Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Mål og resultater

Resultatene for 2017 viser at kommunen har bidratt til samfunnsutvikling både lokalt og regionalt. Vi har utviklet oss som regionsenter gjennom deltakelse i Byregionprogrammet, fylkeskommunens prosjekt «Byen som regional motor», kommune- og regionreformarbeidet og en rekke samarbeid med kommuner, næringsliv og organisasjoner.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kristiansund kommune skal legge til rette for muligheter for innbyggere, brukere, næringslivet og frivilligheten.

I tråd med SNOR-verdiene er det definert syv perspektiver og hovedmål for utviklingen av Kristiansund-samfunnet i kommuneplanperioden 20082020. Innen hvert perspektiv er det definert mål og strategier som gjelder for Kristiansundsamfunnet og beskriver komplekse samfunnsutfordringer. Kommunen er én av flere aktører som skal bidra til å nå målene. Strategiene er virkemidler for måloppnåelse. Disse blir det rapport på for 2017.

I november 2017 vedtok bystyret en ny samfunnsdel til kommuneplanen for 2018 – 2030. Den nye samfunnsplanen er fundert på FNs bærekraftmål – og presentert som fire beskrivelser av framtidas Kristiansund som en varm, klok, modig og smart by.

Utfordringer og planer

Kommuneplanens samfunnsdel for 2018 – 2030 ble vedtatt i 2017. I 2018 skal det utvikles mål og tiltak til samfunnsdelen i kommunens politiske organer, og vi skal etablere et nytt system for virksomhetsstyring.

Klikk utenfor for å lukke