Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Hjemmetjenester

Vi har gjennomført systematisk opplæring i «Livets siste dager», samt sikker legemiddelhåndtering til alle ansatte. 30 personer med demensdiagnose har nå systematisk oppfølging. Vi har fokus på hverdagsmestring og har etablert brukerrepresentant i tjenesten. Det er en målrettet satsing på spesialiseringer; klinisk avansert sykepleie, trygg legemiddelhåndtering og velferdsteknologiens ABC.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • 7 hjemmesykepleieroder
 • 2 bofelleskap
 • BPA

Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Tjenesteutøvelse

 • Vi har innen somatisk hjemmesykepleie hatt 4 957 vedtakstimer pr uke. Dette er ansikt til ansikt tid, og gjelder pleie og omsorg/sykepleie i hjemmet. Økning fra 2017 er på 716 timer i uken. Økningen har vært utfordrende for tjenesteområdet.
 • Vi har 613 brukere pr desember 2018, en økning fra 2017 med 41 brukere.
 • Vi har om lag 500 brukere med trygghetstelefoner, hjemmetjenesten følger opp utløste alarmer med bistand i 3 roder, samt kveld/natt i alle roder
 • Vi har økning i vedtakstimer innen BPA/PA/OMS. To oppdrag overført privat tilbyder
 • Vi har kreftkoordinator/Kreftsykepleier har hatt 57 nyhenviste pasienter i 2018. Totalt 51 dødsfall, 28 av disse var nyhenviste i 2018. 13 hjemmedødsfall. Økning i hjemmetid for samtlige før avslutning av livet. Tett samarbeid med SIK og Storhaugen.
 • Vi har økende antall henvendelser til kreftkoordinator
 • Vi har forebyggende systematisk oppfølging personer med demens gitt til 43 stykker, en økning fra 2017 med 13 stk. Avsluttet oppfølging til de som har fått et heldøgns tilbud gjennom året.
 • Vi har ækende antall henvendelser til demenskoordinator
 • Vi hadde rekordoppslutning på deltagelse til pårørendeskole til personer med demens
 • Vi har økende utfordring knyttet til rekruttering av sykepleiere
 • Vi hadde forvaltningsrevisjon av kvalitet i hjemmetjenestene våren 2018. Revisjonen ble utført av Møre og Romsdal revisjon IKS. Rapporten ble fremlagt for bystyret høsten 2018.

Tjenesteutvikling

 • Vi har innført nettbrett til alle ansatte, effektiviseringstiltak for rapportering og tilgang til nødvendige helseopplysninger for å utføre arbeidet
 • Vi har innført og avsluttet prosjekt Livets siste dager. Kreftkoordinator viderefører opplæringen gjennom årlige kurs i KS læring
 • Vi har innført palliativ plan i hjemmetjenesten, en regional satsning på fylkesnivå. Her er Kristiansund tidlig ute
 • Vi har kjøpt inn INR apparat som halverer tid brukt til oppgaven INR måling
 • Vi har innført samarbeid med NOKLUS (kvalitetssikret laboratoriearbeid/test av utstyr)
 • Vi har innført bruk av tavlemøter knyttet til systematisk oppfølging gjennom helhetlig pasientforløp, med særskilt oppfølging av punktene “hva er viktig for deg” samtalen, besøk av sykepleier 3. dag og time til lege innen 14 dager.

Operasjonsutvikling

 • Vi har utvidet kompetansen knyttet til kreftsykepleie og brukes på tvers av rodene
 • Vi bruker nå kompetansen knyttet til sårsykepleie på tvers av rodene
 • Vi bruker nå kompetansen knyttet til akuttsykepleie på tvers av rodene, med fokus på å forebygge innleggelser gjennom plan for oppfølging og tidlig innsats av forebyggende tiltak er under utvikling
 • Vi har systematisk samarbeid mellom kreftkoordinator og demenskoordinator med fokus på palliasjon, og utvider ressursgruppene med enhet Bo og habilitering samt Sykehjem
 • Vi har startet opp arbeid med målrettet bruk av sykepleieressurs på tvers av rodene, iverksetting medio 2019

Utfordringer og planer

Rådmannen vil tilby differensierte tilbud til mennesker med omfattende og komplekse omsorgsbehov.

Det skal

 • være fokus på tidlig innsats med rehabilitering og mestring i tverrfaglige tilbud for å unngå innleggelse i sykehjem
 • være fokus på tidlig innsats av forebyggende tiltak for å forebygge/redusere innleggelser i sykehus
 • gjennomføres kartlegging og analyse på målrettet bruk av kompetansen
 • gjennomføres et større arbeid knyttet til tjenesteutmåling gjennom revidering av vedtak
 • etableres flere samhandlingsarenaer med helseforetaket

I samhandlingen med helseforetaket fortsetter arbeidet med pasientforløpet for den eldre multisyke pasient.

Store utfordringer med rekruttering av sykepleiere.

Klikk utenfor for å lukke