Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Brann og redning

I 2017 har vi blitt alarmert og rykket ut 450 ganger. Mange av disse utrykningene gjennomføres sammen med de andre nødetatene.
Det forebyggende arbeidet er spesielt rettet mot utsatte grupper som barn, eldre hjemmeboende og steder i kommunen som vi tror hendelser kan medføre store konsekvenser. Fokus på sikkerhet i offentlige bygg som sykehjem, barnehager, skoler og ulike boenheter er også høyt prioritert. Vi har også ansvar for brann og redning i Averøy kommune.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste
  • feiing og boligtilsyn i private boliger
  • tilsyn i særskilte objekt som hotell og sykehjem
  • vertskommune mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner
  • Vertskommune for kjemikalieberedskap for 11 kommuner
  • beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune

Tjenesten skal sikre en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkessituasjoner. Tjenesten ivaretar også innbyggernes behov på andre områder på vegne av kommunen, selv om det ikke dekkes av brannlovgivningen.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde brann og redning – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Kostnadseffektiv tjeneste med høy kvalitet Kostnad per innbygger i forhold til sammenlignbare kommuner < 100 % 133,2 % 129,7 % 125,5 % Kostnadene ligger over sammenlignbare kommuner. Dette skyldes delvis ekstra bemanning på vaktlag som følge av
at mange av byens bygg har definert stigebil som rømningsvei nummer to. Utviklingen er positiv.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet blant annet gjennom at forebyggende arbeid og beredskap ved ulykker og krise vektlegges.

Kompetanseutvikling og øvelser på alle områder som tilligger enheten skal intensiveres og dokumenteres.

Klikk utenfor for å lukke