Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Sentraladministrasjon

Vi har god forvaltningspraksis og en aktiv tilnærming til utvikling og forbedring. Gjennom åpning av det nye servicetorget i Vågeveien 4 oppnår vi bedre samordning og større tilgjengelighet til våre tjenester. Innbyggere og næringsliv vil få "en dør inn" til flere kommunale tjenester.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
  • samfunnsutvikling
  • oppvekst
  • helse, omsorg og sosial
  • samfunnssikkerhet og beredskap
  • informasjon, IKT og arkiv
  • innkjøp, økonomi, lønn og personal
  • virksomhetsstyring
 • kommuneadvokat
 • servicekontor
 • kemnerkontor med skatteoppkreverfunksjon og arbeidsgiverkontroll

Området har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra de øvrige rammeområdene som har et linjeansvar for sine respektive enheter.

Tjenesten skal tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, samfunnsutvikling, virksomhetsstyring, analyse og utredningsarbeid, driftsstøtte til enhetene og kommunikasjonstjenester.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

 • Vi har høye ambisjoner om god tjenesteutøvelse, men anstrengt økonomi. Det jobbes systematisk med forbedret kvalitetsutvikling, avvikshåndtering og varsling i kommunens kvalitetssystem. Tilsyn har avdekket mangler i noen tjenesteområder, men disse er brukt til ny læring og kvalitetsutvikling. Jevnt over har Kristiansund et høyt tjenestenivå, men har hatt utfordringer innen Pleie og omsorg for å omstille driften til stenging av Rokilde og mer direkte og rask tjenesteyting så langt ned i «omsorgstrappen» som mulig. Samtidig ble det prosjektert og vedtatt er stort spareprosjekt for perioden 2020-2022. Spareprosjektet er krevende og har berøringspunkter mot ledelse/drift/turnuser, rekruttering og vedtakspraksis i mange enheter. Dette skal gjennomføres våren 2019 for iverksetting 2020. Dette er nødvendig for å få nødvendig økonomisk kontroll for videre tjenesteutøvelse på et forsvarlig eller godt nivå i alle enheter. Dette prosjektet vil gi grunnlag for politiske valg ift. rett bruk og servicenivå fra administrative stab/støttefunksjoner til brukere og politiske bestillinger.

Tjenesteutvikling

 • Vi har ferdigstilt flere nye bygg i 2018. I tillegg ble det jobbet mye med Campus Kristiansund, nytt opera og kulturhus, samt helseinnovasjonssenteret. I tillegg er det bygget to nye barnehager og bygget tilbygg til Dale barneskole. Det er også renovert og flyttet på tjenester i omtrent 14 andre kommunale tjenestebygg. Disse har som mål å høyne den materielle og faglige standarden på tjenestene i disse byggene. De representerer også byutvikling. I tillegg ble anbudsgrunnlaget for Rokilde ferdigstilt og kontrakt for bygging signert på nyåret 2019.

Organisasjonsutvikling

 • Vi har jobbet med flere utviklingsprosjekter, som valg av skoletomter (skolestruktur), Byen som regional motor (BRM), ny omsorgsplan, ny oppvekstplan, nytt saksbehandlingssystem for byggesak og plan for arealdel til kommuneplanen.

Utfordringer og planer

Rådmannen foretar løpende evalueringer av lokale særavtaler og andre lokalt fastsatte ordninger, med formål om tilpasning til sentralt lov- og avtaleverk. Bruken av nye IKT-løsninger og fagsystemer skal optimaliseres og det skal etableres et system som sikrer at ledelsen til enhver tid har oversikt over tverrsektorielle prosesser og prosjekter. Dette systemet er forventet ferdig i 2019.

Stabs- og støttefunksjonene skal bidra til saksbehandling og oppfølging av alle enheter, med utgangspunkt i avklarte ansvars- og myndighetsforhold. Kommunens forvaltningskultur skal forbedres blant annet gjennom bedre kommunikasjon med brukerne. I 2018 er det jobbet mye med lederutvikling, medarbeidertilfredshet (10-faktor) og kompetansebygging ved bruk av læringsplattformen KS Læring (se kapittel 4). Samtidig vil spareprosjektet peke på mulige bemanningsreduksjoner i stabs- og støttefunksjonene. Bystyret får dette forelagt i en egen sak i 2019 der det må tas stilling til plassering av bemanningsreduksjoner, som vil redusere kapasitet både til driftsstyring, utviklingstiltak og politiske bestillinger.

Det skal:

 • gjennomføres bruker-, medarbeider- og innbyggerundersøkelser
 • tilrettelegges for innovasjon, entreprenørskap og gründerskap

Klikk utenfor for å lukke