Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Bo og habilitering

Vi har 7 avdelinger som følger opp vedtak om tjenester for den enkelte bruker. Ved avdeling Bekkefaret er boligen Bekkefaret 12 renovert og utvidet med 3 leiligheter. Vi har redusert ventelistene ytterligere selv om antall døgn i avlastning reduseres.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • Botilbud med døgnkontinuerlige tjenester for 95 brukere
  • Dag- og arbeidstilbud for 75 brukere ved Stortua, Dale dagsenter, Morbærtreet og Rena Bruk
  • Avlastning ved Karitunet, Rensviktunet og gjennom privat avlastning
  • Kristiansund barnebolig
  • Støttekontaktordning
  • Brukerstyrt personlig assistent

Tjenesten skal gi et tilrettelagt tilbud til personer med utviklingshemming og/eller funksjonshemming eller av andre årsaker har behov for bistand i bolig eller ved arbeidstilbud/fritidstilbud.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde nav kristiansund – fokusområde brukere
Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Optimal utnyttelse av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Ventelister

 

 Minus 10 personer 28 25 21 4 personer fikk nytt tilbud om bolig tilknyttet bofellesskap (Smør-soppen Nummedalsvn)
Beleggsprosent / lediggang i boliger 100 % 100 % 100 % 100 % Sammenheng med ventelister.
Antall personer i dagtilbud 75 73 77 75 Brukere som følges opp av personell fra dagsenter. I tillegg 15 brukere som får dagtilbud men med bistand fra personell i egen bolig..
Antall døgn avlastning 2 800 3 531  3 886 1493 Reduksjon skyldes at barn er flyttet ut fra avlastning og til tilbud i barnebolig.  Videre reduksjon i antall barn med avlastning fra tidligere år.
Høy faglig kvalitet, basert på tverrfaglighet Antall avvik legemiddelhåndtering 0 113 63 80 Oppfriskningskurs og

E-læringskurs i legemiddelhåndtering for alle ansatte. Assistenter blir oppfordret til å ta utdanning som helsefagarbeider.

Antall avvik vold og trusler om vold 0 1 230 224 82 Reduksjon kan skyldes tolking av måleindikator.  Vi ser i tillegg at her kan være en underrapportering.
Pleietyngde IPLOS variabel “styre egen adferd” Reduksjon Tilpasning til fagtsystemet er ikke gjennomført.
Antall avvik i forhold til bruk av tvang (dispensasjoner) 25 75 65 113 Enheten mangler/ har ikke mange nok medarbeidere med høyere utdanning. Det må arbeides med kompetansehevende tiltak både for fagarbeider og høyskolenivå.
Antall avvik i forhold til brudd på tvangsvedtak 0 30 39 15 Kan skyldes tolking av måleindikator og mulig underrapportering.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil tilby differensierte tilbud til mennesker med omfattende og sammensatte pleie- og hjelpebehov og bygge opp et effektivt avlastningstilbud som ivaretar brukernes behov.

Samtlige vedtak i tjenesten skal revideres for å sikre brukernes rettssikkerhet og bidra til effektiv drift av tjenesten.

Fokus på boligtilbud til brukergruppen fortsetter også i 2017.  Etter planen vil det våren 2018 bli skrevet under avtale med entreprenør om bygging av bofellesskap for 6 beboere ved Godhaugen på Frei. Ferdigstilling for innflytting etter sommeren 2019.

Enheten har registrert 36 ressurskrevende brukere for 2017. Det innebærer at antall brukere som kommer inn under ordningen redusert med ytterligere 3 personer fra 2016 til 2017. Reduksjonen skyldes at brukere har falt under innslagspunktet for hva som defineres som ressurskrevende brukere. Enheten har et stort antall brukere som ligger like under innslagspunktet.

Klikk utenfor for å lukke