Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Barnehager

Vi har fortsatt satsingen på ICDP foreldreveiledning i form av flere sertifiserte veiledere. Vi har gjennomført foreldreveiledningsgrupper og ansattopplæring ved flere enheter.
Kommunale og private barnehager i Kristiansund har i fellesskap jobbet med innføring av ny rammeplan for barnehage. Vi har startet arbeidet med et felles digitalt kvalitetsvurderingssystem for de kommunale barnehagene. Dette for å sikre lik og høy kvalitet i Kristiansundsbarnehagen og arbeid i tråd med rammeplanens intensjoner.
Vi har gjennomført en kursrekke på kveldstid for både kommunale og ikke-kommunale barnehager mht. forebygging av vold- og seksuelle overgrep mot barn.

Fakta

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

  • Drift av 9 kommunale barnehager
  • Tilskudd til 11 private barnehager
  • Tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager etter barnehageloven

Tjenestens skal gi et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legge til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet. Som barnehagemyndighet er kommunen er ansvarlig for godkjenning av barnehager, gi veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde barnehager – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Rettighetene til barnehage-plass skal være innfridd etter gjeldende lov. Kapasiteten skal sikre en tilfredsstillende
behovsdekning.
Andelen barn mellom 1-5 år som går i barnehage ≥ 92 % 91,5 % 92,2 % 95,4 % Det er færre barn i barnehagene i 2017 enn i 2016, men andelen er høyre på grunn av lavere barnetall totalt sett i kommunen.
Optimal struktur som utnytter økonomiske og personellmessige ressurser Antall nybygde kommunale barnehager 2 For-prosjekt I arbeid Under oppføring Karihola barnehage er under oppføring og vil stå ferdig i august 2018. Nordlandet barnehage er under oppføring og vil stå ferdig tidlig i 2019.
Innføre felles bruker-undersøkelse for kommunale og tilby ikke-kommunale Tilfredshet ≥ 5,1 4,9 Brukerundersøkelser gjennomføres ikke hvert år. Sist gjennomført i 2016.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil utvikle og innføre en ny barnehagemodell hvor tjenestetilbud, tjenestekvalitet og effektiv ressursbruk vektlegges. I dette inngår å gjennomføre planlagt barnehageutbygging, sikre tilfredsstillende behovsdekning etter gjeldende lov og redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp gjennom forebygging i ordinært tilbud.

Det bygges 2 nye kommunale barnehager. Karihola barnehage er ferdig innen august 2018 og Nordlandet barnehage i 2019.

Klikk utenfor for å lukke