Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Barn - familie - helse

Vi samhandler gjennom "Barneblikk" med Helseforetaket og andre kommunale tjenester om oppfølging av barn, der en eller begge foreldre har psykiske lidelser og/eller rusproblem. Vi har startet et felles arbeid med kompetanseheving på "Vold i nære relasjoner".
Det er besluttet å utvikle et forsvarlig barnevernvakttilbud i tjenestens 3 kommuner. Barneverntjenesten har hatt tilsyn av Arbeidstilsynet og Fylkesmannen, og oppfølging etter tilsynet pågår.
Vi har gjennomført New Born Observation (NBO) sertifisering av mange ansatte, som utvikles videre i tverrfaglig helsestasjon. Ved tilskudd fra helsedirektoratet har vi økt tilstedeværelse av lege, helsesøster og fysioterapeut i skolehelsetjenesten. Både ved skolehelsetjenesten og psykisk helsetjeneste til barn og familier er det en økning i henvendelser vedrørende barn og unge som sliter med sin psykiske helse.
Bekkefaret skole ble avviket og overført til forsterket skole høsten 2017, og voksenteamet ved Opplæringstjenesten ble overført til Kristiansund voksenopplæring.

Kriseteamet har vært engasjert i 6 hendelser i 2017.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • Interkommunal barneverntjeneste med vertskommuneansvar for Averøy og Gjemnes
 • Forebyggende helsetjenester for barn og unge med
  • helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn
  • skolehelsetjeneste
  • helsetjeneste for flyktninger
  • vaksinasjonskontor
  • fysioterapi for barn og unge
  • psykisk helsetjeneste for barn og familier
 • opplæringstjenester med
  spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn
  logopediske tjenester 0-100 år

Enheten skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp, opplæring og omsorg til rett tid, bidra til trygge oppvekstsvilkår, fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdommer og skade. Enheten har ansvar for kommunens psykososiale kriseteam.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde grunnskoler – fokusområde brukere
Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Iverksette tidlige, kostnads-effektive tiltak som sikrer varig endring for utsatte barn og styrker foreldrenes ferdigheter Reduksjon i antall omsorgsovertakelser > 10 % 53 45 47 Barneverntjenesten har hatt sterk økning i antall akutte saker som omhandler bekymring om vold og overgrep. Flere av disse har resultert i hasteflyttinger av barn.
Barn og unge skal følges opp med fokus på god helse Reduksjon i antall barn med overvektsproblematikk 127 116

(132)

123 Det ser ut til at rapportering for 2016 er feil, og at riktig antall skal være 132. I henhold til dette så viser 2017 en reduksjon i antall barn med overvekt/fedme i alle kategorier med totalt 9 færre enn i fjor
Helseundersøkelse til nye flyktninger etter statens retningslinjer Alle Alle 540 80 Alle nye flyktninger har fått et tilbud om helseundersøkelse.

Utfordringer og planer

Utfordringer i alle avdelinger; rekruttere og beholde riktig fagkompetanse.

Rådmannen vil vektlegge kompetanseheving og tilrettelegging for å dreie fokus over på forebyggende tiltak i hjem, barnehage og skole og unngå mer omfattende tiltak som for eksempel omsorgsovertakelser.

Antall nye barnevernssaker har økt jevnlig i perioden. Årsakene knyttet til økningen er sammensatte, tettere og mer åpent samarbeid med ulike instanser og pårørende, tidligere innsats for å sikre at barna skal få nødvendig hjelp og omsorg, samt økte sosiale vansker i samfunnet.
Opplæringstjenesten; Antall barn med vedtak på spesialpedagogiske tjenester i 2017 er 69 barn, 75 barn i 2016. Mens antall timer pr barn har økt. Gjennomsnittstimer i 2016 var 3,83 t/u, 2017; 4,05 t/u.

Klikk utenfor for å lukke