Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste

I løpet av 2016 ble det 2-årige «Førskoleprosjektet» avsluttet. Et delprosjekt som skal styrke barnehagenes kompetanse på å hindre og stoppe utestenging og mobbing av barn videreføres. Vi har påbegynt lokalt kompetanseprogram på hvordan forebygge, avdekke og stoppe mobbing i skolen. Antall elever med spesialundervisning har flatet ut etter flere år med nedgang, og ligger nå litt over landsgjennomsnittet.

Fakta

Rammeområdet omfatter fire team

  • førskole
  • grunnskole
  • videregående skole
  • veiledning

Tjenesten er kommunens rådgivende og sakkyndige instans vedrørende spesialpedagogiske tiltak. Tjenesten skal sikre at barn og unge med særskilte behov møter et samfunn, en barnehage eller en skole som er tilpasset deres evner og forutsetninger.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde ppt – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Kommentar
Gi barn gode oppvekstsvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid Øke råd- og veiledningsarbeidet i barnehage/ skole

Veiledningsteamet blir mye brukt av både skoler og barnehager. I tillegg har rådgiverne generelt økt fokus på systemrettet arbeid.
Redusere antall oppmeldinger

Reduksjon

272

289

294

Elever med vedtak om spesialundervisning i Kristiansund kommune har økt fra 9,4 % i 2016 til 9,6 % i 2017. Antall nyhenvisninger til PPT fra samtlige eierkommuner økte med totalt 5 saker, fra 289 til 294, inkludert førskole og videregående skole. 36 av disse henvisningene kom fra videregående skole, en økning på 13 saker fra 2016. Det vil si at det var en liten nedgang i antall henvisninger fra grunnskole og førskole i 2017.

Antall aktive saker totalt er redusert med 4 %.

Gi barn med spesielle behov hjelp til rett tid Styrke arbeidet i barnehagene

Avsluttet førskoleprosjektet. Prosjektet fant store forskjeller mellom barnehagene ut fra en rekke kvalitetskriterier. Tett oppfølging gjennom prosjektperioden kunne vise til positive endringer i hvordan barnehagene organiserer og utøver pedagogisk ledelse.

Et delprosjekt med fokus på mobbing i barnehagen videreføres i 2017.

Styrke veilednings-kapasitet på mindre problematikk

Veiledningstemaet fullførte ettårig kompetanseprogram knyttet til mobbing for skolene. Programmet samlet 120 deltagere fra alle skolene. Veiledningsteamet gjennomførte i tillegg kurs om temaet for alle ansatte i skolene høsten 2017.
Gi barn med spesielle behov hjelp til rett tid Sakkyndig vurdering skal være gjennom-ført innen 3 måneder etter oppmelding

≤ 3 mnd

> 3 mnd

> 3 mnd

> 3 mnd

Behandlingstiden for barn i førskolealder ligger hovedsakelig innenfor målet på 3 mnd, mens behandlingstiden for barna i grunnskolen ligger nært opp til målet for de fleste kommunene.


Aktive saker

Antall aktive saker varierer fra år til år, og sammenlignet med 2016 viser tallene for 2017 en nedgang på 43 saker, tilsvarende 4 %. Nedgangen i antall saker fordeler seg relativt jevnt over de tre kategoriene.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil at PPT skal styrke sin veilederrolle i forhold til det ordinære grunntilbudet i grunnskolene og barnehagene.

Det skal gjennomføres kompetansehevingskurs knyttet til hvordan man skal håndtere mobbing i barnehagene for alle kommunene i PPT for ytre Nordmøre.

Klikk utenfor for å lukke