste fem årene. Selv om den interne driften totalt sett viser merforbruk er balansen i regnskapet holdt oppe av ekstraordinære inntekter og lavere finansutgifter gjennom året.

Analyseverktøyet Visma BI, Visma Økonomi Rapportering samt egne ble anskaffet høsten 2016 og rullet ut i kommunen i 2017. I 2018 fortsatte arbeidet med å bidra til bedre økonomistyring, med utrulling, opplæring.

Effektiv tjenesteproduksjon

For å drive en effektiv tjenesteproduksjon er det produktivitetsindikatorer.

Tjenestedata viser at det blir brukt mer ressurser innen de fleste sektorer i forhold til normert nivå. Normert nivå er det objektive utgiftsbehovet som danner grunnlaget for tildeling av rammetilskudd. Økonomidata viser at det er nødvendig, og tjenestedata viser at vi har effektiviseringspotensial til å effektivisere de store sektorene for å lage en robust økonomisk plattform til å drive stabil tjenesteproduksjon.

Utfordringer og planer

Økonomisk handlingsrom

Rådmannen vil videreføre et tydelig fokus på å etablere et økonomisk handlingsrom for kommunen og utvikle en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Den viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt av driftsinntektene. Ambisjonsnivået for netto driftsresultat er satt til minimum 0,2 prosent i 2019, men økende utover i økonomiplanperioden.

Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som er finansiert med egenkapital, salg av anleggsmidler, overføringer og tilskudd. Målet er en egenfinansiering på minimum 25 % av investeringskostnadene i løpet av økonomiplanperioden.

Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av frie reserver og fondet bør ligge på minimum 2,5 % av brutto budsjett. Det skal i løpet av perioden etableres et disposisjonsfond som setter kommunen i stand til å takle uforutsette hendelser på en god måte. Ved inngangen til 2019 er disposisjonsfondet i kroner 0,-.

Lånegjelden har økt de siste årene og vil fortsette å øke i økonomiplanperioden. Selv om rentenivået er lavt har ikke kommunen nødvendig økonomisk handlingsrom. Målet er å skape en økonomi som gir økonomiske rammer for å drive gunstig finansforvaltning.

Økonomistyring

Rådmannen vil videreføre arbeidet med å sikre en god og bærekraftig økonomi gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.

Det er utviklet gode verktøy for økonomioppfølging og –analyse. For perioden framover vil det være aktuelt å nyttiggjøre verktøyene for å treffe effektive og effektfulle tiltak og mottiltak for kommende budsjetter og budsjettoppfølging.

Effektiv tjenesteproduksjon

Rådmannen vil, på bakgrunn av gjennomgangen av de kommunale tjenestene, vurdere tilpasninger som gir en mer optimal sammenheng mellom ressursinnsats og resultatoppnåelse. Det skal leveres tjenester av et omfang som samsvarer med statens forventing til kommunen, og med en ressursbruk som samsvarer med gjennomsnittet for kommuner i kommunegruppe 13.

Klikk utenfor for å lukke