Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Politisk styring

Vi har hatt gjennomgående fokus på effektivisering av rutiner knyttet til møtebehandling og service til folkevalgte. I tillegg har kompetanseheving for en mer framtidsrettet praksis stått sentralt, og nye møteplasser for erfaringsutveksling og interkommunale samarbeid er etablert. I tillegg er våre utadrettede tjenester ytterligere tilrettelagt for mer åpne og lokaldemokratiske prosesser.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • politisk sekretariat
  • kontrollutvalgssekretariat

Tjenesten skal tilrettelegge for politiske styringsprosesser og sikre at de folkevalgte har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde politisk styring – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Godt tilrettelagte arbeids-forhold og god service for folkevalgte Møteinnkallinger er folkevalgte i hende 7 dager før møtedato ≥ 7 dager 6,6 dager 6,9 dager 6,7 dager Økt fokus på nyhetsverdien i politiske prosesser. Aktiv på arenaer for erfaringsutveksling. Tekniske utfordringer.
Avvikle stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg på en sikker og effektiv måte Offentliggjøring av foreløpig valgresultat < kl. 2300 kl. 0200 00.30 Ny mediestrategi for rask publisering av resultat har vært sentral, og skal utvikles ytterligere.
Antall uønskede hendelser i valglokalene, som behandles av valgstyret 0 0 1

Politiske møter og saker

2013

2014

2015

2016

2017

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Bystyret

10

107

12

96

10

86

12

99

10

109

Formannskapet

20

121

20

124

15

97

20

138

16

129

Hovedutvalg

36

130

33

101

29

77

35

89

42

108

Øvrige utvalg

66

252

65

240

49

179

42

145

39

113

SUM

132

610

130

561

103

439

109

471

107

459

Tiltaket om å ta ned den politiske møteaktivitet opprettholdes som hovedregel, mens en politisk ønsket økning i hovedutvalgsmøter er synlig. Formannskapets nye ansvarsområder er etablert i forventet møteaktivitet.

Oppmøter

 (prosent) 2017
Oppmøte Forfall
Bystyret 73,1 26,9
Formannskapet 88,1 11,9
Hovedutvalg 74 26
Gjennomsnitt 78,4 21,6

Utfordringer og planer

Rådmannen vil opptre med respekt og rettferdighet i administrasjonens møte med politisk ledelse i bystyret og i andre råd og utvalg.

Det skal

  • gjennomføres politiske vurderinger i alle prinsipielle saker
  • gjennomføres dialogseminar mellom politikere, enhetsledere og tillitsvalgte
  • gjennomføres folkevalgtundersøkelser
  • være overføring av politiske møter i elektroniske kanaler

Klikk utenfor for å lukke