Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kultur

Vi har hatt ansvaret for nedskalering av prosjektet Nytt Opera- og kulturhus i Kristiansund med tilhørende søknad om statlig medfinansiering. Vi har i 2018 igangsatt byggingen av nye Atlanten stadion, og startet arbeidet med å etablere en ny møteplass for ungdom i sentrum i Kristiansund. Vi har gjennomført en rekke arrangementer, prosjekter og forestillinger i regi av både bibliotek, kulturskole, Atlanten idrettspark og kulturenheten som sådan, herunder storsatsingen Snømannland i november og prosjektet Mysteriebyen Kristiansund med støtte fra Fritt Ord og Gjensidigestiftelsen.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
 • kulturskole med tilbud innen musikk, teater, musikkterapi og visuell kunst
 • bibliotek med litteraturhus
 • oppgaver knyttet til
  • kommunens kulturoppgaver, herunder kunst, ytringskultur, kulturminne, kulturnæring, idrett, friluftsliv m.v.
  • kunst-/kulturproduksjon og -formidling
  • tilskuddsordninger til lag og foreninger, øvrig frivillig virksomhet og profesjonelt kulturliv
  • administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud.

Tjenesten skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kultur og frivilligheten, profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillig kulturvirksomhet.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

Utover ordinær tjenesteleveranse innen bibliotek, kulturskole, fysisk aktivitet og friluftsliv, kunst og kultur, samt idretts- og kulturanlegg har enheten gjennomført en rekke prosjekter og arrangementer.

 • Vi har gjennomført 133 arrangement av biblioteket, herunder flere i samarbeid med fylkeskommune/fylkesbibliotek.
 • Vi har gjennomført 15 arrangementer i regi av kulturskolen og fem større prosjekter i 2018.
 • Vi har i Atlanten idrettspark gjennomført en rekke åpne arrangementer for publikum i 2018. De har videreført svømmeundervisning for barnehagene, samt ordinær undervisning for skolene.
 • Vi har ved Kulturavdelingen gjennomført en rekke faste prosjekter og arrangementer innen kunst, kultur og fysisk aktivitet, herunder 8. og 17. mai, nyttårsmarkering (avlyst grunnet vær), femlandsmarsj, julegrantenning, presentasjonsdagen, Kul Kultur feriecamp, Snømannland i samarbeid med kulturskolen og korpset Tempo og fredningsarrangement Mellemværftet i regi av Riksantikvaren, Stiftelsen Nordmøre museum og oss.

Tjenesteutvikling

 • Vi har spesielt jobbet med utviklingen av nye tiltak for barn og unge, herunder etableringen av ny arena for denne målgruppen, samt igangsetting av et fylkesvis planarbeid og revidering av eksisterende tilbud med sikte på å utvikle og forbedre disse.
 • Vi har jobbet med utvikling spesielt av Den kulturelle skolesekken og kulturforumet knyttet til dette, Opplevelseskortet, ungdomsrådet, brukerstyrt ungdomshus, samt igangsatt arbeid med barnas kunstfestival og tiltak for inkludering av barn i lavinntekstfamilier.
 • I 2018 har biblioteket hatt spesiell oppmerksomhet rettet mot tre områder: Veiledning i bruk av digitale tjenester til innbyggerne, aktiviteter for barn og samlingsutvikling.
 • Vi har også deltatt i utviklingsprosjektet «Biblioteket – ein trygg møteplass?» drevet av Møre og Romsdal fylkesbibliotek med støtte fra Nasjonalbiblioteket.
 • Kulturskolen har videreutviklet satsingen på musikkterapi, og jobber med å etablere dette som et tilbud for hele kommunen.
 • Vi driver utviklingsarbeid med utgangspunkt i Nasjonal rammeplan for kulturskolen, og søkte i 2018 om deltakelse i et veiledningsprogram over tre semestre i regi av Norsk kulturskoleråd i forbindelse med dette. Vi fikk innvilget deltagelse sammen med Averøy, Smøla, Tingvoll og Sunndal kommuner, og programmet startet opp i januar 2019.
 • I tillegg til dette implementerte vi nytt fagsystem for kulturskolen (Speedadmin), som er et moderne, nettbasert system. Her kan både lærere, foresatte og elever logge seg på og finne relevant informasjon og kommunikasjon knyttet til undervisningen og elevforholdet.
 • Kulturskolen har fått midler til en IKT-satsing, og fikk i 2018 endelig rullet ut bærbare pc’er til alle lærere, samt Office365 og tilhørende skrivertilganger for å lette samhandling i en fraksjonert arbeidshverdag.
 • Vi har gjennomført kurs i mersalg/gjestebehandling for ansatte på badeland.
 • Vi har arbeidet med fire investeringsprosjekter dette året; Atlanten Stadion, fjernvarmesentral isbanen, videreutvikling Atlanten idrettspark og ny klormaskin.
 • Vi har jobbet med nedskaleringen og tilpassingen av nye lokaler til kulturskolen og biblioteket i samlokalisering med opera og museum i det nye Opera- og kulturhuset.

Organisasjonsutvikling

 • I 2018 har vi jobbet videre med konsolideringen av den nye enheten på tvers av de fire avdelingene.
 • Vi har ansatt en felles økonomikoordinator for hele fagområdet, som skal bidra til en mer kostnadseffektiv drift og bedre oversikt over tilgjengelige friske midler til både kommune og samarbeidsaktørene våre.
 • Vi har flyttet en stilling (vaktmester) fra driftsteam i kulturavdelingen over til Eiendomsdrift for å effektivisere driften av kulturbyggene våre.
 • Vi er også i ferd med å styrke samarbeidet med Kristiansund frivilligsentral, noe som gjør at vi kan fristille interne ressurser til å jobbe målrettet på et mer overordnet nivå.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil bidra til å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett gjennom riktig fordeling av midler og sikring av tilgang til anlegg for både topp og bredde. I den forbindelse vil kulturenheten jobbe frem nytt overordnet planverk, samt kommunikasjonsstrategi for hele fagområdet. I tilknytning til dette vil vi foreslå nye retningslinjer for tildeling av midler/ressurser, for å sikre en mer rettferdig og hensiktsmessig fordeling.

Det skal i 2019 arbeides med detaljering av planer knyttet til realisering av Nytt Opera- og kulturhus, samt forprosjektering/videreutvikling av Atlanten idrettspark med klatreanlegg og nytt varmebasseng.

Klikk utenfor for å lukke