Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Den kloke byen

Under den kloke byen er det flere langsiktige mål vi skal jobbe for frem mot 2030. For å nå slike mål kreves langsiktig utviklingsarbeid. Under resultater for 2018 trekkes det frem hvordan det har blitt jobbet mot disse målene i løpet av året.
Vi skal være målrettet og strekke oss etter å være attraktive med nye løsninger innenfor teknologi og digitalisering. Gjennom partnerskap, interkommunale avtaler og andre samarbeidsformer skal vi styrke byen som regional motor. Et tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og ildsjeler gir oss et lokalsamfunn med møteplasser, aktiviteter og samhold.

Mål

• Vi har en fremtidsrettet by og region.
• Vi har møteplasser der kunnskap deles, der tanker utfordres og der spørsmål stilles.
• Vi har styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap.
• Vi har blitt den foretrukne og mest innovative samarbeidspartner for våre naboer.
• Vi har en mangfoldig frivillig sektor som samarbeider tett med oss om å skape gode lokalsamfunn, tjenester og tilbud til befolkningen.
• Vi har en plan for bevaring av matjorda og lærer av våre nabokommuner.

Resultater

For å være en fremtidsrettet by og region er det viktig at Campus Kristiansund videreutvikles, og planprogram for reguleringsplanlegging av Devoldholmen – området i Kristiansund sentrum ble vedtatt juni 2018.

Samhandling og samskaping er viktige verktøy for at vi skal ha møteplasser der kunnskap deles, der tanker utfordres og der spørsmål stilles. Foredrag ved Biblioteket, folkemøte om Goma sentrum og sentrumsutvikling er gode tiltak i dette arbeidet. For å kunne være det miljøet der vi er først ute med det siste har ulike arenaer som forskningskaffe og kveldsuniversitetet bidratt. Senioruniversitet er en viktig møteplass for eldre og yngre og samler månedlig flere hundre deltakere på sine foredrag og arrangementer. Vi har siden starten tilrettelagt for at Senioruniversitetet får utvikle seg i våre lokaler.

For å styrke byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap har vi etablert Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR). Andre nettverk og samarbeidsformer er:
• Interkommunal barnevernsvakt for Nordmøre og Romsdal
• Klimanettverk med sju kommuner
• Nettverk Nordmøre
• Sjøområdeplan for Nordmøre
• Et regionalt plansamarbeid innen Orkidé med midler fra Fylkesmannen
• Avslutning av Byregionprogrammet med lansering av oversikt over ledige næringsareal i sju kommuner

For å bli den foretrukne og mest innovative samarbeidspartner for våre naboer arbeides det godt med digitaliseringsstrategier. En traineestilling som digitaliseringskoordinator er en del av dette arbeidet. “Påkobla Kristiansund” er å ta i bruk ny teknologi for å gi bedre tjenester til innbyggerne.

Vi har kommet godt i gang med implementering av velferdsteknologi. Innen 2019 vil elektroniske medisindispensere, digitalt tilsyn og GPS for hjemmeboende være en del av tjenestetilbudet.
Kristiansund kommune er med som deltaker i spredningsprosjektet i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, og mye av det vi gjør, erfaringer og prosedyrer/rutiner, blir delt med våre nabokommuner Averøy, Aure, Gjemnes, Halsa, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Vi har et regionalt responssenter som betjener mottak og videreformidling av ca. 1 600 trygghetsalarmer i Nordmøre og Romsdal. Antall tilknyttede kommuner økte fra 5 til 11 i 2018. Eget responsteam og velferdsteknologisk laboratorium er også opprettet.

Det er store ressurser i frivilligheten. En mangfoldig frivillig sektor som samarbeider tett med oss om å skape gode lokalsamfunn, tjenester og tilbud til befolkningen er viktig. Frivillige lag og foreninger, ildsjeler og frivilligsentralen legger ned store ressurser i etablering av turstier, skilting, drifting av utstyrslageret MAGASINET, treningsinstruktør og besøksvenn. Stilling som frivilligkoordinator er lyst ut, og det arbeides med å få på plass en digital møteplass for aktivitet og frivillighet. Gjennom et godt samarbeid med frivilligheten har vi mottatt en større andel økonomiske tilskudd til tiltak i statlig sikra områder i 2018.

Vi har en samarbeidsavtale om landbrukssjef med Gjemnes kommune, og landbruksplanen skal ferdigstilles i 2019. Viltforvaltning ivaretas av en samarbeidsavtale med Tingvoll kommune.

Utfordringer og planer

Nåsituasjon og fremtidsbilde for den kloke byen er omtalt i kapittel 2 i kommuneplanens samfunnsdel.

Klikk utenfor for å lukke