Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Plan og byggesak

Digitalisering byggesak ble ferdigstilt. Det gir god effekt i forhold til innsyn og oversikt for publikum, samt mer rasjonell saksbehandling. Hovedfokus i fjor har vært å redusere restansene på byggesak, etablere rutiner og retningslinjer for saksbehandling av alle sakstyper. I 2018 er det gjennomført omtaksering av alle eiendommer i Kristiansund for utmåling av eiendomsskatt.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • regulering
 • byggesak
 • oppmåling og forvaltning av geodata
 • miljøvern
 • eiendomsskattekontor
 • matrikkel

Tjenesten skal ivareta kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, lov om eierseksjoner, matrikkelloven, eiendomsskatteloven og som samfunnsaktør i byutvikling.

Mål og resultater

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. Rett vedtak til rett tid.

Tjenesteutøvelse

 • Vi har gjennomført 80 oppmålingsforretninger.
 • Vi har ajourført bygg- og tiltaksbaser fortløpende i Sentral FKB. Øvrige kartdatabaser ajourføres ved behov.
 • Vi har i reguleringsavdelingen gjennomført 3 oppstartsmøter, 3 planinitiativbehandlinger, 3 reguleringsplaner er lagt ut til 1. gangs behandling og 3 planer til sluttbehandling. Av dette er det gjennomført klagebehandling av 3 planvedtak.
 • Vi har stor deltagelse i ulike prosjekter/utredningsgrupper; skolestruktur, «Byen som regional motor, «sentrum-2018», kartlegging og verdisetting av friluftsområder, utvikling av Atlanten Idrettspark.
 • Vi har lagt fram kommunedelplan for sentrum for Plan – og bygningsrådet. Planen ble der etter lagt ut til 2. gangs høring.
 • Vi har foretatt omtaksering av alle eiendommer. Alle boliger som manglet formuesgrunnlag/boligverdi, fritidseiendommer, naust og næringseiendommer ble taksert.
 • Vi har gjort 677 vedtak i byggesak. Det er et stort antall brudd på saksbehandlingstiden i 2018. Dette skyldes nedbygging av restanser og at et stort antall «gamle» byggesaker er blitt saksbehandlet.

Tjenesteutvikling

 • Vi har saksbehandlet alle reguleringsplaner innen lovpålagte frister
 • Vi har i tjenesten kart og oppmåling behandlet saker løpende og har en gjennomsnittlig behandlingstid på 30 dager.
 • Vi innførte direkteoppdatering av Sentral felles kartdatabase (FKB).
 • Vi har arbeidet med å fullføre endringsarbeidet for byggesak som følge av leanprosess i 2016. Grundige kartlegginger av saksbehandlingstid og mangler i byggesak har blitt gjennomført og danner noe av grunnlaget for målsettingene for 2019.
 • Vi har mål om bedre kundebehandling og god service til innbyggerne. Rett vedtak til rett tid.

Organisasjonsutvikling

 • Vi har flyttet eiendomsskattekontoret til Økonomiseksjonen ved utgangen av 2018
 • Vi har overtatt ansvaret for kommunedelplan for sentrum. I tillegg ble det besluttet at enheten skal ha ansvaret for arbeidet med kommuneplanens arealdel fra januar 2019.
 • Vi har styrket Byggesaksavdelingen for å ta unna restansene. Restanseprosjektet har vært vellykket og enheten forventer at alle «gamle» byggesaker er behandlet innen påske 2019. Dette gir nye muligheter.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil gjennomføre en optimalisering av alle arbeidsprosesser i enheten for å oppnå effektiv og forutsigbar saksbehandling. Som ledd i dette vil enheten ta i bruk nytt fagsystem, e-byggesak i 2019. Hele enheten skal benytte dette systemet i sin saksbehandling. Systemet vil være et godt styringsverktøy for lederne og gi saksbehandlerne bedre kontroll og støtte i den daglige saksbehandlingen. Systemet er forventet å gi en effektiviseringsgevinst.


Resultat av restanseprosjektet

Figuren viser kvartalsvis utvikling i restansene og innkomne søknader fra andre halvår 2016 og ut 2018. Utviklingen har vært nedadgående for perioden sett under ett.

Klikk utenfor for å lukke