Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Hjemmetjenester

Vi har gjennomført systematisk opplæring i «Livets siste dager», samt sikker legemiddelhåndtering til alle ansatte. 30 personer med demensdiagnose har nå systematisk oppfølging. Vi har fokus på hverdagsmestring og har etablert brukerrepresentant i tjenesten. Det er en målrettet satsing på spesialiseringer; klinisk avansert sykepleie, trygg legemiddelhåndtering og velferdsteknologiens ABC.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • 7 hjemmesykepleieroder
  • 2 bofelleskap
  • BPA

Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde kultur – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Optimal utnyttelse av hjemmetjenestene Registrert vedtakstid per uke 4 285 4 332 4241 Mer samsvar mellom vedtakstimer og årsverk ved årsskifte.

Indirekte brukertid/adm tid øker (håndtering E-meldinger, utrykning trygghetsalarmer, telefonhenvendelser, dokumentasjon)

BPA per uke 328 607 416 Timer ved utgang av 2017, svingninger gjennom året. Tallgrunnlag fra 2016 noe usikre
PA per uker 73 144 183
Omsorgslønn
per uke
535 506 340 100 t knyttet til en bruker, samt flere med færre timer falt fra v/slutten av året. Ellers svingninger gjennom året som ikke blir fanget opp i rapportgrunnlag
Høy faglig kvalitet på alle hjemmetjenester Antall avvik medisinhåndtering 100 392 335 357 Ansatte har blitt flinkere til å registrere avvik

Avvik er knyttet til alle ledd i legemidddelhåndteringen, også samarbeidende parter.

Prosedyrer ferdigstilt vår 2017 og gjort tilgjengelig i Losen for alle

Opplæring medio 2017 (154 ansatte gjennomført)

Nedgang opp mot 50 % på de fleste roder etter opplæring

 

Antall legemiddel-gjennomgang ihht veileder 100 % 57 % 51 % 42% Overgang ny apotekavtale, avventet nye innmeldinger multidose til jan.18.

10 %  vurdert/ gjennomført LMG m/farmasøyt/lege/spl

Ny hovedregel fra 2018 – alle innmeldes i multidoseordning

 

Tilfredshet Ikke gjennomført brukerundersøkelser.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil tilby differensierte tilbud til mennesker med omfattende og komplekse omsorgsbehov.

Det skal

  • være fokus på tidlig innsats med rehabilitering og mestring i tverrfaglige tilbud for å unngå innleggelse i sykehjem
  • gjennomføres omfattende innsats knyttet til trygg legemiddelhåndtering
  • startes et arbeid med å forbedre tjenestene til hjemmeboende personer med demens i regi av utviklingssenteret og demensteamet
  • gjennomføres et større arbeid knyttet til «livets siste dager» i regi av kreftkoordinator

I samhandlingen med helseforetaket skal det arbeides med pasientforløpet for den eldre multisyke pasient.

Mottakere av hjemmetjenester for eldre (67 år +) har vært nokså stabil i perioden. Halvparten av mottakerne av hjemmetjenester er eldre og disse mottar om lag en tredjedel av antall tildelte timer i hjemmetjenesten. Dette er tilsvarende andel som i 2013. Den høye andelen av timer til yngre (0-66 år), sees i sammenheng med at kommunen har fått ansvar for å yte tjenester til stadig flere yngre brukere som følge av opptrappingsplaner og reformer.

Klikk utenfor for å lukke