Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på 9 mill. kroner. Vi investerte foruten finanstransaksjoner for 365,8 mill. kroner i 2017. Av dette utgjorde Kommunalteknikk siner prosjekter 161,3 mill. kroner, 81 mill. kroner vedrørte Grunnskoler og Barnehager, og 46,5 mill. kroner vedrørte Vågeveien 4 - nytt servicetorg. 12 av 13 rammeområder med investeringstiltak hadde mindreforbruk i 2017.

Investeringsregnskapet

(tusen kroner)

Regnskap

2013

Regnskap

2014

Regnskap

2015

Regnskap

2016

Regnskap

2017

Budsjett

2017

Budsjett-

avvik

Salg av driftsmidler og fast eiendom

-292

-71 849

-15 408

-14 046

-17 492

-60 745

-43 253

Andre salgsinntekter

-9 233

-1 677

-3 031

-2 520

-802

0

802

Refusjoner og statlige overføringer

-7 387

-48 366

-100 974

-37 196

-76 047

-172 694

-96 647

Andre overføringer

0

0

0

-17 126

0

0

0

Renteinntekter og utbytte

-46

-46

-169

-34

-24

0

-24

Sum inntekter

-16 958

-121 938

-119 582

-70 922

-94 365

-233 439

-139 074

Lønn og sosiale utgifter

1 981

5 493

2 283

1 693

3 599

0

-3 599

Kjøp av varer og tjenester

205 280

285 449

315 149

211 237

309 707

571 555

261 848

Renteutgifter og overføringer

1 265

42 420

54 945

22 591

52 715

0

-52 715

Fordelte utgifter

0

0

-48

0

-233

0

233

Sum utgifter

208 526

333 363

372 330

235 521

365 788

571 555

205 767

Avdrag på lån

17 531

18 402

18 901

24 763

30 648

0

-30 648

Utlån og aksjekjøp

52 128

184 682

69 376

80 716

71 431

61 000

-10 431

Dekning av tidligere års merforbruk

0

 0

0

10 245

10 245

0

Avsatt til ubundne kapitalfond

0

 0

0

0

0

0

Avsatt til bundne fond

9 705

9 464

11 499

12 775

8 360

0

-8 360

Sum finanstransaksjoner

79 364

212 547

99 775

118 254

120 684

71 245

-49 439

Finansieringsbehov

270 932

423 972

352 522

282 851

392 105

409 361

17 256

Overført fra driftsregnskapet

-14 300

0

0

-4 990

-11 000

-11 000

0

Bruk av lån

-224 824

-296 739

-320 880

-228 645

-336 057

-389 861

-53 804

Aksjesalg og mottatte avdrag

-17 983

-108 570

-21 900

-27 106

-21 540

-8 500

13 040

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

0

0

0

Bruk av fond

-13 825

-18 664

-9 743

-11 865

-14 503

0

14 503

Bruk av Likviditetsreserve

0

 0

0

0

0

0

Sum finansiering

-270 932

-423 972

-352 522

-272 606

-383 100

-409 361

-26 261

Udisponert
Udekket

0

0

0

10 245

9 006

0

-9 006

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens investeringer.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på 9 mill. kroner. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansieringsbehov. Dog har kommunelovens § 50 begrensninger i hva kommunene har mulighet til å lånefinansiere, og det er dette som har gjort at kommunen har et udekket beløp i 2017. Det er handlet aksjer og andeler, samt dekket inn tidligere års merforbruk, for et høyere beløp enn de frie inntekter utgjør, noe som har medført udekket i investeringsregnskapet. Dette skal dekkes inn i 2018.

Kommunen hadde i 2017 en samlet investeringskostnad på 486,5 mill. kroner. Dette er 156,3 mill. kroner lavere enn budsjettert, og 132,7 mill. kroner høyere enn samlede investeringskostnader i 2016. Budsjettavviket skyldes forsinkelser i oppstart og gjennomføring av vedtatte investeringer, hovedsakelig på grunn av manglende kapasitet. Ved utgangen av 2017 var det tatt opp 47,3 mill. kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis.

På grunn av lavere påløpte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2017 lavere enn budsjettert. Investeringsregnskapet hadde en samlet finansiering på 477,5 mill. kroner, med følgende inndekning:

  • bruk av lånemidler 336 mill. kroner
  • salg anleggsmidler 17,5 mill. kroner
  • mottatte avdrag på utlån og aksjesalg 21,5 mill. kroner
  • overføringer med krav til motytelse 25,1 mill. kroner
  • bruk av fond og avsetninger 14,5 mill. kroner
  • andre inntekter 0,8 mill. kroner
  • kompensasjon for merverdiavgift 50,9 mill. kroner
  • overføring fra drift 11 mill. kroner

Totale investeringer siste fem år

Vi ønsker å gi best mulig tjenester og er avhengig av både å bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg for å oppfylle dette. Etter flere år på ROBEK fikk totale investeringer en betydelig økning i 2014 og 2015 som følge av renoveringen av Nordlandet ungdomsskole og Storhaugen helsehus, samt byggingen av det nye renseanlegget på Hagelin. I 2016 er man nede på et noe lavere nivå. Dette skyldes at kommunen igjen er på ROBEK og mange store prosjekter har derfor vært inne i en planleggings- og prosjekteringsfase. I 2017 er man igjen opp på nivå med 2015 i totale investeringer, og det forventes en ytterligere økning i 2018.

Rammeområdene

12 av 13 rammeområder med investeringsmidler hadde samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket varierer fra 0,1 mill. kroner til 85 mill. kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomføringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomføringsbeslutning. Ett av rammeområdene hadde merforbruk i investeringene. Merforbruket utgjorde 0,9 mill. kroner. Fire rammeområder hadde ikke investeringsmidler i 2017. Av kommunens samlede brutto investeringer på 365,8 mill. kroner gjennomført i 2017, var 89,6 mill. kroner knyttet til de kommunale selvkostområdene.

Store prosjekter

(tusen kroner)

Prosjektnavn

Vedtatt

kostnadsramme

Forbruk

tidligere år

Forbruk i 2017 Totalt forbruk Gjenstående

budsjett/

merforbruk

Kommentar
Storhaugen helsehus 162 600 161 613 984 162 597 3 Bygging av nytt kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. Det gjenstår fortsatt noe inventar. Prosjektet hadde per 31.12.2017 akkurat brukt opp midlene i forhold til vedtatt kostnadsramme.
Tollåsenga langhusene 55 800 2 692 28 526 31 218 24 582 Prosjektet gjelder renovering av to langhus i P. Bendixens gate 39 og 41. P. Bendixens gate 39 hadde byggestart i mai 2017. Planlagt byggestart for P. Bendixens gate 41 er i august 2018. Framdriften i prosjektet er som forventet. Det vil være behov for tilleggsfinansiering av prosjektet i 2018/2019.
Karihola barnehage nybygg 119 500 4 115 54 300 58 415 61 085 Eksisterende bygningsmasse i Karihola barnehage skal rives. Bygging av en ny og større barnehage med 8 avdelinger og plass til 140 barn er godt i gang, og vil være ferdigstilt i løpet av sommeren 2018. Denne skal erstatte gamle Karihola barnehage innkludert avdeling Lilleputten, Myra barnehage, Stella Maris barnehage samt Fløya barnehage. Det er benyttet 58,4 mill. kroner av et total budsjett på 119,5 mill. kroner, og det ser pr i dag ut til at prosjektet vil holdes innenfor rammen.
Godhaugen – nye boliger funksjonshemmede 35 440 998 490 1 488 33 952 Prosjektering er gjort i 2017. Antatt byggestart i 2018.
Ombygging av Vågeveien 4 53 000 7 397 46 544 53 941 -941 Vågeveien 4 ble i 2014 kjøpt for 26,2 mill. kroner. Selve kjøpet er behandlet som eget prosjekt, og holdes utenfor ombyggingsprosjektet. Bygget er bygd om til administrasjonsbygg, og stod ferdig i september 2017. Det er per i dag et merforbruk i prosjektet på 0,94 mill. kroner. Dette vil mulig reduseres noe, da det i 2018 er søkt om enøk midler i forbindelse med ombyggingen.
Overføringsanlegg til renseanlegg 249 015 44 943 37 109 82 052 166 963 Anlegget skal ferdigstilles innen utgangen av 2020. Det er bra fremdrift i prosjektet. Prosjektet har en prognose på sluttbruk lik 267,5 mill. kroner. Det forventes at resterende midler avsettes i årene fremover.
Allanengen skole – ventilasjonsanlegg 19 000 18 126 1 308 19 434 -434 Installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Det er skiftet varmesentral og etablert SD-anlegg på hele skolen, noe som gir automatisk kontroll av CO2 og temperatur. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016. Merforbruket på 0,4 mill. kroner er dekket inn av den generelle posten for skolelokaler.
Vågeveien 4 – ombygging 51 000 1 357 6 041 7 398 43 602 Vågeveien 4 ble i 2014 kjøpt for 26,2 mill. kroner. Selve kjøpet er behandlet som eget prosjekt, og holdes utenfor ombyggingsprosjektet. Bygget er nå under ombygging/renovering til administrasjonsbygg, og antas å være ferdig i august 2017.
Overføringsanlegg til renseanlegg 255 500 33 006 11 937 44 943 210 557 Anlegget skal ferdigstilles innen utgangen av 2020. Det er bra fremdrift i prosjektet. Prosjektet har en prognose på sluttbruk lik 267,5 mill. kroner. Det forventes at resterende midler avsettes i årene fremover.
Hagelin – nytt renseanlegg for avløp 100 000 102 285 10 942 113 227 -13 227 Utskifting av ledningsnettet. Om lag 320 meter av totalt 410 meter er skiftet ut per februar 2017. Prosjektet ferdigstilles i løpet av sommeren 2017.
Gatelys 35 444 14 444 7 147 21 591 13 853 Gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund fram mot år 2026. Overgang til LED pærer i alle gatelys, samt et overvåkningssystem, som automatisk varsler ved vedlikeholdsbehov.
Sanering J.P Clausensgate vann/avløp 15 000 7 741 7 605 15 346 -346 Utskifting av ledningsnettet. Midlene i prosjektet er brukt opp. Det gjenstår noe arbeid, og forventes et merforbruk på rundt 2 mill. kroner.

Tabellen viser investeringsprosjekter med en kostnadsramme over 10 mill. kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens økonomireglement.

Investeringer per rammeområde

(tusen kroner) Regnskap

2014

Regnskap

2015

Regnskap

2016

Regnskap

2017

Budsjett

2017

Budsjett-

avvik

Kommentar
Politisk styring 0 0 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
Sentral-administrasjonen 31 281 4 034 8 633 52 498 51 604 -894 Ombygging av Vågeveien 4 er det klart største prosjektet under dette rammeområdet. Bygget skal sammen med dagens rådhus, utgjøre kommunens nye rådhuskvartal. Det er satt av 43,6 mill. kroner i 2017, benyttet beløp er 46,5 mill. kroner. Størstedelen av merforbruket skyldes en forsering av utgifter. Det ligger ytterligere budsjett på 2 mill. kroner i 2018, men kostnadene er påløpt i 2017. Ellers er det 1,5 mill. kroner i budsjett til IT-investeringer. Disse midlene er benyttet. Det er avsatt 2,8 mill. kroner til prosjekt Skansen, som er et arkiv, plan og byggesaksprosjekt. Disse pengene er også benyttet. Totalt sett har området et merforbruk på 0,9 mill. kroner.
PP-tjenesten 0 0 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
Grunnskoler 80 738 133 294 14 173 24 394 31 494 7 100 Området har i 2017 14 ulike prosjekter på skolene rundt om i kommunen. Totalt sett er 77 % av midlene benyttet. Det vesentligste prosjektet i 2017/2018 foregår på Dale barneskole. Her settes det opp en nytt tilbygg, og tilhørende nytt ventilasjonssystem. I 2017 var det totalt 16 mill. kroner i budsjett på disse to prosjektene. Nærmere 15 mill. kroner av dette er brukt opp. Et annet vesentlig prosjekt er Frei barneskole – tekking av tak. Her var budsjettet i 2017 5,4 mill. kroner, og det er medgått 4,8 mill. kroner.
Barnehager 5 121 609 6 049 56 588 65 591 9 003 Av budsjettet på 65,6 mill. kroner, gjelder 57,9 mill. kroner nybygg ved Karihola barnehage, og 7,7 mill. kroner ny barnehage på Nordlandet. Nybygget ved Karihola barnehage hadde byggestart sommeren 2017, og var kommet langt i prosessen ved utgangen av året. På Nordlandet er det tegnet kontrakt med entreprenør, og byggestart blir i 2018. 86 % av budsjettet er benyttet i 2017.
Kultur 11 161 3 294 3 517 8 577 38 378 29 801 Rammeområdet har et budsjett på 38,4 mill. kroner, fordelt på 7 store og små prosjekter. Dette omfatter blant annet 24,7 mill. kroner til Atlanten stadion, og kommunal delplan for fysisk aktivitet og friluftsliv på 2,9 mill. kroner. Atlanten stadion er en del av en større oppgradering av Atlantenområdet, og det hele er i planleggingsfasen. Oppstart vil være i 2018. Det er avsatt 7,5 mill. kroner til Caroline kino og konferansesenter, nytt ventilasjonssystem. Her er det gått med 0,6 mill. kroner til planlegging/prosjektering.
Fellestjenester pleie og omsorg 4 423 12 383 2 053 1 562 3 507 1 945 Prosjekter på dette området er blant annet HMS innen pleie og omsorg, velferdsteknologiske tiltak og investeringer vaskeri og kjøkken. Kostnader er påløpt uten oveskridelser i 2017.
Sykehjem 78 387 79 256 6 481 3 030 10 817 7 787 Av budsjettmidlene på 10,8 mill. kroner, gjelder 6,7 mill. kroner ny heis på Barmannhaugen. Her er det medgått 0,6 mill. kroner i prosjektering. Prosjektet vil bli gjennomført i 2018. 2,6 mill. kroner gjelder ombyggingsprosjektet Storhaugen helsehus. Her gjenstår det i 2017 fortsatt noe innkjøp av inventar og utstyr.
Hjemmetjenester 3 070 126 1 718 236 300 64 På dette området vedrører hele budsjettet rest kostnader for ombygging i Bedriftsveien 10. Prosjektet er nå avsluttet, og bygget er blitt en funksjonell base for en del av kommunens hjemmetjeneste.
Psykisk helse og rus 126 0 0 1 979 2 500 521 Midlene vedrører nye lokaler for Psykisk Helse. 2 mill. kroner av budsjettet på 2,5 mill. kroner er benyttet. Prosjekter har ytterligere bevilgning og vil bli avsluttet i 2018.
NAV Kristiansund 12 162 7 333 3 621 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
Barn, familie, helse 0 0 0 433 1 500 1 067 Barn, familie, helse har et budsjett på 1,5 mill. kroner til kjøp av el-biler, og nytt inventar. 0,4 mill. kroner av midlene er benyttet, men biler og inventar er bestilt, og vil bli levert i 2018.
Bo og habilitering 8 083 15 359 34 224 49 012 102 069 53 057 Vesentlige prosjekter under dette området er renovering av kommunale boliger i Tollåsenga, med et budsjett i 2017 på 53,2 mill. kroner, Godhaugen – nye boliger for funksjonshemmede, med budsjett på 18,4 mill. kroner, Rokilde – ombygging til omsorgsboliger, med 5 mill. kroner i budsjett, samlokalisering av avlastningstilbud på Sommero med 5,9 mill. kroner, og nye leiligheter Bekkefaret 12, med 3,2 mill. kroner i budsjett. Av disse er Tollåsenga det vesentligste prosjektet, hvor det i 2017 er påløpt 28,5 mill. kroner. Renoveringen av Tollåsenga er et omfattende prosjekt og bystyret har vedtatt å bevilge investeringsmidler til en etappevis gjennomføring av planene. Nye leiligheter Bekkefaret 12 er ferdigstilt, akkurat innenfor budsjett. I tillegg har vi et generelt prosjekt for boligtiltak, som i praksis styres av Eiendomsdrift. Her er det i 2017 et budsjett på 11,1 mill. kroner, og det er benyttet 6,3 mill. kroner, til ulike boligtiltak i kommunen.
Kommunalteknikk 80 839 107 814 136 230 161 325 246 948 85 623 Se egen tabell.
Plan og byggesak 0 947 3 151 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
Eiendomsdrift 16 584 2 739 14 972 4 247 11 710 7 463 Av det totale budsjettet på 11,7 mill. kroner, vedrører Enøktiltak – alle bygg 7,7 mill. kroner. 3,5 mill. kroner av dette er benyttet. Mindreforbruket skyldes manglende kapasitet til å planlegge og gjennomføre prosjekter. Det er også satt av 2,7 mill. kroner til kjøp av biler, og 1,4 mill. kroner til anskaffelse av IKT-verktøy for Eiendomsdrift. Bilene er under bestilling, men kommer ikke før i 2018. Det er anskaffet IKT verktøy for 0,6 mill. kroner.
Brann og redning 1 389 5 142 700 1 908 5 137 3 229 Det er i 2017 satt av 5,1 mill. kroner til ulike prosjekter på området. Blant annet til tankbil, utrykningsbil og utstyr til feiervesenet. 1,9 mill. kroner av midlene er benyttet. 0,9 mill. kroner av bruken vedrører tilfluktsrom i Industriveien 17. (Futurasenteret) Kostnadene for dette er dekket via fondsmidler. Det vesentligste prosjektet er anskaffelse av tankbil, til 4 mill. kroner. Denne er bestilt, og vil bli levert i 2018.
Utlån 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på dette rammeområdet.
Sum investeringer 333 363 372 329 235 521 365 787 571 555 205 766

Kommunalteknikk

(tusen kroner) Regnskap

2015

Regnskap

2016

Regnskap

2017

Budsjett

2017

Budsjett-

avvik

Kommentar
Avløp 73 959 76 547 59 399 67 170 7 771 Avløp er det området i investeringssammenheng hvor det er brukt mest midler i 2017, dersom vi ser bort fra anleggsbidragsavtaler kommunen har med ulike utbyggere. 37 % av medgåtte midler er brukt her. Dette skyldes i hovedsak arbeid med overføringsanlegget til det nye renseanlegget på Hagelin, hvor det er påløpt 37,1 mill. kroner i 2017. Renseanlegget er også i 2017 et vesentlig prosjekt, med en kostnad på 10,9 mil. kroner. Dette prosjektet har fått en kostnadssprekk. (se kommentar under store prosjekter)
Boligområder 892 312 334 63 892 63 558 Området har i 2017 et vesentlig prosjekt. Dette er opparbeidelse av Skorpa boligområde. Prosjektet har en total kostnadsramme på 125 mill. kroner. 62,5 mill. kroner av beløpet ligger i budsjett 2017. Det er budsjettert med tilsvarende beløp i tilskudd og momskompensasjon, slik at dette samlet sett er et nullspill i økonomiplanperioden. Kostnadene i 2017 er fordelt ut på egne prosjekter under områdene vann, avløp og vei.
Næringsområder 1 776 8 721 2 256 6 056 3 800 Det er et vesentlig prosjekt under dette området i 2017 – Pilotveien næringsområdet – opparbeiding VVA, med et forbruk på 2 mill. kroner.
Renovasjon 650 3 702 3 671 9 870 6 199 På dette området er det avsatt 4 mill. kroner til biler/maskiner, og 2,7 mill. kroner til kjøp av en fliskutter/komprimeringsutstyr. Omtrent halvparten av midlene til biler/maskiner en benyttet.
Vann 13 779 12 400 26 228 40 900 14 672 64 % av budsjettmidlene på området er benyttet. Vannområdet består i 2017 av 18 små og store prosjekter. Ingen av prosjektene har vesentlige merforbruk i 2017.
Vei 15 076 27 951 61 461 51 796 -9 665 Av oversikten kan det se ut som om området har er meforbruk på 9,6 mill. kroner. Dette har sammenheng med vei delen av Skorpa utbyggingen. Denne har en kostnad i 2017 på 19,6 mill. kroner. Utbyggingen er ikke en kostnad for kommunen, men en anleggsbidragsavtale. I tillegg har vi et prosjekt på ny Meløybru, med et budsjett, og en kostnad i 2017 på 24 mill. kroner. Det jobbes også med et gatelys prosjekt med 6,5 mill. kroner i budsjett i 2017. Her er det brukt 0,9 mill. kroner mer enn budsjettert i 2017.
Slam 1 242 817 345 341 -4 Det er kun et prosjekt på dette området i 2017. Opparbeiding tomt/anlegg i Sødalen. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner i 2017.
Park og grøntanlegg 440 5 779 7 632 6 923 -709 Det er budsjettert med jubileumstiltak i sentrum til 5 mill. kroner. Prosjektet har fått et merforbruk, og endt med en kostnad på 6,3 mill. kroner. Ellers er det satt av 1 mill. kroner til minnelund på Kirkelandet gravsted. Denne er ferdig, og kom på 0,35 mill. kroner.
Sum investeringer 107 814 136 230 161 327 246 948 85 622

Utlån, kjøp av aksjer og andeler

Det ble i 2017 kjøpt aksjer og andeler for til sammen 27,5 mill. kroner.

12,3 % av aksjene i Vikan Eiendom AS ble kjøpt for 15 mill. kroner. Dermed har kommunen majoritet i selskapet med 63,3 % av aksjene. I tillegg ble selskapet Bolgneset Utvikling AS stiftet, med en aksjekapital på 1 mill. kroner. Kristiansund kommune er eneaksjonær i selskapet.

Det er betalt inn et egenkapitalinnskudd til KLP på 11,5 mill. kroner. Pr 31.12.2017 er kommunens andel totalt på 39 mill. kroner.

Utfordringer og planer

Rådmannen foreslår et investeringsprogram som innebærer en investeringskostnad på 2,1, mrd. kroner over fire år (2018-2021) inklusiv VAR-investeringer, eller 1 684 mill. kroner eksklusiv VAR-investeringer. Investeringene ligger i all hovedsak på skolebygg, barnehagebygg, bo- og avlastningstilbud, og kulturhus. For vann, avløp og renovasjon foreslås omlag 430 mill. kroner brukt i økonomiplanperioden. Den største satsingen skjer innenfor området avløp med omlag 220 mill. kroner, hvorav nye renseanlegg og overføringslinjer representerer de største kostnadene.

Rådmannen foreslår at det tas opp startlån i Husbanken på inntil 35,0 mill. kroner per år.

Rådmannen anbefaler en egenfinansiering av øvrige investeringer på 25 %, men det vil ta noe tid å nå denne målsetningen.

Klikk utenfor for å lukke