Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Den varme byen

Den varme byen er god å bo og leve i, der innbyggerne møtes på tvers av generasjoner. God sentrumsutvikling gjennom Byen som regional motor har bidratt til flere møteplasser og bedre trivsel i våre byrom. Helhetlig oppvekstplan som legger grunnlaget for livene til våre barn og unge har stor betydning for utvikling av den varme byen. Kristiansundsregionen skal ha et allsidig og attraktivt arbeidsmarked. Det har vært en positiv utvikling i havnæringene i 2018. 2018 har også vært preget av omstilling i næringslivet og strategisk jobbing med store prosjekter som Campus Kristiansund og Helseinnovasjonssenteret.

Mål 2030

  • Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.
  • Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.
  • Vi har et inkluderende og bærekraftig arbeidsliv.
  • Vi har etablert Kristiansundskvaliteten ved å gi like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger, med spesielt fokus på barnefattigdom.
  • Vi har en trygg by som er tilgjengelig for alle.

Resultater

For å legge til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder, vedtok vi i oktober 2018 en helhetlig oppvekstplan.  Hovedmålsettingen er at vi har barn og unge som mestrer livene sine i dag og i fremtiden, og som skaper og lever meningsfylte liv. I 2019 skal det arbeides med å konkretisere strategiene ned i handlingsplaner og tiltak.

Rullering av helse – og omsorgsplan er igangsatt.

Psykisk helse har vært et gjennomgående tema for mange enheter. Det er videreført flere gode programmer som skal sikre god folkehelse. “MOT” i ungdomsskolene, “Kommunen og skolen som samfunnsbygger” og lavterskeltilbudet “Rask psykisk helsehjelp” er noen gode tiltak.

I arbeidet med å sikre god helse blant eldre har kommunen startet med balanse- og styrketreningsprogrammet “Sterk og stødig”. Tilbudet er for eldre med risiko for fall og funksjonssvikt.

I 2018 har vi startet opp grunnarbeider ved Atlanten Stadion og åpnet ishallen Arena Nordvest. Dette er store og viktige tiltak for å sikre god helse og livskvalitet for alle, både i kommunen og regionen.

Arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftsområder startet opp i 2018, og vil i løpet av våren 2019 ferdigstilles. Dette er et viktig arbeid for å fortsatt sikre tilgang til friluftsområder for alle og kommende generasjoner.

I perioden er det vedtatt ny trafikksikkerhetsplan for å trygge trafikanter.

For å oppnå en inkluderende, rettferdig og god utdanning har vi i 2018 vedtatt helhetlig oppvekstplan, opprettholdt Levende Vågen, og etablert et forsterket tilbud på Dale barneskole i et nytt tilbygg. For å gi muligheter for livslang læring for alle har biblioteket vært en viktig arena for debatt og kunnskapsformidling. I tillegg spiller mange lag og organisasjoner en viktig rolle for dette.

Vi har en ressurskrevende skolestruktur som skal effektiviseres i henhold til vedtak om ny skolestruktur. Lokalisering av skolene er første milepæl. Vi har jobbet med utredning av lokalisering av to nye skolebygg i 2018.

Vi åpnet en ny og moderne barnehage i Karihola og startet byggingen av Nordlandet Barnehage.

Varde, flyktning- og innvandrertjenesten og Levende Vågen er viktige aktører for å oppnå et inkluderende arbeidsliv. Et bærekraftig arbeidsliv kjennetegnes av et allsidig og variert arbeidsmarked med muligheter for mange kompetanseområder. Campus Kristiansund vil være en viktig drivkraft. Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger av næringsareal for å sikre muligheten for å etablere nye bærekraftige næringer i regionen. Det har vært arbeidet for å etablere Bolgneset som et næringsareal for havnæringen.

For å etablere Kristiansundskvaliteten har vi vedtatt helhetlig oppvekstplan, utarbeidet kvalitetsplan for SFO, fortsatt utviklingsarbeidet med Nettverk Nordmøre og fått på plass en felles IKT-strategi for skolen.

En trygg by som er tilgjengelig for alle kjennetegnes av gode offentlige møteplasser for aktivitet og opphold. Prosjektet “Byen som regional motor” har vært drivkraft for å oppgradere nye byrom. Rådhusplassen, Carolines plass og Gågata har blitt oppgradert med blant annet nye sitteplasser og belysning som på kveldstid gir et tryggere miljø. Carolines plass har et spesielt fokus på de unge og dette arbeidet vil fortsette i årene framover. I tillegg har flere fortau i sentrum blitt oppgraderte.

Utfordringer og planer

Nåsituasjon og fremtidsbilde for den varme byen er omtalt i kapittel 2 i kommuneplanens samfunnsdel.

Klikk utenfor for å lukke