Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Statlige rammebetingelser

Det er i statsbudsjettet lagt klare føringer for bruken av den totale realveksten, og økningen i frie inntekter er forutsatt å finansiere krav/forventninger til befolkningsutvikling, lønns- og prisvekst samt ulike oppgaveendringer knyttet til den kommunale tjenesteytingen.

I statsbudsjettet for 2017 la regjeringen opp til en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,7 % i forhold til anslag på regnskap for 2016. Beregnet ut fra revidert nasjonalbudsjett for 2016 var realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2017 anslått til 4,1 mrd. kroner, og anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2017 var på 2,3 % basert på siste vurdering ved framleggelsen av statsbudsjettet 2018.

Frie inntekter

I statsbudsjettet defineres frie inntekter som summen av skatt, rammetilskudd og løpende inntektsutjevning. I tillegg har eiendomsskatt, tilskudd til flyktninger og kompensasjonstilskudd for investeringer samme funksjon, siden de ikke budsjetteres på rammeområdene.

Inntektene fra skatt og rammetilskudd økte med 32,8 mill. kroner fra 2016 og var på totalt 1 249 mill. kroner i 2017 Dette tilsvarer en nominell vekst på 2,7 % fra 2016.

Kommunens skatteinntekter ble 613,7 mill. kroner i 2017, en vekst på 1,3 % fra 2016. Dette er 17,8 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. Kristiansund har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Dermed kompenseres om lag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. Inntektsutjevning utgjorde 72,0 mill. kroner i 2017.

Kommunen fikk overført 635,7 mill. kroner i rammetilskudd fra staten, en vekst på 4,1 % fra 2016. Økningen skal være med å dekke økte utgifter på grunn av generell lønns- og prisstigning. I tillegg skal de økte inntektene være med på å finansiere nye oppgaver og tjenester kommunen skal utføre for innbyggerne. Samlet var veksten i de frie inntektene 18,2 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Utgiftsutjevning i rammetilskuddet skal kompensere kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Kristiansund kommune er en relativt lettdrevet kommune gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet. Indeks lavere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Kristiansund var denne på 0,9771 i 2017. Dermed ble kommunen trukket for 28,0 mill. kroner i rammetilskudd i 2017.

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd

2013

2014

2015

2016

2017

Andel av totale inntekter

64,8

63,8

63,1

65,3

62

Skatt og rammetilskudd per innbygger

45 597

46 440

47 395

49 777

51 416

Skatt og rammetilskudd per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet

94,9

94,5

93,6

93,6

93,9

Andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt og rammetilskudd

65,3

63,2

64,0

65,2

62,5

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd per innbygger har vært relativt stabilt, og ligget om lag 5,7 % under landsgjennomsnittet i perioden. Kristiansunds forholdsvis lave inntektsnivå på skatt og rammetilskudd ses i sammenheng med et lavere beregnet utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet. Andel driftsutgifter som dekkes av skatt og rammetilskudd er økt fra 65,2 % i 2016 til 62,6 % i 2017. Det betyr at driften i mindre grad har vært finansiert av frie inntekter fra skatt og rammetilskudd.

Nye elementer i statsbudsjettet

Inntektssystemet ble revidert før statsbudsjettet 2017. Av større endringer var at basistilskuddet ble omgjort til en fast del, og en del som ble fastsatt ut fra befolkningstetthet. Videre ble kostnadsnøklene oppdatert og det ble foretatt en omlegging av de distriktspolitiske tilskuddene. For Kristiansund kommune ble det isolert en reduksjon i basistilskuddet. Det ble likevel mer enn oppveid gjennom at midlene fra basistilskuddet i stor grad ble omfordelt pr innbygger.

Det var flere nye elementer i statsbudsjettet for 2017 som ble finansiert delvis ved økte frie inntekter, delvis ved øremerkede tilskudd og delvis ved reversering av tidligere satsinger.

Dette omfattet blant annet:

  • tidlig innsats i skolen
  • satsing på rusomsorg
  • helsestasjoner og skolehelsetjenesten
  • habilitering og rehabilitering
  • tilskudd til rekruttering av psykologer
  • snarlig hjelp for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk
  • krav om aktivitet ved tildeling av økonomisk støtte etter sosialtjenesteloven
  • tilskudd til frivilligsentraler

Klikk utenfor for å lukke