Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Statlige rammebetingelser

Statsbudsjettet la klare føringer for bruken av den totale realveksten, og økningen i frie inntekter er forutsatt å finansiere krav og forventninger til befolkningsutvikling, lønns- og prisvekst samt ulike oppgaveendringer knyttet til den kommunale tjenesteytingen. Skatteinntektene ble langt høyere enn forventet, og prisutviklingen ble høyere enn forventet.

I statsbudsjettet for 2018 la regjeringen opp til en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 % i forhold til anslag på regnskap for 2017. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2018 ble anslått til 3,6 mrd. kroner, og anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2018 var på 3,0 % basert på siste vurdering ved framleggelsen av statsbudsjettet 2019.

Frie inntekter

I statsbudsjettet defineres frie inntekter som summen av skatt, rammetilskudd og løpende inntektsutjevning. I tillegg kan inntekter fra eiendomsskatt, tilskudd til flyktninger og finans på samme linje benyttes fritt etter egne ønsker, behov og prioriteringer.

Inntektene fra skatt og rammetilskudd økte med 41,0 mill. kroner fra 2017 og var på totalt 1 290 mill. kroner i 2018. Det tilsvarer en nominell vekst på 3,2 % fra 2017.

Kommunens skatteinntekter ble 637,9 mill. kroner i 2018, en vekst på 3,8 % fra 2017. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. Kristiansund har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Dermed kompenseres om lag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. De frie inntektene ble 14,1 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettert, og 5,2 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Hovedsakelig skyldes det at skatteinntektene på nasjonalt nivå ble høyere enn prognosen, og at det også påvirker inntektsutjevningen og tildelt beløp til oss.

Kommunen fikk overført 652,6 mill. kroner i rammetilskudd fra staten, en vekst på 2,6 % fra 2017. Økningen skal være med å dekke økte utgifter på grunn av generell lønns- og prisstigning. I tillegg skal de økte inntektene være med på å finansiere nye oppgaver og tjenester kommunen skal utføre for innbyggerne.

Utgiftsutjevning i rammetilskuddet skal kompensere kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Kristiansund kommune er en relativt lettdrevet kommune gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet. Indeks lavere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Kristiansund var denne på 0,9837 i 2018. Dermed ble kommunen trukket for 19,9 mill. kroner i rammetilskudd i 2018.

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd

2014

2015

2016

2017

2018

Andel av totale inntekter

63,8

63,1

65,3

62

63,0

Skatt og rammetilskudd per innbygger

46 440

47 395

49 777

51 416

53 162

Skatt og rammetilskudd per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet

94,5

93,6

93,6

93,9

94,6

Andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt og rammetilskudd

63,2

64,0

65,2

62,5

62,1

Nye elementer i statsbudsjettet

Inntektssystemet ble revidert før statsbudsjettet 2017. Av større endringer var at basistilskuddet ble omgjort til en fast del, og en del som ble fastsatt ut fra befolkningstetthet. Videre ble kostnadsnøklene oppdatert og det ble foretatt en omlegging av de distriktspolitiske tilskuddene. For Kristiansund kommune ble det isolert en reduksjon i basistilskuddet. Det ble likevel mer enn oppveid gjennom at midlene fra basistilskuddet i stor grad ble omfordelt pr innbygger.

Det var flere nye elementer i statsbudsjettet for 2018 som ble finansiert delvis ved økte frie inntekter, delvis ved øremerkede tilskudd og delvis ved reversering av tidligere satsinger.

Dette omfattet blant annet:

  • Økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet
  • Opptrappingsplan for rusfeltet
  • Satsing på helsestasjon og skolehelsetjenesten
  • Tilskudd til rekruttering av psykologer
  • Dagaktivitetsplasser for demente
  • Tidlig innsats i barnehage og skole

Klikk utenfor for å lukke