Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kommunalteknikk

Utbyggingen av de nye, store avløpsanleggene ble i 2018 supplert med pumpe-stasjoner på Innlandet og Nerlandsdalen. Det ble lagt sjøledninger i Sørsundet og Bremsnesfjorden. Nordre Innlandet og hele tettbebyggelsen på Kirkelandet er nå påkoblet renseanlegget på Hagelin. Videre er første del av overførings-systemet for avløp utført på Nordlandet og arbeidene kommet godt i gang med resterende anlegg på Innlandet. Oppgradering på parkanlegg og 2 lekeplasser samt vegetasjonsrydding og oppgradering av turstier. Det ble asfaltert hele 6,5 km vei samt utført gatefeiing i hele kommunen. Dessuten fikk viktige fortaus-strekninger nytt dekke og fremkommelighet for forflytningshemmede ble bedret flere steder.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som vei, vann, avløp, renovasjon og slam
 • forvaltning og drift av parker og grøntanlegg, friluftsområder
 • oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn
 • oppgaver på trafikkregulering og trafikksikkerhet, veglov
 • byggherrefunksjon på utbygging av anlegg på vei, vannforsyning, avløp mv.
 • beredskapstjeneste knyttet til
 • vannforsyning
 • avløpssystem og forurensning
 • vei/trafikk, snøbrøyting, strøing
 • avfallshåndtering

Tjenesten skal forvalte og videreutvikle kommunalteknisk infrastruktur og service.

I tillegg har Kommunalteknikk for tiden også styring med og gjennomføring av prosjekt og tiltak i programmet “Byen som regional motor”.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

 • Tjenestene utenom VAR-sektor, dvs. oppgavene på vei, gatelys og park, lekeplasser og utenomhus, gikk samlet sett med et overskudd på ca. 1,4 mill. kr. Deler av overskuddet skyldes ekstrainntekter, men først og fremst effektiv og nøktern drift.
 • Tjenestene på VAR (vannforsyning, avløp og rensing og renovasjon) har også blitt utført effektivt. VAR-gebyrene i 2018 kom litt under gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Det er ingen selvfølge med driftsutfordringer ved tettbebyggelse spredt på flere øyer.

Tjenesteutvikling

 • Med mange og forskjellige tjenesteområder, som hver for seg dekker alle innbyggere og næringsliv, blir virksomhets- og aktivitetsplanleggingen omfattende og krevende. Enheten ønsker å yte god service til innbyggerne på også små ting og ikke bare de store oppgavene. Dessuten er det viktig å være fleksibel og raskt omstillbar når det dukker opp uventede forhold, som også må håndteres på en grei måte.
 • For å klare overordnede mål og kommunens egne satsinger, har kommunalteknikk i 2018 prioritert å jobbe aktivt med videre utbygging av internkontroll, avviksbehandling og HMS innenfor kommunens kvalitetssystem, Losen.
 • Tjenesteutøvelsen og servicen til innbyggerne synes å ha blitt bedret i 2018 ettersom det virker å komme færre klager og flere fornøyde tilbakemeldinger fra innbyggerne.

Organisasjonsutvikling

 • Vi har fullført vedtatt ny organisering av enheten i 2017 for å få mer oversiktlige avdelinger og bedre styring. Ny organisering vil gjøre det lettere å jobbe videre med omstilling og effektivisering. Den nye strukturen er fullført, og ser ut til å virke etter hensiktene.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil prioritere å gjennomføre prosjektene i vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2012–2021, for å oppfylle nye og strengere krav til avløpsrensing.
Også handlingsprogrammet og prosjektene i vedtatt hovedplan for vannforsyningen 2010 er fortsatt relevante.
Fastsatte kvalitetskrav for vann og avløp skal opprettholdes.

Det skal gjennomføres tilfredsstillende drift og vedlikehold av veianlegg, parker, friområder, kommunale lekeplasser og turområder. Det er viktig at tidligere investeringer i anlegg og infrastruktur (realkapital) blir fulgt opp med tilstrekkelig drift og vedlikehold slik at verdiene i realkapitalen ikke blir unødig forringet.


VAR-gebyr

Bolig 120 m²

VAR-gebyrene har vokst med om lag 9,9 % i forhold til 2016. Økningen sees i sammenheng med gammelt lednings- og avløpsnett som har medført og vil medføre vesentlige vedlikeholds- og investeringskostnader, herav nytt renseanlegg på Hagelin med tilhørende overføringsanlegg. Økte renovasjonsgebyr sees i sammenheng med opprettelse av etterdriftsfond for avfallsdeponi, samt fremtidig etablering av ny omlastning- og miljøstasjon. Totale VAR-gebyrer ligger nå 2,7 % over nivå med sammenlignbare kommuner(K13) i 2019, mot 1,2 % under i 2018.

Med behov for videre satsinger på nye anlegg og til vedlikehold på så vel vannforsyning, avløp og renovasjoner er det likevel ikke til å komme utenom at man i Kristiansund vil ha utfordringer fremover med å oppnå VAR-gebyr rundt snittet til K13 på grunn av økende kapitalutgifter på investeringene.

Klikk utenfor for å lukke