Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Rammeområdene

Det har aldri blitt brukt så mange kroner på tjenesteproduksjon i kommunen, med netto driftsutgifter på rammeområdene med 1,38 mrd. kroner – en nominell økning på 63 mill. kroner fra 2017. Vi etablerte nye og forbedret eksisterende tilbud - hele tiden med brukeren i sentrum. Parallelt hadde flere rammeområder negativ resultatutvikling i forhold til 2017. Utviklingen av bedre og mer treffsikre måleindikatorer for vår tjenesteleveranse fortsetter i 2019.

De kommunale tjenestene er organisert i 19 rammeområder. Rammeområdene kan betraktes som en organisatorisk struktur for tjenesteytingen. Denne strukturen ligger også til grunn for bystyrets fordeling av økonomiske ressurser gjennom budsjettet.

Utfordringer og planer

Kommuneplanen gir de langsiktige målene og rammeverket for utfordringene og planene til alle rammeområder. Rammeområdene operasjonaliserer målene og rammene kommuneplanen gir i egne sektor og områdeplaner. De årlig rullerende Handlingsprogrammene skal gi tiltak på rammeområdenivå for å realisere målene. Rapportering på målene skjer i årsrapporten.

 


Andel netto driftsutgifter

Rammeområdenes netto driftsutgifter ligger i 2018 på totalt 1,38 mrd. kroner. Diagrammet viser rammeområdenes netto driftsutgifter, og derigjennom prioriteringene av de ulike områdene.


Inntekter og utgifter på rammeområdene

Figuren viser utvikling av inntekter og utgifter som er knyttet til de ulike rammeområdene. For perioden under ett har inntektene hatt en noe høyere vekst enn utgiftene. Likevel viser absolutte tall at utgiftsveksten har vært på 520 mill. kroner, mens inntektsveksten har vært på 170 mill. kroner.

Klikk utenfor for å lukke