Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Storhaugen helsehus

Året 2018 har vært preget av høy aktivitet innen alle tjenesteområder og av stor etterspørsel etter våre tjenester. For å bidra til at vi møter framtidens etterspørsel etter helsetjenester på en god måte, jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle tjenestetilbudet. Viktige bidrag er kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet, tidlig innsats, Trygg utskriving - med pasienten som likeverdig part og Livets siste dager. Velferdsteknologi blir innført parallelt med styrket kompetanse blant de ansatte gjennom Velferdsteknologiens ABC.

Fakta

Rammeområdet omfatter

Døgntilbud

 • korttidsplasser for utredning og behandling
 • spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 • interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Legetjeneste

 • kommuneoverlege
 • legetjenester i helsehus, sykehjem, skole- og helsestasjon
 • turnuslege
 • fastlegeordning
 • interkommunal legevakt

Forebyggende og rehabiliterende tjenester

 • regional utviklingssentral for Friskliv og mestring
 • ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 • fysioterapeuter med driftsavtale
 • dagtilbud
 • miljøarbeidertjeneste

Kommunepsykologer

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Vi leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, og tjenester ved livets slutt.

 • Mål om å forhindre helsesvikt hos friske og utsatte personer
 • Mål om å kartlegge personer som har tidlige symptomer på sykdom, og iverksette tiltak for å stoppe den videre utviklingen av sykdommen
 • Mål om å gi trygge og tilgjengelige akuttmedisinske tjenester
 • Mål om å forebygge forverring av sykdom, unngå kroniske tilstander og opprettholde funksjonsevnen hos den syke
 • Mål om lindring ved livets slutt

Tjenesteutøvelse

 • Vi har gjennom hele året driftet med 7 ekstra korttidsplasser i døgndrift for å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Utfordringer med sirkulasjon på korttidsplassene beskrevet nedenfor.
 • Vi har innen øyeblikkelig hjelp døgntilbud kapasitetsutnyttelse på 60 %, gjennomsnittlig liggetid 5,6 døgn. Liggetid over landsgjennomsnittet reflekterer høyere gjennomsnittlig alder enn landsgjennomsnittet. Økende antall henvendelser fra legevakt og spesialisthelsetjenesten, redusert antall henvendelser fra fastlegene.
 • Vi hadde 539 henvendelser til Regional utviklingssentral for Friskliv og mestring. Vi hadde 221 aktive deltagere per uke og hjalp mer enn 200 personer til varig endring av levevaner og bedre helse. Av arbeidsføre, kommer 67 % tilbake i jobb. Tjenesten har økende pågang og ventelister på de fleste tilbud.
 • Vi har gjort 181 vedtak om fysioterapi, 48 vedtak om rehabilitering i institusjon og 29 vedtak om rehabilitering i hjemmet.
 • Vi har fysioterapeuter med driftstilskudd som melder om aktivitet tilsvarende 2,6 årsverk utover tilskuddenes størrelse. De gir tjenester fra 0-100 år, hovedtyngden av pasientene er fra 19-67 år.
 • Vi ga ergoterapitjenester i institusjon, i hjemmet, individuelt og i gruppe og jobber med fokus på kartlegging av miljø og brukerens ressurser. Faggruppen er viktig i arbeidet med tidlig innsats, i å forebygge sykehusinnleggelser og med å sikre gode overganger mellom tjenestenivåer.
 • Vi har stabil og god drift i de kommunale legetjenestene og ved legevakten. Vi opplever også god og stabil drift av fastlegehjemlene, men har økende utfordringer ved rekruttering i ledige hjemler sammenlignet med tidligere.

Tjenesteutvikling

 • Vi har jobbet med forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten
 • Vi har ut fra krav og føringer i akuttmedisinforskriften anskaffet legevaktbil og gjennomført uniformering av legevakt. Det er også gjennomført lokale akuttmedisinkurs for legevaktleger og hjelpepersonell med stor oppslutning.
 • Vi har deltatt i den nasjonale helseøvelsen, er enhetens beredskapsplan og de ansattes fokus på og kunnskap om beredskap økt.
 • Vi etablerte kommunepsykologtjenesten høsten 2017 og har gjennom 2018 jobbet med utvikling av tjenesten for å løse oppgaver på systemnivå, enhetsnivå og individnivå. Hovedsaklig tjenester for barn/unge, men også for voksne og eldre over 65 år.

Organisasjonsutvikling

 • Vi har innen tjenesteområdet forebyggende eldre planlagt endringer fra 1. januar 2019, som innebærer avvikling av kafe og eldresenter ved Barmanhaugen, endret dagtilbudet ved Barmanhaugen og flytting av dagtilbudet fra Stella Maris.
 • Vi har i miljøarbeidertjenesten omgjort et årsverk miljøarbeider til 1 årsverk frivillighetskoordinator for å styrke tjenestetilbudet knyttet til omsorgsboliger.

Utfordringer og planer

Enheten opplever utfordringer rundt drift av dagaktivitetstilbud og tjenesten dagopphold institusjon. Kommunens dreining av tjenester med fokus på å tilrettelegge for at man kan bo lengst mulig hjemme, har ført til økt etterspørsel av disse tjenestene, samtidig som brukerne av tilbudene har et dårligere funksjonsnivå. Tjenestene er per i dag ikke dimensjonert for den økende etterspørselen verken når det gjelder antall brukere eller behov for utvidede åpningstider.

Økonomiplanen legger til grunn at enheten skal redusere driften med 4 kortidsplasser fra 2020.

I døgndriften opplever vi økende problem med redusert sirkulasjon på korttidsplassene, noe som påvirker kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus.  Enheten drifter med overbelegg for avhjelpe dette og jobber tett med de andre enhetene innen helse for kort- og langsiktige tiltak. Vedtak om rehabilitering i hjemmet har falt drastisk fra 2016 til 2017. Enheten vil jobbe med å snu denne trenden.

Klikk utenfor for å lukke