Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Storhaugen helsehus

Vi har hatt første driftsår med full drift og har jobbet med informasjon om våre tilbud og vår funksjon som helsehus- med fokus på helse og mestring i all tjenesteyting. Vi har jobbet aktivt med brukermedvirkning via enhetens brukerråd og brukerrepresentanter. Vi deltar tverrfaglig i arbeid med pasientforløp i regi av KS/helhetlig pasientforløp for den multisyke pasient og vi er med i pilotering og utrulling av prosjektet "Livets siste dager", samt i Læringsnettverk for velferdsteknologiens ABC. Vi har gjennomført kurs for legevaktsleger og hjelpepersonell for å møte de nye kompetansekravene til drift av legevakt. Vi har jobbet systematisk med samarbeid rundt interkommunal legevakt, interkommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud, samt med fysioterapeuter med driftsavtale. Vi har jobbet med kvalitetssikring av elektronisk samhandling med fysioterapeuter med driftsavtale og med Nasjonal standard for e-meldinger mot Friskliv. I mai ble Friskliv og Mestring regional frisklivssentral med ansvar i region Midt Norge.

Fakta

Rammeområdet omfatter

Døgntilbud med

 • korttidsplasser for utredning og behandling
 • spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 • interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Legetjeneste med

 • kommuneoverlege, sykehjemsleger, turnuslege og fastlegeordning
 • interkommunal legevakt

Forebyggende og rehabiliterende tjenester med

 • regional utviklingssentral for Friskliv og mestring
 • ergoterapi og fysioterapi (inklusiv fysioterapeuter med driftsavtale)
 • dagtilbud
 • miljøarbeidertjeneste
 • eldresenter

Kommunepsykologer

Helsehuset tilbyr tjenester som tilrettelegger for at den enkelte pasient skal kunne mestre sin egen hverdag på best mulig måte. Enheten tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

 

Mål og resultater

Vårt hovedfokus er å drivehelsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og behandlende tjenester som bidrar til at tjenestemottakeren i størst mulig grad opplever å ha god helse, livskvalitet og mottar tjenester på lavest mulig nivå.

Vi skal

 • stimulere til et aktivt liv på egne premisser
 • jobbe systematisk for å innovere og samordne tjenester
 • involvere brukeren i all tjenesteutvikling
 • ha fokus på forbedringsarbeid som sikrer gode og effektive pasientforløp
 • søke og dele kunnskap med våre samarbeidspartnere
 • legge til rette for et arbeidsmiljø hvor ansatte utnytter sin kompetanse
 • jobbe for et inkluderende arbeidsliv

Enheten ble organisert som eget rammeområde fra 1.1.2017. Videre arbeid med å utarbeide mål og måleindikatorer for resultatstyring avventes til arbeid med konkretisering av kommuneplanen er sluttført og til virksomhetsstyringsprogrammet er på plass. Enheten vil legge vekt på å utarbeide måleindikatorer som gjenspeiler bredden i våre tjenester, og vil jobbe med å gjøre våre mål kjent for pasienter, brukere og pårørende.

Tabellen under viser driftstalltall for Friskliv og Mestring, for det interkommunalt øyeblikkelig hjelp- tilbud, samt for rehabilitering.

Mål og resultater

Unikt målekort – rammeområde kommunalteknikk – fokusområde brukere
Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Driftsresultater interkommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud Kapasitetsutnyttelse >70 % 58,4 58,1 65,5
Gjennomsnittlig liggetid 4,5-5,5 døgn 5,5 5,5 6,8
Driftsresultater Friskliv- og mestring Antall henvendelser 321 557
Antall personer deltatt (frisklivstrening, bevegelsesgruppe, aktiv på dagtid, røykesluttkurs og aktive eldre 65+) Økning 157 317
 

 

Aktive eldre 65+ (oppstart medio 2016) 18 46
 

 

Antall personer deltatt på temabaserte samlinger 143 263
Driftsresultater rehabilitering Antall vedtak om rehabilitering i institusjon 35 63
Antall vedtak om rehabilitering i hjemmet 104 64

Utfordringer og planer

Enheten opplever utfordringer rundt drift av dagaktivitetstilbud og tjenesten dagopphold institusjon. Kommunens dreining av tjenester med fokus på å tilrettelegge for at man kan bo lengst mulig hjemme, har ført til økt etterspørsel av disse tjenestene, samtidig som brukerne av tilbudene har et dårligere funksjonsnivå. Tjenestene er per i dag ikke dimensjonert for den økende etterspørselen verken når det gjelder antall brukere eller behov for utvidede åpningstider.

I døgndriften opplever vi økende problem med redusert sirkulasjon på korttidsplassene, noe som påvirker kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Enheten drifter med overbelegg for avhjelpe dette og jobber tett med de andre enhetene innen helse for kort- og langsiktige tiltak. Tall ovenfor viser at antall vedtak om rehabilitering i hjemmet har falt drastisk fra 2016 til 2017. Enheten vil jobbe med å snu denne trenden.

Klikk utenfor for å lukke