Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kompetanse

Kristiansund skal ha et utdanningstilbud og en yrkeskompetanse som møter fremtiden. Vi har vedtatt ny skolestruktur som innebærer bygging av to nye barneskoler og rehabilitering av fem. Sammen med Nettverk Nordmøre skaper vi fremtidens oppvekstsektorer – på Nordmøre og i Kristiansund. Kristiansund kommune, Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune har gått sammen om Prosjekt Campus Kristiansund, som startet opp våren 2017. Fylkeskommunen har bevilget prosjektmidler i fire år og etablert en prosjektorganisasjon.

Mål

Kristiansund må sikre og videreutvikle et utdanningstilbud og en yrkeskompetanse som kan møte framtidens utfordringer og næringslivets etterspørsel.

Vi skal

  1. Arbeide for et grunnskoleløp som sikrer at elevene har gode lese-, skrive- og regneferdigheter.
  2. Bidra til å utvikle og forsterke tilbudet innen fagskolen og videregående utdanning i Kristiansund.
  3. Styrke etter- og videreutdanning tilpasset næringslivet gjennom videreutvikling av Høyskolesenteret i Kristiansund og andre høyere utdanningstilbud i regionen.

Resultater

Arbeide for et godt grunnskoleløp

Småspor og Spor (2014–2017) er Kristiansund kommunes styringsdokument for henholdsvis barnehage og grunnskole. I styringsdokumentene er følgende satsningsområder satt:

  • språklig kompetanse
  • sosial kompetanse
  • fysisk og psykisk helse

Språkplanen «Språkspor» er i bruk i alle barnehager og skoler. I 2016 ble Kristiansund utpekt til språkkommune. 4 ressurslærere har fått avsatt tid til å støtte barnehage- og skoleeier i arbeidet med språklig kompetanse. Prosjektperioden avsluttes 31.12.2017.

Alle skolene deltar i et lokalt kompetanseprogram mot mobbing i regi av PPT-Ytre Nordmøre.

I november vedtok bystyret en historisk satsing på grunnskolen i Kristiansund. Prinsippvedtaket innebærer bygging av 2 nye barneskoler, rehabilitering av 5 og nedlegging av 4.

Læringsutbytte

Trinn Fag

2014

2015

2016

2017

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

5. trinn Engelsk

50

50

52

50

51

50

51

50

Lesing

52

50

51

50

50

50

50

50

Regning

51

50

51

50

51

50

51

50

Engelsk

51

50

51

50

51

50

51

50

Lesing

49

50

48

50

49

50

48

50

Regning

49

50

50

50

49

50

49

50

9. trinn Lesing

52

54

53

53

53

54

52

54

Regning

52

53

52

54

53

54

52

54

Nasjonale prøver viser resultater på og over landsgjennomsnittet på 5. trinn. På 8. og 9. trinn er resultatene både på, over og under landsgjennomsnittet.

Læringsresultater

2014

2015

2016

2017

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

40,44

40,35

41,10

40,80

40,03

41,12

40,68

41,42

Kommunen har ligget over landsgjennomsnittet de siste årene, men etter en negativ utvikling fra 2015 til 2016, opplever vi en liten økning i 2017. Likevel er vi fortsatt under landsgjennomsnittet.

Læringsmiljø

Barnetrinn

Ungdomstrinn

Resultatet på barnetrinnet er samlet marginalt bedre enn nasjonalt nivå. Ungdomstrinnet har samlet resultat noe under nasjonalt nivå. Både barnetrinnet og ungdomstrinnet har noe negativ utvikling i forhold til fjoråret.

Utvikle og forsterke tilbudet innen videregående utdanning

Kommunen har bidratt som aktiv støttespiller for de videregående skolene og fagskolen. Mest konkret bidrar kommunen ved å ta inn lærlinger. Kommunen benytter også utdanningstilbud ved fagskolen for sine ansatte.

Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor omfatter nå kommunene Kristiansund, Molde, Aukra, Eide og Fræna.

Frafall i videregående skole

Frafall videregående skole

Frafall i videregående skole er et omfattende problem i Kristiansund, og landet for øvrig. Andelen som ikke avslutter innen 5 år etter påbegynt videregående skole i Kristiansund ligger på landsgjennomsnittet, men vesentlig over sammenlignbare kommuner i fylket. Frafallet er økt med en andel på om lag 1 % i forhold til fjoråret. Statistisk sett henger frafall i videregående skole sammen med reduserte muligheter i arbeidsmarkedet og økt risiko for uføretrygd, dårligere levekår og helse.

Styrke etter- og videreutdanning tilpasset næringslivet

Kommunen er en aktiv eier i Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU). Høgskolesenteret jobber med planer for etter- og videreutdanning, blant annet tilbud i barnehagelærerutdanning.

Fagskoleutdanning er viktig for flere næringer på Nordmøre, fordi mange av kursene er direkte næringslivsrettet og kan tas ved siden av jobb/samlingsbasert. Fagskolemeldingen som ble vedtatt i mai 2017 slår fast at fagskole er yrkesrettet høyere utdanning og at dette skal satses på i Norge. Fagskolene blir blant annet del av samordnet opptak, studentene får studiepoeng, tilgang til samskipnad, og det vil jobbe med overgangsordninger mellom fagskole og bachelor. Fagskolen vil etter hvert bli en del av Campus Kristiansund, hvor det også for øvrig vil satses på etter- og videreutdanningstilbud.

Utdanningsnivå

Figuren viser utviklingen i andel personer 25 år og eldre med høyere utdanning. Det har vært en positiv utvikling de siste årene. Kristiansund ligger fortsatt vesentlig under nasjonalt nivå.

Utfordringer og planer

Kristiansundsskolen viser til bedre resultater over tid både på læringsmiljø og læringsutbytte. Det er fortsatt en del ulikheter mellom skolene, og en utfordring er å få en jevnere kvalitet. Vi ser også tendenser til at elevene faller tilbake i mellomtrinnet. Et godt grunnskoleløp avhenger av at vi har godt kvalifiserte medarbeidere i både barnehagene og i skolen. Vi ser at antall kvalifiserte søkere til pedagogstillinger de senere årene har gått ned, men vi har i stor grad greid å skaffe kvalifiserte lærere til Kristiansundsskolen. Kvalifikasjonskravene til lærerne økes, og vi har derfor prioritert å sende lærere på etter- og videreutdanning. I skoleåret 2017/2018 er flere lærere under videreutdanning. Vi prioriterer også å gi lederne muligheter til videreutdanning, både i barnehagene og i skolene.

Mye av utviklingsarbeidet knyttet til blant annet språk, foregår i nettverk. På denne måten legger vi til rette for å lære av hverandres praksis for en felles utvikling av skolen. I samarbeid med Nettverk Nordmøre deltar vi i hovedprosjektet «Den gode oppveksteier». Det settes strategiske mål på bakgrunn av fremtidsbildene som ble skapt i 2017 med medvirkning fra ansatte, foresatte, elever, tillitsvalgte, samarbeidspartnere, frivilligheten og næringsliv. Det skal utarbeides et nytt strategisk overbygningsdokument for oppvekstområdet i løpet av 2018.

Ny skolestruktur ble vedtatt i november. Beslutningene vil få stor betydning for den videre utvikling av grunnskolen i Kristiansund. Arbeidet med detaljering og utarbeidelse av gjennomføringsplan er i gang.

Campus Kristiansund (CKSU) skal etableres i nytt bygg på Devoldholmen/Nordmørskaia innen 2022, og vil inneholde et bredt høgskoletilbud, fagskole, et vekstmiljø for næringslivet og et bredt forskningsmiljø, med vekt på næringer innen hav og helse. CKSU vil erstatte Høgskolesenteret.

I samarbeid med aktører i hele regionen arbeidet prosjektet høsten 2017 med å utvikle innholdet i campus, og planleggingen av første byggetrinn starter opp i 2018. Regjeringspartiene med støtte fra Krf og Venstre har i revidert nasjonalbudsjett 2017 og statsbudsjettet 2018 bevilget hele 120 studieplasser øremerket Kristiansund, fordelt på 90 til Høgskolen i Molde og 30 til det ingeniørtilbudet Høgskulen på Vestlandet etablerer her. Høgskolen i Molde startet opp bachelor i marin logistikk og økonomi og årsstudium i velferdsteknologi ved Høgskolesenteret høsten 2017. Søkertallene til begge studier var gode, og samtidig har petroleumslogistikk tatt seg opp. Nye tilbud, blant annet bachelor i vernepleie planlegges i 2018. Fagskolen har i 2017 også arbeidet med å utvikle nye tilbud rettet inn mot hav og biomarin næring. Alt dette gir et godt grunnlag for å nå målet om å doble studenttallet innen 2020.

Klikk utenfor for å lukke