Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde innbyggere og brukere

Vi har styrket medvirkningsarenaene våre med spennende nye muligheter for målet om sømløse og tilgjengelige tjenester, med brukertilpasset kvalitet gjennom innbygger- og brukermedvirkning. Nybrottstiltaket “ByBoksen” viser hvordan vi kan nå nye grupper innbyggere i forhold til de tradisjonelle medvirkningstiltakene. Vi har lansert prateroboten “Kari” for tilgjengelighet 24 timer i døgnet, syv dager i uka.

Kommunen har som målsetting å levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til våre innbyggere og brukere. Gjennom mål- og resultatstyring arbeides det med å sikre dette. I tillegg til de generelle målene nedenfor, er det innenfor alle rammeområdene definert spesifikke mål som skal sikre riktig utvikling av de enkelte tjenestene.

Mål og resultater

GJENNOMGÅENDE MÅLEKORT – FOKUSOMRÅDE BRUKERE
Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning
Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator Resultat-krav Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 Endring fra

sist måling

God kvalitet Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 6,0 – 4,6 Ikke målt etter felles mal Ikke målt etter felles mal Ikke målt etter felles mal
Tilgjengelige tjenester Service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet 1)  100-75 poeng 55,6 Ikke målt 49,9

Pil ned, uakseptabelt resultat

Opplevd god service 6,0 – 4,6 Ikke målt Ikke målt Ikke målt
God brukermedvirkning Opplevd god brukermedvirkning 6,0 – 4,6 Ikke målt Ikke målt Ikke målt
Tilrettelegge for involvering og medvirkning

 

 

 

Svar på henvendelser etter forvaltningsloven 100-85 %
Møtebøker legges ut på kristiansund.no innen 3 virkedager ≤ 3 dager Innført nytt system Innført nytt system
Etablere nye tiltak som stimulerer til informasjon, dialog og diskusjon 5 nye tiltak 5 nye tiltak 5 nye tiltak

Strek, akseptabelt resultat

Tilfredshet ift. involvering og medvirkning 6,0 – 4,6 Ikke målt

 

Ikke målt Ikke målt

 

1) Indikatoren måler Kristiansund kommunes score i Forbrukerrådets «Kommunetesten».

Det er utviklet et nytt gjennomgående målekort for fokusområde Brukere. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen.

GOD KVALITET PÅ TJENESTETILBUDET

Det er i løpet av 2018 gjennomført brukerundersøkelser:

 • i henhold til statens krav innenfor NAV og grunnskole
 • innenfor barnehageområdet

TILGJENGELIGE TJENESTER

Forbrukerrådet har gjennom kommunetesten målt kommunene på en rekke parameter ved å teste
service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet via kommunens nettsider, e-post og telefon. Vi oppnådde 49,5 poeng av 100 mulige, der landsgjennomsnittet var på 51,0. Områdene barn og skole, tekniske tjenester, pleie og omsorg, helse og informasjonstjenester var med i undersøkelsen. Resultatet rangerer oss som nummer 27 av 35 i fylket og 245 av 422 på landsbasis. Av områdene som ble målt fikk helse best score med 70 av 100, mens pleie og omsorg var lavest med 20 av 100.

Servicetorget i Vågeveien 4 fungerer som nav mellom innbyggerne og de interne tjenestene. Målet er å gi et styrket servicetilbud, hvor også kommunens informasjonsarbeid reorganiseres og revitaliseres. Intensjonen om “en dør – ett telefonnummer” er innarbeidet i 2018.

Vi tok nye steg i å videreutvikle kommunens digitale infrastruktur og digitale tjenester. Kommunens nettsider skal være hovedkanal for informasjon om kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker. Ny portalløsning har gitt et rammeverk og struktur for oversiktlig og effektiv informasjonsflyt og -tilgang. Høy servicegrad er viktig for at vi skal kunne oppnå god bruker- og innbyggertilfredshet. Økt selvbetjening og digitalisering er sentralt i satsningen framover. Målet er at våre brukere og innbyggere i større grad skal kunne betjene seg selv på kristiansund.no, og at antall henvendelser på telefon, e-post og brev skal synke. Når de trenger hjelp skal servicetorget være plassen å henvende seg.

 • I 2018 har Min Side blitt utviklet og tilnærmet lanseringsklar. Her kan innbyggere, næringsdrivende, ansatte og politikere logge seg inn på en sikker måte med ID-porten og få tilgang til relevante tjenester. Tjenester som blir å finne via Min Side er i første omgang:
 • Oversikt over dine kommunale fakturaer
 • Du kan se og endre din kontaktinformasjon det offentlige bruker til varsling
 • Du kan sende kommunen dokument som er unntatt offentlighet
 • Du kan søke, endre barnehageplass, se meldingsbok, fravær, vurderinger
 • Du kan se meldinger, krav og betalinger, skattekortet fra Altinn
 • Ansatte i kommunen kan åpne sine fagsystem og ta kurs i KS-læring

Min Side skal være porten inn og gi innbyggerne et reelt digitalt førstevalg.

Gjennom 2018 har vi akselerert prosjektet «Skyreisen» og flyttet en rekke av våre applikasjoner opp i sky. Dette forenkler tilgang og gjør skalering enklere. ID-porten er knyttet sammen med Citrix Netscaler og vi har tatt ytterligere steg mot BYOD. Kommunens tjenester skal være tilgjengelige fra den enheten den enkelte ansatt eller innbygger måtte ønske.

Infrastrukturmessig har vi bygget ut åpent WiFi på alle offentlige bygg og vil fortsette å øke både dekning og kapasitet i 2019. Se etter det åpne nettverket «Kristiansund» neste gang du er i eller i nærheten av et offentlig bygg. I 2018 har vi startet en målrettet kartlegging av oppgaveflyten i kommunen med mål om å forbedre vårt tjenestetilbud til innbyggerne. Dette skal knyttes til Min Side og gjøre oppfølging av status på saker og tjenester tydelig og enkelt.

2016 2017 2018
Antall telefonhenvendelser på Servicekontoret 64 000 66 821 66 012
Antall besøk på kommunens nettsider 454 652 Ikke målt Ikke målt
Antall sidevisninger på kommunens nettsider 1 118 653 Ikke målt Ikke målt
Antall besøk på kommunens nettsider i forhold til innbyggertall 18,6 Ikke målt Ikke målt
Antall venner på Facebook 4 900 5 491 6 720

TILRETTELEGGE FOR INVOLVERING OG MEDVIRKNING

 • «Ungdommens halvtime» i bystyret
 • Gjennomført ulike møter i forbindelse med ny samfunnsdel og målprosess
 • Arrangert næringslivsdag for å markedsføre kommunens planer om innkjøp av varer og tjenester, bygge relasjoner og kunnskap om offentlige tilskuddsordninger samt ha dialog med nåværende og fremtidige leverandører.
 • «KommuneTV» – Direkteoverføring og arkivopptak gjør bystyremøter mer tilgjengelig for alle interesserte. Sendingene har om lag 850 følgere.
 • Vi har lansert chat-løsningen «Kari» på hjemmesiden, som enkel kommunikasjonskanal for innbyggere og næringsliv til kommunen.
 • MinSak.no – en portal for innbyggerinitiativ
 • «Min side». Sikker innlogging via ID-porten som gir relevant informasjon og dialog for innbyggere, ansatte og politikere.
 • Åpne data – tilrettelegging for medvirkning gjennom innbyggerinformasjon
 • InnbyggerPCer ved Servicetorget
 • ByBoksen
 • Ordførerpraten
 • Vi har økt fokus på brukermedvirkning ved tildeling av tjenester innen pleie og omsorg
 • Vi har opprettet brukerråd ved Bo og habilitering
 • Vi jobber kontinuerlig med informasjon på kommunens hjemmesider og har i tillegg i 2018 etablert en Facebookside for enheten Storhaugen helsehus. Her legges det fortløpende ut informasjon om tjenester og aktivitet i enheten, og vi registrerer så langt at vi når mange.

I september 2018 åpnet den røde containeren på Rådhusplassen. Vi har kalt containeren for ByBoks fordi den skal være byens utstillingsvindu, til byens innbyggere og besøkende. Et besøk i ByBoksen vil gi informasjon om planlagte og utførte prosjekter. Disse får du presentert digitalt med bruk av VR-briller, sensorteknologi, 3D-printing, touch-skjermer og presentasjoner. ByBoksen skal være i kontinuerlig utvikling og vise frem nye konsept ettersom de blir utviklet. Innbyggerne i Kristiansund skal vite hva som skjer, når det skjer, og kanskje aller viktigst; hvorfor det skjer.

«Melde feil i gata mi» 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt antall henvendelser 722 813 705 398 321
Antall henvendelser som har medført forbedring 643 645 628 280 264
Vann 12 1 46 4 22
Avløp 19 2 0 12 10
Renovasjon 0 2 1 0 3
Vei 256 230 227 120 135
Miljø/forurensning 1 0 7 1 1
Gatelys 355 510 346 260 135
Andre henvendelser 79 68 78 0 15

Utfordringer og planer

Med bakgrunn i måloppnåelsen for 2018 og politiske føringer videreføres følgende sentrale utfordringer for fokusområdet innbyggere og brukere:

 • God kvalitet på tjenestetilbudet
 • Tilgjengelige tjenester
 • Tilrettelegge for involvering og medvirkning

KVALITET PÅ TJENESTETILBUDET

Rådmannen vil benytte resultater fra analyseverktøyet Visma BI, kommunens kvalitetssystem, ulike undersøkelser, nasjonale kvalitetsindikatorer, benchmarking med andre kommuner og deltakelse i ulike nettverk i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten på kommunens tjenester.

Det har vært lagt vekt på arbeidet med prosessoptimalisering, for å sikre at oppgaver løses på riktig sted i organisasjonen til riktig tid og med riktig mengde og kvalitet, i 2018. Arbeidet utvikles kontinuerlig i takt med organisatoriske endringer, teknologiske nyvinninger og endringer i brukernes behov.

TILGJENGELIGE TJENESTER

Vi ønsker gjennom en digital forvaltning å gi bedre tjenester til brukerne, med enklere søknadsprosesser og raskere svar. Kommunen har et betydelig innsparingspotensial slik at ressurser kan frigjøres og omdisponeres. Med gode digitale tjenester kan vi redusere unødvendige telefonhenvendelser og sikre raskere saksgang.

BRUKERMEDVIRKNING

Rådmannen vil styrke brukerinvolveringen gjennom tilrettelegging av gode medvirkningsarenaer. Det er opprettet brukerråd ved flere av kommunens enheter for å ivareta brukerorienteringen. Brukerrådsordningen bidrar til å fremme dialog mellom kommunens tjenesteutøvere og brukerne, og er en sentral administrativ medvirkningsarena. Å innføre brukerråd ved alle kommunale enheter er et mål på sikt. Det må også innføres dialogmøter mellom kommunens ulike hovedutvalg og brukerrådene for å gi de folkevalgte en arena, og hvor innspill fra møtene kan benyttes som grunnlag for handlingsprogramarbeidet.

Klikk utenfor for å lukke