Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Drift

I 2018 ble siste rest av disposisjonsfondet brukt og driften som skal finansieres av de løpende inntektene gikk 0,6 mill. kroner i minus. Netto driftsresultat ble negativt med 1 % av sum driftsinntekter, som foruten de 0,6 mill. kronene fra disposisjonsfond ble dekt opp ved bruk av bundne fond. Regnskapet viser også at vi ikke fikk overført like mye midler til investering som budsjettert, på grunn av strykninger for å oppnå regnskapsmessig balanse.

Driftsregnskapet

(tusen kroner) Regnskap
2014
Regnskap
2015
Regnskap
2016
Regnskap
2017
Regnskap
2018
Budsjett
2018
Budsjett-
avvik
Brukerbetalinger og andre salgsinntekter -279 667 -289 793 -287 431 -292 792 -298 503 -297 469 1 034
Overføringer og refusjoner -259 544 -267 666 -297 716 -296 075 -266 507 -184 035 82 472
Rammetilskudd og andre statlige tilskudd -617 690 -631 386 -677 408 -711 514 -742 760 -727 984 14 776
Inntekts- og formueskatt -563 921 -582 836 -605 731 -613 661 -637 871 -636 684 1 187
Eiendomsskatt -64 317 -65 723 -83 249 -101 916 -102 306 -102 110 196
Sum driftsinntekter -1 785 140 -1 837 404 -1 951 535 -2 015 958 -2 047 947 -1 948 282 99 665
Lønn og sosiale utgifter 1 192 093 1 231 352 1 257 774 1 318 537 1 379 967 1 322 176 -57 791
Kjøp av varer og tjenester 471 782 443 322 446 401 497 630 496 829 424 323 -72 506
Overføringer og fordelte utgifter 68 419 62 561 70 171 83 825 91 111 105 436 14 325
Avskrivninger 69 921 78 838 91 552 97 875 108 573 99 888 -8 685
Sum driftsutgifter 1 802 216 1 816 072 1 865 898 1 997 867 2 076 480 1 951 823 -124 657
Brutto driftsresultat 17 076 -21 331 -85 637 -18 091 28 533 3 541 -24 992
Netto rente og utbytte 37 179 35 911 43 987 31 767 29 185 29 703 518
Netto avdrag 50 600 55 800 66 300 64 700 70 400 71 000 600
Motpost avskrivninger -69 921 -78 838 -91 552 -97 876 -108 573 -97 416 11 157
Netto driftsresultat 34 934 -8 458 -66 902 -19 500 19 545 6 828 -12 717
Bruk av avsetninger -34 645 -13 659 -14 275 -24 415 -22 320 -17 828 4 492
Overført til investeringsbudsjettet 0 0 4 990 11 000 2 777 11 000 8 223
Avsatt til dekning av tidligere års underskudd 0 651 32 739 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond og bundne fond 17 836 21 465 43 448 32 913 0 0 0
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk 18 126
Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens drift.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av driften før finansposter. I 2018 ble brutto driftsresultat negativt med 28,5 mill. kroner. Dette var 46,6 mill. kroner lavere enn i 2017 og skyldes en relativt sterkere vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene. Veksten i driftsutgiftene tilsvarte 3,9 %, mens veksten i driftsinntektene var 1,6 %. Veksten i skatteinntektene var på 3,8 % fra regnskapet i 2017 til 2018.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å opprettholde et stabilt investeringsnivå uten reell økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene holder seg på et relativt høyt nivå.


Netto driftsresultat

 

Kommunens netto driftsresultat ble negativt med 19,5 mill. kroner i 2018, en forverring på 39,0 mill. kroner sammenlignet med 2017. Netto driftsresultat utgjorde -1,0 % av driftsinntektene i 2018 og er betydelig under måltallet tilsvarende 1 ¾ % av sum driftsinntekter. Selv om kommunens regnskap er gjort opp i balanse, er kommuneøkonomien ikke friskmeldt i henhold til sentrale anbefalinger og våre egne mål.

Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskapet for 2018 er gjort opp i regnskapsmessig balanse. Det er gjennomført strykninger med 8,2 mill. kroner. Det ble overført 2,8 mill. kroner til investeringsregnskapet. Avsetning til disposisjonsfond og overføring til investeringsregnskapet i 2017 var 14,4 mill. kroner. Netto bruk av bundne fond var på 18,9 mill. kroner, som følge av tidligere inntektsførte midler som har stått øremerket til spesielle oppgaver som ble utført og utgiftsført i 2018.

Kommunens inntekter

Kommunens samlede inntekter var på 2,05 mrd. kroner i 2018. Dette er en økning på 1,6 % sammenlignet med 2017. Fordelingen mellom de ulike inntektstypene er relativt lik fra år til år. Større endringer i sammensetningen av inntektene kan for eksempel forekomme dersom det skjer endringer i inntektssystemet for kommunene. Oppgaver kan enten bli flyttet fra eller overført til kommunene, noe som medfører endringer i rammetilskuddet.

Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjorde 63,0 % av kommunens inntekter. Dette er nærmere omtalt under Statlige rammebetingelser.

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der kommunen er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling. Kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester utgjorde 14,6 % av kommunens inntekter, tilsvarende i 2016 var 14,5 %. Samlet økte inntektene fra kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester med 0,3 % fra 2017.

Sykelønnsrefusjon og refusjoner for utførte oppgaver og tjenester utgjorde 13,2 % av de totale inntektene til kommunen.

Eiendomsskatt utgjorde 5,0 % av kommunens inntekter, mot 5,1 % i 2017. Satsen for utskriving av eiendomsskatt var 4,7 ‰ i 2018, likt som i 2017. I 2018 ble det utført omtaksering av alle eiendommer, hvor grunnlag fra Skatteetaten blir benyttet hovedsakelig på boliger, mens resterende eiendommer takseres.

Renteinntekter fra bankinnskudd og utlån og aksjeutbytte utgjorde 0,9 % av kommunens inntekter, på samme nivå som i 2017.


Prosentvis fordeling av kommunens inntekter

Kommunens utgifter

Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgiftspost og utgjorde hele 66,5 % av kommunens utgifter. Tilsvarende tall i 2017 var 66,0 %. Samlet økte lønn og sosiale utgifter med 3,1 % fra 2017. Økningen skyldes i hovedsak generell lønnsvekst, men i tillegg gir økt tjenestetilbud innenfor enkelte områder høyere lønnskostnader. Høyt sykefravær og generelle rekrutteringsutfordringer er også med å øke lønnsutgiftene.

Kjøp av varer og tjenester til bruk i kommunal tjenesteproduksjon utgjorde 23,9 % av de totale utgiftene til kommunen. Tilsvarende i 2017 var 24,9 %.

Tilskudd til private barnehager på 109,2 mill. kroner, utgjorde den største andelen innenfor utgiftsgruppen. I 2017 var tilskuddet på 98,1 mill. kroner.

Netto renter og avdrag utgjorde 4,8 % av kommunens driftsutgifter, likt som i 2017.


Prosentvis fordeling av kommunens utgifter

 

Rammeområdene

Den kommunale tjenesteproduksjonen inkludert eksterne enheter hadde et netto merforbruk på 12,5 mill. kroner i forhold til revidert budsjett i 2018. Budsjettet ble revidert ved flere anledninger i løpet av året. Dersom det ikke hadde vært ekstraordinære inntekter fra Havbruksfondet og fra ekstra skatteinngang, ville det vært midler til budsjettjusteringer, med større merforbruk som følge.

Det er store forskjeller mellom de enkelte rammeområdene. Rammeområdet med størst merforbruk var Hjemmetjenester som hadde et merforbruk på 10,6 mill. kroner i forhold til endelig budsjett. Rammeområdet med størst mindreforbruk var Grunnskoler. Området hadde et mindreforbruk på 10,7 mill. kroner. Det økonomiske resultat i de kommunale driftsenhetene vil bli vurdert i en egen sak til bystyret, jf “overskudds-/underskuddsmodellen” som er nedfelt i økonomireglementet.

Regnskapsresultat per rammeområde

(tusen kroner) Regnskap
2014
Regnskap
2015
Regnskap
2016
Regnskap
2017
Regnskap
2018
Budsjett
2018
Budsjett-avvik Kommentar
Politisk styring 12 946 12 707 12 289 17 195 12 703 12 078 -625 Merforbruket skyldes høyere møteaktivitet og – frekvens enn det som budsjettet gir rom for.
Sentraladministrasjonen 83 603 82 687 80 444 86 194 83 407 81 713 -1 694 Merforbruket kommer fra IT og Fellesutgifter. Sistnevnte er for lavt budsjettert i forhold til påregnelige utgifter og det må settes inn mottiltak. IT har overforbruk på en rekke poster der forbruk må reduseres.
PP-tjenesten 8 465 8 445 9 137 9 283 8 860 9 090 230 PPT følger budsjett og har ikke nevneverdige avvik.
Grunnskoler 265 951 259 667 237 014 248 282 253 398 264 091 10 693 Grunnskolene hadde et stort mindreforbruk. De største faktorene er lavere pensjonsutgifter enn budsjett på 3,3 mill. kroner, lavere kjøp fra andre kommuner på 2 mill. kroner og merinntekter, herunder norsktilskudd knytt til integreringsarbeidet.
Barnehager 168 082 167 786 159 718 165 034 169 079 165 393 -3 686 Barnehager hadde et merforbruk på posten overføring til private barnehager på om lag 6,8 mill. kroner. Generelt mindreforbruk og innsparing på de kommunale barnehagene motvirket det samlede merforbruket for rammeområdet.
Kultur 43 811 41 840 39 141 45 388 43 437 43 247 -190 Kultur fikk et mindre merforbruk i 2018. Det er mindre merforbruk innen flere områder, som ble motvirket av et relativt større mindreforbruk på tilskudd til andre.
Fellestjenester pleie og omsorg 31 159 26 881 11 207 10 427 9 903 11 272 1 369 Mindreforbruket skyldes sykelønnsrefusjon der det ikke har blitt satt inn vikar, samt merinntekter fra brukerbetalinger.
Sykehjem 154 658 136 194 179 990 118 680 117 195 116 720 -475 Sykehjem gikk i tilnærmet balanse. Det var økonomiske utfordringer ved flere sykehjem, men innsparinger og kostnadskontroll gjorde at dette ble motvirket.
Hjemmetjenester 103 687 110 039 111 127 124 212 136 966 126 329 -10 637 Hjemmetjenester fikk et stort merforbruk. De store faktorene til det er sykefravær, med tilhørende innleie av vikarer, og økt antall vedtakstimer.
Psykisk helse og rus 32 340 33 657 38 603 44 083 46 769 47 834 1 065 Mindreforbruket skyldes noe høyere refusjon gjennom Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere enn beregnet ved budsjettjusteringen ved 3. kvartal.
Velferd 50 404 53 632 59 327 60 751 67 861 63 060 -4 801 Velferd gikk samlet med et merforbruk, herunder gikk Flyktning- og innvandrertjenesten i balanse, mens NAV gikk med merforbruk. I hovedsak er det sosiale ytelser som gikk over budsjett.
Barn, familie, helse 78 243 84 662 72 734 78 552 82 027 79 061 -2 966 Merforbruket skyldes økte utgifter til barn med tiltak.
Bo og habilitering 114 553 123 645 138 341 152 553 168 791 159 860 -8 931 Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær med tilhørende innleie av vikarer.
Storhaugen helsehus 84 435 89 520 91 754 2 234 Storhaugen helsehus gikk i mindreforbruk grunnet generelle innsparingen.
Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling 1 610 4 182 6 300 2 118 Mindreforbruket skyldes tidsforskyninger i prosjekter.
Eksterne enheter 22 332 22 724 22 206 23 374 24 587 23 469 -1 118 Merforbruket skyldes for lavt tilskudd til Kristiansund Havnekasse.
Kommunalteknikk -4 351 -11 325 14 359 11 412 10 772 12 694 1 922 Kommunalteknikk gikk med et mindreforbruk grunnet lavere utgifter til kommunale vei og gatelys.
Plan og byggesak 12 209 8 602 6 624 8 615 8 895 10 772 1 877 Mindreforbruket kommer innsparinger generelt og lavere utgifter til omtaksering av eiendomsskatt, samt god gebyrinngang mot slutten av året.
Eiendomsdrift 35 580 35 994 26 206 31 109 25 409 24 782 -627 Merforbruket skyldes tomgangsleie kommunal eiendom, høye strømpriser samt merkostnader renovering Nordlandet kirke(tiltakspakkemidler).
Brann og redning 22 052 21 184 20 679 21 258 21 952 22 282 330 Mindreforbruket gjelder generelt noe lavere ressursbruk enn budsjett.

Utfordringer og planer

Rådmannen foreslår å følge prognosemodellen for skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning fullt ut i hele økonomiplanperioden fra 2019 til 2022.

Rådmannen har gjennomført en omlegging i prinsippene for budsjettering, slik at midler til lønn og drift skilles. Målet er å oppnå en mer realistisk budsjettering av driftsutgiftene, og bedre kontroll på utviklingen i lønnskostnadene. Siden 2016 var første år dette ble gjennomført, er det ønskelig å avvente effekten fra 2017 før evaluering gjennomføres.

Rådmannen vil omorganisere arbeidet med offentlige anskaffelser til færre bestillere og mer systematisk kontroll og oppfølging. Dette forventes å resultere i lavere anskaffelsesutgifter til sentrale innsatsfaktorer i den kommunale tjenesteproduksjonen.

Rådmannen foreslår å legge handlingsregelen om «minste tillatte avdrag» til grunn i hele planperioden, samt å innarbeide Kommunelovutvalgets forslag om endrede regler som medfører økte avdrag.

 

Klikk utenfor for å lukke