Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Regionsenter

Kristiansunds rolle som regionsenter er under press. Kommunereformen kulminerte i 2016 med vedtak i alle kommunene rundt Kristiansund om å bestå som egen kommuner. Utover 2017 «lekker» Nordmøre ved at Eide går sammen med Fræna og inn i Romsdalsregionen, ved at Rindal flytter fylke og ikke minst ved at Halsa slår seg sammen med Hemne og over til Trøndelag. I Kristiansundsregionen har det vært en splittende debatt om fylkes- og regiontilhørighet.

Mål

Kristiansund skal være et sterkt, raust og inkluderende regionsenter for hele Nordmøre.

Vi skal:

  1. Initiere, lede der vi må, og delta i regionale og interkommunale utviklingsprosjekter og tiltak.
  2. Tydeliggjøre og forsterke vår rolle som regionsenter gjennom dialog og samarbeid med nordmørskommunene, og som aktiv deltaker i regionale samarbeidsorganer.
  3. Bidra til, samt utvikle et godt samarbeid mellom nærliggende byer og naboregioner.

Resultater

Initiere, lede, delta i regionale og interkommunale utviklingsprosjekter og tiltak

Helseinnovasjonssenteret og etableringen av regionalt responssenter har styrket regionen og samarbeidet. Vedtak om etablering av campus i sentrum av Kristiansund er en samlende sak for kompetansemiljøene på hele Nordmøre, i sterkt og utviklende samarbeid med det akademiske miljøet ved høyskolen i Molde.

Byregionprogrammet ble reaktivert gjennom felles profilering samt kartlegging av næringsarealer i deltakerkommunene.

Vilkår for interkommunale samarbeidsløsninger ble debattert og vi står bedre rustet framover. Vi inngikk nytt samarbeid med Tingvoll kommune om kjøp av viltforvaltningstjenster.

Vi har bidratt til utvikling av havnesamarbeid i og utenfor regionen gjennom vår deltagelse i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre ble sendt på 2. gangs høringsrunde. Arbeidet har vært i regi av regionrådet ORKidé, med Tingvoll som vertskommune.

Tydeliggjøre og forsterke vår rolle som regionsenter

Etter et meget turbulent 2016 for kommunestruktur, regionalt samarbeid og utvikling, forsøkte vi i 2017 å finne en ny vei framover for Nordmøre. Eide, Rindal og Halsa er på vei ut av det tradisjonelle Nordmørssamarbeidet. Samtidig er prosessen for å få innlemmet Nordmøre i Trøndelag stanset opp, og det er tatt nye initiativer til kommunestrukturdebatter i lys av Gjemnes sin utsatte posisjon mellom byene, og med indre strid om retning og tilhørighet.

Byregionprogrammet for Kristiansundsregionen (med Kristiansund og 6 nabokommuner ) ble restartet med ordførerne inn i styringsgruppa under ledelse av averøy-ordfører Ingrid Rangønes. Arbeidet ble konsentrert om et konkret areal- og næringskartlegging samt felles profilering bl.a. med ordførertelt under Smølabonan.

Etableringen av regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling, og regionalt responssenter, vil styrke oss i forhold til rekruttering av fagpersonell og bedre helsetjenester for innbyggerne. Regionalt senter for helseinovasjon eies av Nordmøre regionråd, med Kristiansund som vertskommune.

Alle former for samarbeid i og utenfor regionen er viktig for Kristiansund som regionsenter. Ved utgangen av 2017 deltok vi i 29 interkommunale tjeneste- og forvaltningssamarbeid og 8 interkommunale prosjektarbeider.

Samarbeidsordninger

Område Samarbeid Kontorkommune Antall ORKidé-kommuner
Regionråd ORKidé – Nordmøre regionråd Kristiansund 10
Politisk samarbeidsorgan Byer i Midt-Norge Trondheim 1 (9)
Arkiv IKA Møre og Romsdal IKS Ålesund 10 (36 + MR fylke)
Havnevirksomhet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Kristiansund 9 (11)
Krisesenter Nordmøre krisesenter IKS Kristiansund 7
Renovasjon Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR) Kristiansund 7 (9)
Revisjon Møre og Romsdal revisjon IKS Kristiansund 10 (18 + MR fylke)
Alarmsentral Mottakssentral for trygghetsalarmer Kristiansund 4 (5)
Arbeidsgiverkontroll Arbeidsgiverkontroll for Nordmøre Kristiansund 8 (12)
Barnevern Barneverntjenesten for Kristiansund, Averøy og Gjemnes Kristiansund 3
Beredskap Nordmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning (NIUA) Kristiansund 10 (11)
Bibliotek Kjøp av biblioteksjef fra Kristiansund Kristiansund 2
Brann Brannsamarbeid med Averøy Kristiansund 2
Byggesak Interkommunalt tilsyn i byggesaker Kristiansund 8 (10)
Friluft Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal Molde 7 (15)
IKT IKT ORKidé Sunndal 10 (13)
Innkjøp Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid Kristiansund 10 (12)
Kemner Nordmøre kemnerkontor Kristiansund 4
Kontrollutvalg Nordmøre sekretærfunksjon for kontrollutvalg Kristiansund 8
Kultur Salg av fagkompetanse Averøy 2
Landbruk Felles landbrukskontor Gjemnes 2
Legevakt Legevakt Kristiansund og omegn Kristiansund 4
Opplæring Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor Kristiansund 1 (5)
Overgrep Nordmøre voldtektsmottak Kristiansund 3
PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste for ytre Nordmøre Kristiansund 4
Plan Interkommunal kommunedelplan for sjøarealene på Nordmøre Tingvoll 9 (10)
Veterinær Veterinærvakt Gjemnes 2 (3)
Øyeblikkelig hjelp Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kristiansund 4

Ved utgangen av 2017 deltok kommunen i 29 formelle samarbeidsordninger i og utenfor regionen. Eierinteresser i selskaper som ivaretar kommunens rolle som regionsenter kommer i tillegg. Kommunen er også engasjert i andre former for samarbeid som nettverk og løpende prosjektaktivitet.

 

Bidra til, samt utvikle samarbeid mellom nærliggende byer og naboregionene

Byen som regional motor, fylkeskommunens bysatsing med Ålesund, Molde og Kristiansund, ble forsterket bl.a. gjennom fylkestingets bevilgning på 25 mill. kroner for 2017. Vi har her en fellesarena for samarbeid, kompetanseløft og finansiering av tiltak med fylket og byene i Møre og Romsdal. Programmet styres av «bymøtet» med ordførerne og rådmennene i byene og fylkeskommunen.

Nettverket «Byer i Midt-Norge» er videreført med Kristiansund som deltaker sammen med Trønderbyene.

Utfordringer og planer

Kommunereformen og regionreformen medførte splittelse og redusert tillit kommunene i mellom. Vi har derfor en stor utfordring foran oss for å samle regionen om felles muligheter og verdiskaping. Ved utgangen av 2017 er det stor usikkerhet knyttet til Gjemnes kommune sin framtid, vil kommunen få fortsette som nå slik kommunestyret har vedtak om, bli delt gjennom en grensejustering, eller bli mer eller mindre tvangssammenslått med andre kommuner? Usikkerheten har ført til fornyet kommunestrukturdebatt i Averøy og Tingvoll. Kristiansund kommune har gjentatt invitasjonen til samarbeid om en ny kommune på ytre dersom naboene ønsker dette.

Arbeider med å styrke byens regionsenterfunksjoner fortsetter i 2017. Arbeidet skjer på flere områder;

  • Byregionprogrammet skal styrke næringsliv og bosetting og sikre en balansert regional utvikling.
  • Bypakken skal sikre en koordinert by- og transportutvikling.
  • «Byen som regional motor» gir oss tilgang til kompetanse og tilskuddsmidler for byutvikling.
  • Sentrumsplanen skal tilrettelegge for et mer attraktivt bysentrum.

«Sjøområdeplan Nordmøre» vil etter andre gangs høring bli vedtatt i 2018.

Klikk utenfor for å lukke