Hopp til innhold

Kristiansund kommune

By- og arealutvikling

Kommunens areal- og utbyggingspolitikk skal være bærekraftig. Vi har tilrettelagt for bolig- og næringsutvikling. Sentrumsplana ble lagt ut til offentlig ettersyn og er under behandling. Vi har driver kontinuerlig oppgradering av våre offentlige bygg og anlegg.

Mål

Kristiansund kommunes areal- og utbyggingspolitikk skal være bærekraftig med sikte på langsiktig verdiskaping.

Vi skal

  1. Utvikle vår arealbruk i dialog med nabokommuner og slik utvikle felles interesser.
  2. Skal tilrettelegge nye attraktive bolig- og næringsarealer i tilstrekkelig omfang, samtidig som eksisterende bebyggelse omformes etter nye behov.
  3. Ta klimahensyn i vår arealplanlegging.
  4. Sikre framkommeligheten i kommunen gjennom helhetlig transportplanlegging og utvikle bysentrum til en regionalt attraktiv, tett og urban bolig-, handels- og kulturby med gode bymessige kvaliteter.
  5. Ha god og varig kvalitet på offentlige bygg og anlegg.

Resultater

Utvikle vår arealbruk i dialog med nabokommuner

Areal- og næringssamarbeidet i regi av Byregionprogrammet ble videreført gjennom felles kartlegginger av aktuelle områder. Interkommunal arealplan for sjøområdene ble revidert og sendt på 2. gangs høringsrunde. Arbeidet skjer i regi av ORKidé, og med Tingvoll kommune som vertskommune.

Tilrettelegge nye attraktive bolig- og næringsarealer

Ny kommunedelplan for sentrum ble sendt på høring, men vi står foran vanskelige avveininger mellom hensyn til kulturvern, oppvekstmiljø og nybygging. Flere private prosjekter for nye boliger er under arbeid.

Bystyret vedtok å lokalisere Campus Kristiansund til Devoldholmen-området. Bolgneset Utvikling AS har satt i gang planarbeidet for et nytt næringsområde for havområdesatsing i Bolga.

Vi har tilrettelagt for videre boligbygging gjennom tilrettelegging i egenregi og gjennom bruk av anleggsbidragsavtaler, som tilfellet er for utbygging på Skorpa. I utviklingen av Kristiansund næringspark ved flyplassen er vi aktive deltakere i utvikling av nye næringsområder.

Det er vedtatt reguleringsplaner for Veiserviceanlegg i Bolga (langs rv 70), Ådalsgrenda boligfelt på Storbakken, Park og barnehage i Karihola.

Klimahensyn i arealplanleggingen

Klima- og miljøhensyn vurderes i alle saker framlagt for politisk behandling. Alle kommunale planer skal redegjøre for miljø- og klimakonsekvenser av planforslagene.

Sikre framkommeligheten i kommunen og utvikle bysentrum

Fylkeskommunens byutviklingsprogram «Byen som regional motor» ble videreført i 2017, og en rekke fysiske tiltak kom i gang i sentrale byrom som Rådhusplassen, Gågata og Carolines plass.

Samlingen av kommunale publikumstjenester i Vågeveien 4 på Rådhusplassen har gitt et løft for både byutvikling og tjenestetilbud.

Bypakkearbeidet har hatt svak framdrift i påvente av statlig medfinansiering. Statens vegvesen har fortsatt planarbeidet for Rensvikområdet og Kråkhaugen, og det ble satt i gang arbeid med ny rundkjøring i flyplasskrysset. Kommunen har kommet i gang med tilrettelegging for sykkel, gjennom skilting og fysiske tiltak langs hovedtraséen Goma – Vågen.

God og varig kvalitet på offentlige bygg og anlegg

Vi arbeider systematisk for å oppgradere formålsbygg og boliger. Hovedrenseanlegget for avløp ble ferdigstilt.. Totalrenoveringen av Vågeveien 4 til kommunalt administrasjonsbygg ble fullført.

Utfordringer og planer

Ny kommunedelplan for Kristiansund sentrum ble sendt på høring i 2017. Innspillene til planforslaget spriker mellom ulike hensyn. Revidert planforslag fremmes i 2018. Det skal lages reguleringsplan for campusområdet mellom Fosnagata og Hurtigrutekaia i sentrum.

Oppstart av ny arealdel til kommuneplanen, som skulle skje høsten 2017, er av kapasitetsgrunner forsinket.

Byutviklingen skjer på mange måter på ulike arenaer, og involverer politikere, næringslivsfolk, kulturlivet, barn og unge og mange andre. Kommunen er engasjert i flere samarbeid som Byregionprogrammet og «Byen som regional motor». Bysatsingen foreslås videreført i fylkesplana, og vil være en viktig arena for byutvikling også i 2018.

Det har vært svak framdrift i bypakkearbeidet i 2017 siden Kristiansund ikke var innstilt til bevilgninger i nasjonal transportplan, men Statens vegvesen har funnet rom til å medfinansiere en mindre pakke om kommunen ønsker å etablere en bompengefinansiert bypakke. Saken kommer til behandling i 2018. Det pågår diskusjoner mellom kommunene og fylkeskommunen om å starte et felles planarbeid for og om regional areal- og transportutvikling i Kristiansundsregionen.

Ny hovedplan for renovasjon skal ferdigstilles i 2018.

Klikk utenfor for å lukke