Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT for Ytre Nordmøre har i 2018 bl.a. ferdigstilt to nye prosjekter, som inngår i utviklingsarbeidet som ble igangsatt i 2012 med prosjektet “Ta Grep”.
Prosjekt “Ta Grep” skulle gi et svar til blant annet hvordan skolene kunne redusere behovet for spesialundervisning ved å styrke den ordinære undervisningen og læringsmiljøet, i tråd med hva nyere forskning har vist er viktig.

Fakta

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med 4 eierkommuner: Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla. Tjenesten er gjennomgående, det vil si at vi leverer tjenester på både førskole-, grunnskole-, videregående- samt voksennivå.  Rammeområdet omfatter fire team

  • førskole
  • grunnskole
  • videregående skole
  • veiledning

PP-Tjenesten er en lovpålagt tjeneste, og er kommunens rådgivende og sakkyndige instans vedrørende spesialpedagogiske tiltak. Tjenesten skal sikre at barn og unge med særskilte behov møter et samfunn, en barnehage eller en skole som er tilpasset deres evner og forutsetninger.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

  • Vi har i 2018 hatt vakanser på grunn av ansatte som gikk over i andre stillinger og et høyt sykefravær. Dette har gitt utfordringer med tanke på den ordinære tjenesteutøvelsen, og medførte lengre saksbehandlingstid på flere av enhetene PPT leverer tjenester til.

Tjenesteutvikling

  • Vi har gjennom hele 2018 hatt en omfattende prosess for innkjøp og oppstart av nytt fagsystem for enheten. Det nye fagsystemet ble tatt i bruk fra 01.11.2018. PPT har i løpet av 2018 gjennomført internt utviklingsarbeid med gjennomgang av alle punkter i varslet gjennomgående tilsyn av grunnskoleområdet fra Fylkesmannen.
  • Vi har ferdigstilt temahefte i Ta Grep om skole-hjem samarbeid. Heftet bygger på et pilotprosjekt gjennomført ved Dalabrekka skole, og er en del av PPTs satsning på utvikling av godt læringsmiljø og har sammenheng med utviklingsarbeid og endringsarbeid i barnehage, skole og PPT.
  • Vi har ferdigstilt temaheftet “Ta Grep om skolefravær”. Det er utarbeidet for å gi en mer samlet informasjon om et økende problem i skolen, og gir en beskrivelse av hvordan skolevegring kan forstås og hvordan det skiller seg fra annet fravær i skolen. PPT ønsker å sette en felles standard for hvordan vi skal jobbe med skolefravær i vårt distrikt, og heftet er utformet med mål om at det skal være et praktisk hjelpemiddel til bruk i skolehverdagen. I forbindelse med utgivelsen av “Ta Grep om skolefravær”- heftet, arrangerte PPT også en fagdag om temaet for alle skolene i eierkommunene, samt for andre samarbeidspartnere i første- og andrelinjetjenestene i distriktet.

Organisasjonsutvikling

  • Vi ønsket i utgangspunktet å tilføre førskoleteamet en ekstra stilling i 2018, som et ledd i styrkning av eierkommunenes og enhetens satsning på tidlig innsats på førskolenivå. På grunn av sparekrav på 5 % i budsjettet for 2019, ble det i stedet flyttet en rådgiverstilling fra grunnskoleteam over til førskoleteam for å styrke sistnevnte.

Utfordringer og planer

Utfordringer og planer tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og eksisterende handlingsplaner.

Oppvekstplan for Kristiansund (2019 – 2027) er en helhetlig strategiplan som skal gjelde for en samlet oppvekstsektor. Planen trer i kraft fra 1.1.2019. Det er jobbet prosessorientert med planen og alle enheter har på en eller annen måte bidratt i arbeidet. I arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og implementere disse i drift er det viktig å fortsette det gode arbeidet med medvirkning i og på tvers av enheter og rammeområder. I 2019 vil arbeidet med å lage gode handlingsplaner – både i sektorene, tverrfaglig og i enhetene være det viktigste arbeidet i å gå fra mål og strategier til å starte aktiv handling og tiltak.

Kristiansund har en høy andel barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagene og en høy andel elever med spesialpedagogisk undervisning i skolene. Det betyr at PPT må bruke en stor andel av sine ressurser til sakkyndighetsarbeid på individnivå. Denne høye andelen individsaker bidrar også til at kommunen binder opp en uforholdsmessig stor del av sine ressurser til individrettede tiltak. Det er startet et arbeid der PPT i samarbeid med barnehagene og spesialpedagogene i barnehagene ser på en dreining fra individrettede tiltak til mer kompetanseheving og veiledning i barnehagene. Dette er et arbeid som også må startes i grunnskolen.


Aktive saker

Antall aktive saker omfatter alle kommunene i samarbeidet

Antall aktive saker varierer fra år til år, og sammenlignet med 2017 viser tallene for 2018 en økning på 52 saker, tilsvarende 4,3 %. Det er en nedgang i antall saker vedrørende somatiske-, utviklingsfase-, sammensatte vansker etc., og en økning fordelt på de to andre grupperingene (atferd-, psykosos.-, oppmerksomhetsvansker, og tale-, språk-, lærevansker).

Klikk utenfor for å lukke