Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Velferd

Flyktning- og innvandringstjenesten har i etablert seg som egen enhet og flyttet ut av NAV kontorene og inn i egne lokaler. Prosjektet "Familien i Fokus" har bidratt til at barnefamilier har fått bistand i forhold til barna sine behov og til at foreldrene har kommet i arbeid og blitt selvforsørget. Gjennom "Digitale talenter" har flere ungdommer fått utdanning innen IKT og arbeidserfaring i ulike databedrifter.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • sosialtjeneste
  • flyktningetjeneste

Tjenesten skal bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde grunnskoler – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Jevn og kvartalsvis bosetting av flyktninger i henhold til vedtak 15 personer per kvartal

 

≥ 15

 

12 20,5 13,2 3 av totalt 73 er enslige mindreårige
60 personer per år ≥ 60 48 83 73 Totalt 73 personer inklusive familiegjenforening (21) og enslige mindreårige (3)
Ingen skal bo midlertidig/ akutt mer enn 14 dager – aldri mer enn 60 dager Antall liggedøgn over 14 dager per kvartal 0 3 3 2 En midlertidig bolig for to personer.
Antall liggedøgn over 14 dager per år 0-30 4 3 2
All ungdom som er “frisk og rask” skal i aktivitet innen 1 uke, dersom ikke annen plan foreligger Antall passive uker “over tiden” per kvartal 0-5 3 3 3 Lovfestet aktivitetskrav for alle under 30 år.

 

Antall passive uker “over tiden” per år 0-15 12 11 10

Utfordringer og planer

Rådmannen vil videreutvikle samarbeidet mellom kommune, tiltaksarrangører og lokalsamfunn for økt og rask deltakelse i arbeid/samfunn.

  • tilrettelegges for at ungdom får tidlig og riktig oppfølging med formål arbeid eller annen avklaring
  • iverksette tiltak for å sikre at aktivitetskravet til sosialhjelpsmottakere under 30 år ivaretas
  • gjennomføres bosetting i tråd med bystyrets vedtak og tilskuddet kommunen mottar for bosetting skal i større grad enn tidligere benyttes til formålet

Andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde ble redusert i 2017. For første gang er det under halvparten av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde.
Det har vært jobbet godt med tett individuell oppfølging av brukerne med sosialhjelp som hovedinntekt. Kristiansund kommune og NAV har i samarbeid med Varde AS sørget for at ungdommer som søker sosialhjelp kommer raskt i arbeid eller aktivitet.

Klikk utenfor for å lukke