Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fellestjenester pleie og omsorg

Vi flyttet fra Tinghuset til Servicetorget i september. Familiekoordinator i 50 % stilling har begynt i Tildeling og koordinering for å styrke helhetlig koordineringsarbeid til familier hvor flere familiemedlemmer har behov for omfattende kommunale tjenester. I løpet av sommeren var alle pasienter ved Rokilde sykehjem flyttet til andre institusjoner.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
 • Tildeling av omsorgsboliger og ordinære kommunale boliger
 • Koordinerende enhet
 • Familiekoordinator
 • Vederlagsberegning
 • Felles dataløsninger for pleie og omsorg
 • Velferdsteknologiske tiltak

Tjenesten skal sikre at kommunens innbyggere får nødvendige tjenester med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldende bestemmelser og lovverk.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

 • Vi har i løpet av 2018 opplevd at ressursene for å løse løpende oppgaver har vært noe begrenset grunnet sykefravær og permisjoner.

Tjenesteutvikling

 • Vi har deltatt aktivt i utvikling av tjenestene innenfor pleie og omsorg med tanke på å oppnå bedre resultater gjennom bedre tverrfaglig og tverretatlig samhandling. Det har spesielt vært arbeidet med å utvikle samhandlingen mellom sykehus og kommune.

Organisasjonsutvikling

 • Det har ikke vært arbeidet med organisasjonsutvikling i 2018 utover de endringer og tilpasninger som har skjedd i forbindelse med tjenesteutvikling.

Utfordringer og planer

Rådmannen har vektlagt målrettet og tverrfaglig arbeid for å redusere behovet for langvarig og omfattende tjenester. Det arbeides med å anskaffe teknologiske løsninger innenfor en forsvarlig organisatorisk, kompetansemessig og økonomisk ramme.

Det skal

 • Utvikles mer fleksible tjenester nær bruker i samarbeid med utførende enheter
 • Tildeles tjenester med fokus på brukermedvirkning
 • Suppleres tjenestetilbudet med velferdsteknologi
 • Etableres nye botilbud med tilpasset omsorg og service
 • Utvikles tjenestetilbud til nye, yngre brukergrupper

Antall enkeltvedtak ble økt fra 2017 til 2018.Totalt fattet Tildeling og koordinering 3 200 enkeltvedtak i 2018. Økningen skyldes i stor grad en gjennomgang av mange vedtak til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Klikk utenfor for å lukke