Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kommunalteknikk

Hovedrenseanlegget ble offisielt åpnet 22.juni. Rensekrav oppfylles med god margin, og anlegget fungerer som planlagt. Et omfattende arbeid med overføringsledninger i Kringsjå og Myra, som inngår i «matingen» av renseanlegget, ble gjennomført. Fornyelse av ledningsnett i J. P. Clausens gate er også fullført.
Det ble utført en del oppgradering på parkanlegg og lekeplasser. I friområdene ble det gjennomført vegetasjonsrydding og oppgradering av turstier. Turveiene langs Bolgvatnet og fra Atlanten til Lasken ble også utbedret.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som vei, vann, avløp, renovasjon og slam
 • forvaltning og drift av parker og grøntanlegg, friluftsområder
 • oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn
 • oppgaver på trafikkregulering og trafikksikkerhet, veglov
 • byggherrefunksjon på utbygging av anlegg på vei, vannforsyning, avløp mv.
 • beredskapstjeneste knyttet til
  • vannforsyning
  • avløpssystem og forurensning
  • vei/trafikk, snøbrøyting, strøing
  • avfallshåndtering

Tjenesten skal forvalte og videreutvikle kommunalteknisk infrastruktur og service.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde kommunalteknikk – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Kostnadseffektive betalings-tjenester med høy kvalitet Vann, forsynings-sikkerhet (utskifting av ledningsnett) 2 km 0,15 km 0,2 km 2,4 km Flere parseller fornyet og forlenget i 2017
Avløp, overholde rensekrav og lekkasjer (utskifting av ledningsnett) 2 km 0,15 km 0,2 km 0,2 km Sluttetappe Clausens gate Det ble imidlertid lagt 6,0 km nye ledninger på avløp i 2017
Renovasjon, hente avfall i henhold til tømmeprogram På riktig dag På riktig dag

12 brudd

På riktig dag

4 brudd

På rett dag

6 avvik

Tømme-app fra NIR vist seg som positiv. Antall brudd er moderat/lavt
God og sikker framkommelighet på byens trafikkarealer i henhold til vedtatt standard Brøyting, salting, strøing riksveier Bar vei

 

Bar vei

1 brudd

Bar vei

2 brudd

Ikke lenger drift riksvei utgår.
Brøyting, salting, strøing fylkesveier < 8 cm

 

< 8 cm

4 brudd

< 8 cm

5 brudd

Ikke lenger drift fylkesv utgår
Brøyting, salting, strøing prioriterte veier, buss-/ skolevei < 8 cm

 

< 10 cm

20 brudd

< 10 cm

18 brudd

< 8 cm

ca 15 avvik

Bedre brøyting, men økt behov for salting og strøing
Brøyting, salting, strøing av lav prioritet kommunale veier < 8 cm

 

< 20 cm

30 brudd

<20 cm

28 brudd

< 8 cm Bedre brøyting, men økt behov salting/strøing
Reasfaltering > 2 km 0 km 2,6 km 2,0 km Mulig på grunn av ekstraordinære midler.
Aktiv beredskap utenom arbeidstid for å ivareta sikker trafikkavvikling, vann-forsyning, avløpsanlegg m.m. Tid før hull i vei-banen er reparert < 12 timer

 

> 12 timer < 12 timer < 12 timer Økt kapasitet ga bedre veidrift og mindre avvik enn på lenge
Tid før lednings-brudd drikkevann er rettet < 4 timer

 

< 4 timer < 4 timer < 6 timer

35 lednings  brudd

Det var 10 flere brudd enn året før. Økningen vurderes som betenkelig.
Tid før lednings-brudd avløpsnett er rettet < 12 timer < 12 timer < 12 timer < 12 timer Lekkasjer trenger å følges tett opp for å unngå forurensing
Parker, lekeplasser og uteomhusområder Sesongmessig skjøtselsprogram som dekker hele kommunen < 10 avvik pr. år < 10 antatt Bedre oppfølgning på Frei er ønskelig

Utfordringer og planer

Rådmannen vil prioritere å gjennomføre prosjektene i vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2012–2021, for å oppfylle nye og strengere krav til avløpsrensing. Fastsatte kvalitetskrav for vann og avløp skal opprettholdes.

Det skal gjennomføres tilfredsstillende drift og vedlikehold av parker, friområder, kommunale lekeplasser og turområder.

Bolig 120 m2

VAR-gebyrene har vokst med om lag 7,1 % i forhold til 2014. Økningen sees i sammenheng med gammelt lednings- og avløpsnett som har medført og vil medføre vesentlige vedlikeholds- og investeringskostnader, herav nytt renseanlegg på Hagelin med tilhørende overføringsanlegg. Økte renovasjonsgebyr sees i sammenheng med opprettelse av etterdriftsfond for avfallsdeponi, samt fremtidig etablering av ny omlastning- og miljøstasjon. Totale VAR-gebyrer ligger på nivå med sammenlignbare kommuner (K13) i 2018, mot 1,5 % over i 2017.

Med behov for videre satsinger på nye anlegg og til vedlikehold på så vel vannforsyning, avløp og renovasjoner er det likevel ikke til å komme utenom at man i Kristiansund vil ha utfordringer fremover med å oppnå VAR-gebyr helt på snittet til K13.

Klikk utenfor for å lukke