Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Klima og miljø

Kommunen viderefører arbeidet med klimaregnskap. Klimaregnskapet er sentralt i arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp.

Sammen med mørebyene og prosjektet «Byen som regional motor» har
Kristiansund tatt initiativ til å etablerere et felles fagforum i arbeidet med kommunale klimaregnskap.

Kristiansund kommune har også fått en pådriverrolle i gjennom Orkide- samarbeidet, der 6 kommuner sammen skal dele kunnskap og ideer for å etablere gode klima-styringssystem og forslag til effektive tiltak.

Etter pålegg fra fylkesmannen har vi gjort tiltak for bedre publikumsinformasjon om lokal luftforurensning. Likedan er det påbegynt kartlegging av kritiske steder og tidspunkter for helseskadelig luftforurensning.

Mål og resultater

Et overordnet mål for alt klimaarbeid er å skape størst mulige ringvirkninger og effekter av tiltakene. Det er nettopp dette vi ønsker å oppnå ved å inngå tverrkommunale samarbeid. Klima- og miljøarbeidet skal forbedres gjennom bevisstgjøring og kompetanseheving.

Et overordnet mål for alt klimaarbeid er å skape størst mulige ringvirkninger og effekter av tiltakene. Det er nettopp dette vi ønsker å oppnå ved å inngå tverrkommunale samarbeid. Klima- og miljøarbeidet skal forbedres gjennom bevisstgjøring og kompetanseheving.

For ikke å svekke insitamentet for energi-optimalisering, har Kristiansund kommune valgt å ikke inngå avtale med bruk av bare «fossilfri» strøm. I dag brukes «Nordisk miks» der også fossil energi utgjør en liten andel som energikilde.

Alle uønskede miljøtilstander kan ha helsekonsekvenser. Derfor har kommunen kontinuerlig overvåkning av hav-, vann-, land- og luftforurensning. Klima- og miljøkonsekvenser blir vurdert i alt kommunalt planarbeid.

Klimagassutslipp

Klimaregnskapet for 2016, er kommuneorganisasjonenes første klimaregnskap. Utslipp fra organisasjonen er beregnet til 2 582,6 tonn CO2e. Dette skal sammenliknes med tilsvarende tall for 2017, og måle effekt av tiltak for å redusere klimagassutslipp. Regnskapets omfang vil utvikles etter hvert. Sammenliknbare tall for endring av klimafotavtrykk for 2016/ 2017 vil foreligge våren 2018.

Organisasjonen Kristiansund kommune

Mål Resultat og kommentar
Vi skal ha et klima – og miljøperspektiv i alt vi gjør Vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.
Økt investeringer i lavutslippsbiler Vi bruker aktivt el-biler. Omfang av innkjøp av el-biler vil bli utvidet i kommende år. Totalt 5 biler er bestilt i 2017.
Redusert reiseaktivitet ved økt bruk elektronisk kommunikasjon Kommunen overvåker giftlekkasje fra deponiet til Dalebukta.
Redusere energibruken ved bruk av LED-gatelys I 2015 er det satt startet prosjekt som skal erstatte all vei- og gatebelysning med ny LED-teknologi. Ved utgang 2017 er ca.1500 lys erstattet med LED . I 2017 ble det spart 110.000 kwh ut i fra at 360 lysmaster ble utstyrt med LED-lys. Totalt skal ca. 4500 lys skiftes.
Overvåkning av deponi på Haglien Kommunen overvåker giftlekkasje fra deponiet til Dalebukta.
Redusere energibruken ved forbedret energiledelse Ansatt ingeniør: Driftsoptimalisering byggautomasjon, bedre energioppfølging og systemutvikling (ENØK-prosjekt) Ytterligere forbedringspotensial.
Nytt kloakkanlegg Norge fått nye og strengere rensekrav. «Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012 – 2021» ble vedtatt i 2012. Arbeidet med planlegging og bygging av nye avløpsanlegg har vært kommunens hovedsatsing innenfor kommunalteknikk siden planen ble vedtatt. I 2016 ble renseanlegget på Hagelin ferdigstilt. Bygging av overføringsanlegg fra de forskjellige bydeler til det nye anlegget er godt i gang, og planlagt ferdigstilt i 2021.

I.h.t. avløpsdirektivet skal kommunen gjennomføre resipient- undersøkelse (sjø) i løpet av 2018

 Forbedret kontroll av bylufta  Ta i bruk modell for beregning av luftforurensning, Kvalitetssikre ved målte verdier
 Klima og miljø hensyn skal vektlegges i alle innkjøp etter kommunale retningslinjer og ny lov om offentlige anskaffelser.  Revidert lovverk for offentlige anskaffelser gir økte muligheter for å stille miljøkrav til varen/tjenesten
Øke vår klima- og miljøkompetanse.
Dele kunnskap og erfaring.
 Administrasjonen styrker sin kompetanse gjennom tverrkommunalt og tverrsektorielt samarbeid. Utredninger og vurdering av miljø-, energi- og klimakonsekvenser gjennomføres i alle kommunale planer. Økte krav om klimavennlige tiltak i alle pågående prosjekt.

Kristiansund som samfunn

Mål Resultat og kommentar
Redusere klimagassutslippene

Innen 2050: 80-90 % reduksjon i Norge, det vil si 1-2 tonn per innbygger per år.

«Fjerne klimaendring som en alvorlig trussel mot global velstand og helse»

Temperaturøkning må stoppes ved redusert utslipp av klimagasser. Norge har underskrevet Parisavtalen (2015).
Kommunal samfunnsplan.
Alles ansvar , men særdeles ansvar har politikere og statsledere.
Redusere klimautslippene ved å gjøre klimavennlige valg til de enkleste valgene for befolkningen.

Innen år 2020 skal Kristiansund redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 10 % av Kristiansunds utslipp i 1990.
Arealplanlegginga skal vektlegge behovet for å minimalisere samlet transportarbeid i kommunen.

Bystyret ønsker at kommuneorganisasjonen skal være en pådriver for å redusere utslipp fra hele kommunesamfunnet.

Det er fokus på transportløsninger som skal bidra til klima- og miljøforbedringer ved utarbeidelse av alle areal- og reguleringsplaner.

Med utgangspunkt i kommunens «sykkelplan» fra 2014 arbeides det kontinuerlig med å tilrettelegge for å få en aktiv sykkelby.

Øke vår klima- og energikompetanse

Kommunens bedrifter, politikere og innbyggere skal kjenne til miljøkonsekvensene av sin atferd og virksomhetsdeltakelse.

Klima- og miljøkonsekvenser vurderes i alle saker som behandles i politiske fora.

Utfordringer og planer

Det må etableres et effektivt system for datainnsamling og rapportering knyttet til utarbeidelse av klimaregnskap.

Ny tiltaksplan mot klimagassutslipp utarbeides i 2018. Planen skal revideres årlig.

Klikk utenfor for å lukke