Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Politisk styring

Vi har hatt gjennomgående fokus på effektivisering av rutiner knyttet til møtebehandling og service til folkevalgte. I tillegg har kompetanseheving for en mer framtidsrettet praksis stått sentralt, og nye møteplasser for erfaringsutveksling og interkommunale samarbeid er etablert. I tillegg er våre utadrettede tjenester ytterligere tilrettelagt for mer åpne og lokaldemokratiske prosesser med f.eks. folkemøter, streaming og bruk av andre digitale løsninger.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • politisk sekretariat
  • kontrollutvalgssekretariat

Tjenesten skal tilrettelegge for politiske styringsprosesser og sikre at de folkevalgte har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Kontrollutvalget har i 2018 jobbet med nye retningslinjer med rutiner for saksinnsyn. Disse blir ferdigstilt mars 2019.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

  • Vi har i sekretariatet behandlet 459 saker i 2018. Aktivitetsnivået har vært høyt, men målsettingen er å redusere antall møter i øvrige utvalg. Det har imidlertid vært økning i «øvrige møter».

Tjenesteutvikling

  • Noen nye anlegg påbegynt og noen er tatt i bruk. Målet ellers i 2018 har langt på veg vært å sikre eksisterende nivå på tjenesteytingen med å jobbe for bedre økonomisk kontroll. Dette er et omfattende arbeid, som vil fortsette i 2019. Utfordringene er spesielt store grunnet høyt merforbruk innen pleie og omsorg. Utfordringene er bygget opp over lang tid, men vil kunne løses med god administrativ og politisk samhandling i 2019 og 2020.

Organisasjonsutvikling

  • Det er ikke gjennomført endringer i politisk organisering i 2018, men det er (i budsjettbehandlingen for budsjett 2019) gitt bestilling fra bystyret til partigruppelederne om å gjennomgå utvalgsstruktur for å effektivisere og forbedre politisk styring.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil opptre med respekt og rettferdighet i administrasjonens møte med politisk ledelse i bystyret og i andre råd og utvalg. Bystyret skal, på sin side, forvalte sin rolle som ombudsmann for folket og som arbeidsgiver overfor administrasjonen på en respektfull og god måte i tråd med bl.a. kommunens arbeidsgiverstrategi og KS sine retningslinjer. Det er bl.a. derfor jobbet med nye etiske retningslinjer i 2018, som ferdigstilles våren 2019.

Det skal

  • gjennomføres politiske vurderinger i alle prinsipielle saker
  • gjennomføres dialogseminar mellom politikere, enhetsledere og tillitsvalgte
  • gjennomføres folkevalgtundersøkelser
  • være overføring av politiske møter i elektroniske kanaler

Politiske møter og saker

 

 

2014 2015 2016 2017 2018
Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker
Bystyret 12 96 10 86 12 99 10 109 10 109
Formannskapet 20 124 15 97 20 138 16 129 16 129
Hovedutvalg 33 101 29 77 35 89 42 108 42 108
Øvrige utvalg 65 240 49 179 42 145 39 113 39 113
SUM 130 561 103 439 109 471 107 459 107 459

Tiltaket om å ta ned den politiske møteaktivitet (i «øvrige utvalg») opprettholdes som hovedregel, mens en politisk ønsket økning i hovedutvalgsmøter er synlig. Formannskapets nye ansvarsområder er etablert i forventet møteaktivitet.


Oppmøte

(prosent)

 

2018

Oppmøte Forfall
Bystyret 74,3 25,7
Formannskapet 79,8 20,2
Hovedutvalg 78,7 21,3
Gj.snitt 77,6 22,4

Klikk utenfor for å lukke