Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Barn - familie - helse

Vi har satset på felles kompetanseheving innenfor vold i nære relasjoner og barns psykiske helse. Vi har satset på tverrfaglig helsestasjon med prosjektene barn av barnevernsbarn og barneblikk. Vi har tverrfaglig samarbeid gjennom HOPP (helsefremmende oppvekst) for gode holdninger blant barn og unge. Vi har Ungdomslosen rettet mot ungdom fra 14 til 20 år tett oppfølging av den enkelte ungdom.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • Interkommunal barneverntjeneste med vertskommuneansvar for Averøy og Gjemnes
 • Forebyggende helsetjenester for barn og unge med
  • helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn
  • skolehelsetjeneste
  • helsetjeneste for flyktninger
  • vaksinasjonskontor
  • fysioterapi for barn og unge
  • psykisk helsetjeneste for barn og familier
 • Opplæringstjenester med
  spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn
  logopediske tjenester 0-100 år

Enheten skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp, opplæring og omsorg til rett tid, bidra til trygge oppvekstsvilkår, fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdommer og skade. Enheten har ansvar for kommunens psykososiale kriseteam.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

 • Vi har hatt totalt 173 nye undersøkelser innen barnevernet. Av avslutta undersøkelser i 2018 ble 68 stk. av de konkludert med frivillige hjelpetiltak og 2 av sakene ble konkludert med omsorgsovertakelse. 120 undersøkelsessaker ble henlagt.
 • Vi har i barneverntjenesten ved utgangen av 2018 oppfølging av 150 barn på frivillige hjelpetiltak § 4-4. Av de barna er 29 stk. på ettervern (18-23 år).
 • Vi har i Kristiansund 45 barn og ungdom under omsorg. Det enkelte barn som er plassert i fosterhjem skal ha minimum 4 besøk årlig og barneverntjenesten skal delta i samarbeidsmøter vedrørende barna.
 • Vi har ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med fosterhjem der andre kommuner har barn i vårt distrikt.
 • Vi har 73 barn med vedtak om spesialpedagogisk tiltak i barnehageåret 2017/2018. med i gjennomsnitt 4,05 t spesialpedagog og 14,6 t assistent.
 • Vi har færre barn med tiltak, men antall timer i gjennomsnitt er økende.
 • Vi mottok gjennom siste halvår 19 henvisninger til logoped fra barnehage, 22 fra grunnskole og 8 voksne har hatt et logopedtilbud i samme periode.
 • I siste halvår 2018 mottok vi åtte henvendelser fra barnehager om systemhjelp fra Minoritetsspråklig veileder og fem henvisninger på enkeltbarn i samme periode.

Forebyggende helsetjenester (helsestasjon, skolehelsestasjon, fysioterapi for barn og unge, jordmor og Psykisk helsetjenester for barn og unge):

 • Vi har hatt 23 701 konsultasjoner i løpet av 2018.
 • Vi har lagt stor vekt på samarbeidsmøter vedrørende barn og unge og antall slike treffpunkt er på 608 samarbeidsmøter.
 • Vi har i tverrfaglig helsestasjon lagt vekt på samhandling og tverrfaglig arbeid i sammensatte og komplekse saker. Denne gruppen har hjulpet 38 familier igjennom 2018.
 • Vi har i skolehelsetjenesten vår dekket 4 245 elever fordelt på ni barneskoler, tre ungdomsskoler, to videregående skoler samt drift av Helsestasjon for ungdom én dag i uken.
 • Vi har hatt 142 nye henvisninger i fysioterapitjenesten fra barn og unge, 25 drop-inn, 203 4 mnd. kontroller og 114 søknad om hjelpemidler.
 • Vi har hatt nedgang i avvik.
 • Vi har i psykisk helsetjeneste for barn og familier (PHBF) jobbet med 463 barn og ungdom og deres familier. Det har vært 293 nye henvendelser i 2018.
 • Vi har i flyktningehelsetjenesten gjennomført helseundersøkelse til flyktninger/familiegjenforening. Til sammen har flyktningehelsetjenesten jobbet med 47 barn/ungdom og deres familier.
 • Vi har engasjert kriseteamet i fem hendelser i 2018.

Tjenesteutvikling

 • Vi har hatt tilsynssak fra fylkesmannen siden høsten 2017. Tilsynet fra Fylkesmannen handlet primært om barnevernets undersøkelsesarbeid og for høy grad av fristbrudd i undersøkelsesarbeidet. Dette er arbeid som har hatt høyt fokus i 2018, hvor en har hatt fokus på tjenesteutvikling av undersøkelsesarbeidet. Fristbrudd per 31.12.2018 er for Kristiansund på 3 %. Dette er en nedgang fra 36 % fristbrudd pr. 30.06.2018.

Organisasjonsutvikling

 • Vi har omorganisert barneverntjenesten fra 1. januar 2018. Barneverntjenesten gikk fra spesialistmodellen til generalistmodellen.
 • Vi har inngått interkommunalt samarbeid på barnevernvakt. Formålet er å gi et forsvarlig barnevernvakttilbud i tjenestens 3 kommuner. Molde er vertskommune for barnevernsvakten i Nordmøre og Romsdal.
 • Vi hadde oppstart av barnevernsvakten i desember.

Utfordringer og planer

Utfordringer og planer tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og eksisterende handlingsplaner.

Oppvekstplan for Kristiansund (2019 – 2027) er en helhetlig strategiplan som skal gjelde for en samlet oppvekstsektor. Planen trer i kraft fra 1.1.2019. Det er jobbet prosessorientert med planen og alle enheter har på en eller annen måte bidratt i arbeidet. I arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og implementere disse i drift er det viktig å fortsette det gode arbeidet med medvirkning i og på tvers av enheter og rammeområder. I 2019 vil arbeidet med å lage gode handlingsplaner – både i sektorene, tverrfaglig og i enhetene være det viktigste arbeidet i å gå fra mål og strategier til å starte aktiv handling og tiltak.

De største utfordringene i enheten er i barneverntjenesten. Avdelingen og de ansatte er utsatt for et stort press og uforutsigbare arbeidsdager, noe som medfører høy turnover, og høyt sykefravær. Dette er igjen utfordrende på tjenesteleveransen både i kvantitet og i kvalitet. Fylkesmannen har gjennomført et tilsyn med barneverntjenesten i 2017 og 2018. Det er satt inn tiltak på lønn og arbeidstid for de ansatte, det er gjort en omfattende omorganisering og det er også satt inn lederstøtte i tjenesten. Fra 2019 er barnevernvaktavtale på plass, noe som også vil bidra til bedre kvalitet i tjenesten og større forutsigbarhet for de ansatte.


Nye meldinger i barnevernstjenesten

Antall nye barnevernssaker har økt jevnlig i perioden 2014-2017. I 2018 har det vært en nedgang i antall bekymringsmeldinger. Antall meldinger vil variere fra år til år, og det kan være en årsaksforklaring at det er en naturlig nedgang etter flere år med en økning i antall meldinger.

Klikk utenfor for å lukke