Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Næringsutvikling

Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked. 2017 har vært preget av omstilling i næringslivet og strategisk jobbing med store prosjekter som Campus Kristiansund og Helseinnovasjonssenteret.

Mål

Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked.

Vi skal

  1. Styrke de sentrale næringsklyngene petroleum og energi, marin og maritim sektor, kultur og reiseliv samt handel og service.
  2. Tiltrekke oss arbeidsplasser innen statlig og regional offentlig forvaltning.
  3. Opprettholde og videreutvikle arbeidsplasser innen landbruk.

Resultater

Styrke sentrale næringsklynger

Gjennomføring av innholdet i avtalen mellom Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum om næringsutvikling.

Aqua- Nor; KNN administrerte en stand for lokalt næringsliv som en del av standen til Møre og Romsdal fylkeskommune, samt arrangerte et lunsjmøte på messeområdet, og laget en brosjyre med fokus på regionen. Rådmann deltok med innlegg på lunsjmøte. Meget godt besøkt og godt faglig innhold.

Marin Arena: Møteplass med godt faglig innhold. Det har vært gjennomført 4 samlinger. Alltid relevante og aktuelle temaer. Marin Arena er vellykket i formen og samler et jevnt godt antall besøkende. Påmeldte varierer mellom 50 – 100 deltagere. Deltagere fra hele Nordmøre.

Gjennomføring av Snadderfestivalen på Rådhusplassen i Kristiansund. Nytt av året var egen ølfestival. Antall utstillere økte fra 13 til 20 stk.

Det er arrangert karrieredager for ungdomsskoleelever.

Formannskapet som næringsutvalg har hatt Møteserien #Kristiansundsløftet med følgende temasekvenser organisert av samfunnsutviklingsenheten.

Februar: Presentasjon #Drømmeløftet fra Innovasjon Norge – mulighetsområder for utvikling

Mars: Reiseliv; Temamøte for politikere og deretter reiselivsnæring. Fra IN, NCE og Møre og Romsdal Fylkeskommune (40 påmeldte).

Mai: Utviklingsmiljøene ble presentert: Møreforsk og Apoint.

Juni: Kultur og kreative næringer v Fylkeskultursjefen og kommunal kultursjef.

August: Bedriftspresentasjon Kristiansund Mekaniske Verksted

September: Bioøkonomi i Formannskapsmøte og deretter næringsmøte (45 påmeldte)

Formannskapet i Kristiansund har i 2017 fordelt 1 124 000 kr til etablerere / bedrifter over kommunalt næringsfond.

2017/1505 undervisningsplan.no Undervisningsplatform for lærere kr 50 000,00
2017/1485 BioCluster AS – undersøkelse etablering biomasseanlegg kr 150 000,00
2017/1494 Kronull Eiendom AS – Makerspace tilrettelegging kr 100 000,00
2017/1476 TEATERHJELPA i Møre og Romsdal Atlanterhavsspelet kr 40 000,00
2017/1503 Nordic Light Events AS – oppstart Kreativt nettverk kr 146 400,00
2017/1504 ON Ocean Network – Nettverksbygging og nye muligheter kr 150 000,00
2017/3183 Ruth Hansen Etablering og utvikling av ruthlovesfood – Food Truck kr 50 000,00
2017/3181 Supernode – digitalisering, systemutvikling og portalløsninger. kr 60 000,00
2017/3098 Veterinær Aukan “Rehabilitering og kiropraktikk hos familie- og sportsdyr” kr 100 000,00
2017/3184 Akvo Utleie Produksjon av ferskvann fra sjøvann kr 50 000,00
2017/3182 KIT Management – markedsføring. kr 60 000,00
2017/3186 Randhav – Tilskudd for automatisering og konseptutvikling som skal finansiere stillinger kr 150 000,00
2017/3185 Rødahl Tranlato Søker stønad til etablering av enkeltpersonforetak som oversetter, språkvasker og bildebehandler. kr 18 000,00

 

For å legge til rette for økt etablering i vår region er det inngått samarbeid med Aure kommune om utvikling av et større næringsareal på Hyttneset.

I regi av Byregionprogrammet er alle ledige næringsarealer i de 6 deltakerkommunene (Averøy, Smøla, Halsa, Tingvoll, Gjemnes og Kristiansund) kartlagt og presenteres digitalt.

For å styrke entreprenørskap, utvikling og innovasjon er Vindel AS kommunens representant. Selskapet mottar driftsstøtte og er lokalt Hopp ID-kontor med et godt tilbud til etablerere. Vindel har gått gjennom en strategiperiode i 2017 og er offensiv mot 2018 for å sikre næringsutvikling og vekst. Vindel ivaretar også Entreprenørskapsløypa (i regi av Ungt Entreprenørskap) sammen med grunnskolene i kommunen.

Kulturnæring:

2017 har vært preget av mange kulturarrangement. Noen drevet på ren frivillig basis, andre på ordinære kommersielle vilkår. Det er flere næringsetableringer innen feltet. (Konsertarrangører, foto, film, media/reklame).

Kulturfabrikken, prosjektet som jobber for å bygge om den gamle fôrfabrikken i Vågen, fikk i 2016 næringsfondstilskudd for utredninger og har fortsatt arbeidet i 2017 for å jobbe fram finansiering, driftsmodeller / konsept.

Næringsarbeidet i kommunen i 2017 har hatt stor aktivitet. Både politisk og administrativt deltar man med kunnskap og kompetanse inn i ulike arrangementer, utredninger og prosjekter for å sikre utvikling og styrke de ulike næringsklyngene.

Tiltrekke oss arbeidsplasser innen offentlig forvaltning

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt en strategi som skal sikre flere statlige arbeidsplasser til regionen. Orkide og Kristiansund kommune arbeider aktivt med å understøtte og sikre at denne strategien gir faktiske resultater.

Regjeringen vedtok at politiets lønns- og regnskapssenter skulle plasseres i Kristiansund. Dette har gitt 50 nye arbeidsplasser. Skatteetaten etablerer et nasjonalt kontor i Kristiansund som gir 20 nye statlige arbeidsplasser som er under rekruttering nå.

Opprettholde og videreutvikle arbeidsplasser innen landbruk

Fra 1/1/2017 har Kristiansund en nyforhandlet avtale med Gjemnes kommune hvor de utfører landbruksfaglige tjenester. Avtalen er ikke tidsbegrenset og har oppsigelse på ett år. Arbeidet med rullering av landbruksplan er igangsatt og skal vedtas politisk i 2018. I 2017 har vi fortsatt arbeidet med Snadderfestivalen som markedsplass for lokal mat og lokale leverandører i vår region.

Utfordringer og planer

Arbeidsledighetstallene for 2017 viser en nedgang. Folketalsveksten er negativ. Det er positivt at arbeidsledigheten er på vei ned, men det er bekymringsfullt at folketallet går ned.

Næringslivet er i stadig endring, og utsatt for internasjonale konjunkturer og konkurranse. Vi spiller en viktig rolle som samarbeidspartner, koordinator og døråpner med og for næringslivet vårt. Dette arbeidet skjer dels i samarbeid med nabokommuner, regionale organer og ikke minst næringslivets organisasjoner og institusjoner. Dette ønsker vi å fortsette med.

Olje- og energiutvalget fullførte det politiske arbeidet som startet i 2014 med å få utviklet og godkjent sju nye feltutbygginger i Norskehavet, med gjennomføring og oppstart innen 2021. Gjennom året gjorde regjeringen utbyggingsvedtak på Dvalin (DEA, operatør), Njord future, Bauge og Trestakk (Statoil, operatør), og innlevering av plan for utbygging og drift for Fenja (VNG, operatør).

I dette suksessfylte utviklingsbildet hører det også med at Maria-utbyggingen (Wintershall) hadde driftsstart ett år før planen og med en innsparing på over tre mrd. kroner. Effektiv landstøtte i Kristiansund med base og lokale leverandører var med på å påvirke hurtig produksjonsboring og gjennomføre sikre operasjoner i havet. Maria er et eksempel på hvor godt Kristiansund leverer.

I Kristiansunds ansvarsområde på sokkelen står vi foran investeringer på 60 mill. kroner i perioden 2017-2021. Dette er betydelige tilknytningsfelt til eksisterende vertsplattformer. Njord ombygget og modernisert, Heidrun, Åsgard og Kristin vil være i aktivitet til 2040 og lengre. Draugen-plattformen er også modernisert. Produksjonen i Draugen vil vare til 2027.

Norske Shell fullførte utvidelsen av Nyhamna landanlegg til å bli et gassknutepunkt for Norskehavet med Polarled som åpner i fjerde kvartal 2018, når Aasta Hansteen-flyteren er på plass. Kristiansunds-regionen har derfor stor kapasitet til å sende mer gass til Tyskland og Storbritannia. Det er stor etterspørsel etter gass fra Midt-Norge. Det gir et langsiktig perspektiv for Kristiansund som Midt-Norges operasjonelle oljesenter.

2017 ble det siste vanskelige året i den pris- og kostnadskrisen som startet i bransjen i 2014. Investeringene er på vei oppover, og det er satt ut flere kontrakter til leverandørindustrien. Statoil har innført en ny kontrakts-strategi som treffer kundene mer direkte. Det er også flere lange kontrakter for leverandører. Vår største lokalt eide leverandørbedrift, Oss-Nor, inngikk en rammekontrakt på vedlikehold av ventiler for Statoil fra Kristiansund og nordover. Dette styrker basemiljøene i Kristiansund, Sandnessjøen og Hammerfest, som nå også samarbeider tett politisk for å etablere ringvirkninger i landsdelene.

I 24. konsesjonsrunde ble det utlyst ni blokker i Norskehavet og hele 93 blokker i Barentshavet. Kun 11 selskaper søkte om utvinningstillatelser, som er en nedgang fra 26 i 23. runde.

Regjeringen har utlyst et stort antall blokker i de årlige rundene i modne områder (TFO). Tildelingen i TFO 2017 er tidenes største utlysning med 75 utvinningstillatelser. Norskehavet har 22 av disse, og det er flere på Haltenterrassen enn foregående runder. Det lover godt for mer aktiv leting.

Utfordringer

Aktørbildet på sokkelen er i kraftig endring med salg, oppkjøp og fusjoner. Aker overtok BP i Norge, Shell kjøpte British Gas, Centrica og Bayerngas er blitt til Spirit Energy, Wintershall og DEA er i fusjonsforhandlinger, Statoil overtok Totals andel på Martin Linge-feltet, Aker BP overtar Hess, Total overtok Mærsk oil, Transocean overtok Songa Offshore, Engie og Neptun er fusjonert, Point overtok ExxonMobils egenopererte felt, Aker Solution har overtatt restene av kriserammede Reinertsen i Trondheim – og det viser endringene som nå pågår. Mange av disse sakene har en betydning for aktivitetsbildet vårt.

Det mest positive med 2017 er at rekken av underskudds-kvartaler i Statoils regnskapsbøker, er tilbakelagt. Økonomien er i ferd med å bli sterk. Fortsettelsen av Njord driftsorganisasjon (Njord Future) i Kristiansund fra 2020 er en viktig sak.

Det andre løftet for Kristiansund er at Shell vil satse videre i Norge, inn mot Nordsjøen og Norskehavet, og at de ser på muligheter i områder av sokkelen der de har infrastruktur, slik som Troll, Knarr, Ormen Lange og Draugen. Shell har også viktige teknologiprosjekter knyttet til kompresjon og fangst og lagring av CO2.

Møteplasser i industrien

Kommunen er aktivt inne i programarbeid og avviklingen av månedlige møter i klyngen Petropolen. Samarbeidspartnere er KNN, fylkeskommunen og NPF. Det er aktuelle programposter, dyktige foredragsholdere fra petroleumsbransjen og det er etter 20 års drift fortsatt en nyttig arena. Det er mellom 50 og 100 deltakere på møtene.

Kommunen markerer selv Oljens dag (17. september), som er bursdagen til oljenæringen i byen (1970). I foredragene legges det vekt på muligheter i fremtiden innen leting, teknologiutvikling og endringer i aktørbildet. Arrangementet er populært, og det møtte 105 personer i år.

Rådgiver olje og energi deltar også i Ocean Networks arbeid. Det er med kommunal støtte etablert to markedsgrupper, en for marin sektor og den andre er olje og gass.

Olje- og energiutvalget er aktivt med på en rekke møteplasser og konferanser: Norsk Olje og Gass, Barentshavkonferansen, Norskehavskonferansen, Desemberkonferansen, Norskehavsrådet, Shell Energy Dialogue, Nordover-samarbeidet med Sandnessjøen og Hammerfest, som det viktigste. Vi er aktive med foredrag i organisasjoner og andres konferanser.

Utviklingssaker

Nytt næringsareal på Bolgneset er ivaretatt av det heleide kommunale selskapet Bolgneset Utvikling AS. Tre politikere og to fra administrasjonen sitter i styret som fikk en aksjekapital på en mill. kroner ved stiftelsen 1. februar 2017. Selskapet har daglig leder. Hele året ble brukt til arbeidet som førte frem til vedtak om planprogram for en konsekvensutredning. Det er arbeidet med å skaffe eiendommer til et industriareal for havnæringer på minst 400 dekar. Selskapet arbeider med mulighetsstudier, konsekvensutredning og utviklingsarbeid knyttet til fremtidige etableringer.

Kommunen utøvde delvis forkjøpsrett og inngikk avtale med Statoil om overdragelse av aksjer i Vikan Eiendom AS. Arealet ligger på østområdet av forsyningsbasen (ca. 85 dekar), i det som er basens subseaområde. Det gode samarbeidet med Statoil gjennom mange år (1978) har bidratt til at Kristiansund har Norges beste oljebase.

Kristiansund kommune vil prioritere å utrede mulighetene for å få etablert hydrogen som drivstoff i kollektivtrafikken. Det er etablert et samarbeid med fylkeskommunen for å starte prosjektet «hydrogen-byen» for å få til et prøve- og testprosjekt med hydrogenstasjon og forsøk med hydrogendrevne busser som kjører i regionen.

Landstrøm blir nå bygget ut både i regi av Kristiansund og Nordmøre Havn og Vestbase, som vil være gode miljøprosjekter som reduserer utslipp til luft fra skipsfarten.

Framtidig strategi for en større satsing på Høgskolesenteret i Kristiansund – «Campus Kristiansund», kan gi nye arbeidsplasser innenfor akademia. Målet er 1 000 studenter på sikt i den foreslåtte satsingen.

Landbruksplanen skal revideres og politisk behandles i 2018.

 


Næringsstruktur

Næringsstruktur

Næringsstrukturen i Kristiansund er mer lik gjennomsnittet i landet enn gjennomsnittet i Møre og Romsdal. Den største forskjellen i forhold til gjennomsnittet i fylket er at Kristiansund har en høyere andel i sørvisnæringer. Fylket har til gjengjeld en høyere andel innen sekundærnæringer og jordbruk, skogbruk og fiske.

Klikk utenfor for å lukke